Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka i mokrego dyngusa

Życzy Fundator
Dr Teresa Cz. Malec

Z bukietem róż nie możemy przyjść

By złożyć Wam życzenia,

Lecz w głowach naszych jest jedna myśl

Niech spełnią się Wasze marzenia,

Dużo zdrowia i spokoju,życzy

w imieniu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie
Prezes Rady Fundacji
dr Wacław Domaszewicz

w imieniu Oddziału Fundacji w Kłębach
Pełnomocnik
mgr Tadeusz Malec

KGW w Kabornie-czekają na lepsze czasy…

Smutno i nazbyt spokojnie ale co zrobić. Na razie pandemia wygrywa. Nic w sumie nie wolno.

 Pełny lockdown.

Można robić przymiarki, ale jednocześnie pilnować komunikatu pana ministra zdrowia. Już zaczynamy a potem znów  zamknięcie. Prawie całkowite

Tragedia. Warmia i Mazury najbardziej zagrożonym regionem w Polsce. Nic nie można. Tym bardziej ważna sprawa, że jak zapewnia mnie–pani Marzena Konopka, przewodnicząca KGW – są wszystkie w kontakcie ale tylko w całkowitym reżimie sanitarnym.

Przygotowywały Dzień Kobiet. Po bardzo udanych obchodach świąt, prezenty dla wszystkich mieszkańców wsi i sołectwa Kaborno. Wielkie oczekiwania, plany i zamknięcie szczególnie mocne, największe w Polsce. Wyjątkowy pech.

 Trudno. Nic nie poradzisz.

Są w kontakcie. Myślą o przyszłości. Na pewno ruszą pełną parą, kiedy tylko–epidemia odpuści- a musi kiedyś……Ważne że są kontakty i chęć dalszego działania.

 Pani Ania Ogonowska zmienia już pomysły na poszczególne święta. Ale wszystko kiedyś się przyda. Teraz jest ciężko, ale jakiś zajączek na pewno przyjdzie0 ,innym sposobem, ale przyjdzie.

Trzymajcie się dziewczyny.

Już niedługo, coraz bliżej.

Miejmy nadzieję a ona mocno pomaga.

wolontariusz Teresa M.

Do siego roku 2021.

Zdrowia, spokoju, cierpliwości i pomyślności w nadchodzącym roku
Wszystkim darczyńcom, sponsorom, wolontariuszom i przyjaciołom Fundacji.

Życzą władze Fundacji:

Założyciel
dr. Teresa Cz. Malec

i

Prezes Rady Fundacji
dr. Wacław Domaszewicz

Paczuszki spakowawane.

Paczuszki trafią do 80-ciu domów naszego całego sołectwa.

Pozdrawiam.

W Kabornie u Pań piękne zapachy.

Bardzo miło mi, że mogę donieść o fajnej współpracy Pań w Kabornie.

Powstałe pierwszego października Koło Gospodyń Wiejskich w Karbonie po dokonaniu wszystkich formalności rozpoczyna swoją działalność.

To nie takie proste stworzyć plan działania, który zadowoli wszystkich, ale po kilku rożnych akcjach, będzie można powiedzieć, kto jest w czym dobry, kto lubi co ponad wszystko,komu odpowiada praca wspólna

A może indywidualna i dzielenie się z wszystkimi, może zbiorowe pieczenie .

Wszystko okaże się po pierwszym roku działalności.

Ważne, że jest odzew na pierwsze propozycje.

W Kabornie już postanowiono, aby wszyscy mieszkańcy dowiedzieli się, że powstało KGW i że są w nim takie fajne,zdolne gospodynie co potrafią robić cudeńka.

A może coś skapnie od nich i dla swoich ziomków.

Trzymajcie kciuki. Bądźcie cierpliwi.

Ja już wiem, że te zapachy, uciekające z niektórych domów, zapowiadają sympatyczne smakołyki, niespodzianki.

Miłe Panie jestem z Was dumna. Trzymam kciuki. Pani Aniu laleczki są cudne.

Będą upominkami dla naszych przyjaciół, przekazane przez wolontariuszy Oddziału naszej Fundacji w zachodniopomorskim.

Powiemy im jakie zdolne są dziewczyny na Warmii, pod Olsztynem.

Z gorącym pozdrowieniem

wasz dobry duch

pamiętajcie czuwam i myślami jestem z Wami.

Statut Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie

§ 1

Koło gospodyń wiejskich w Kabornie Gmina Purda jest dobrowolną, niezależną od
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną
organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie
działającą na rzecz środowisk wiejskich.

§ 2

1. Siedzibą Koła jest miejscowość Kaborno w gminie Purda.
2. Koło może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w tym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Koło może zrzeszać się z innymi kołami gospodyń wiejskich lub stowarzyszeniami
społecznymi.
4. Koło może posługiwać się nazwą Koło Gospodyń Wiejskich w Kabornie.

§ 3

Celem Koła jest:
1) prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej,
2) prowadzenie działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i sołectwa;
3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet
na wsi;
5) upowszechnianie racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów
administracji publicznej;
7) rozwój kultury lokalnej i regionalnej;

§ 4

1. Koło realizuje swoje cele ze środków pochodzących ze składek członkowskich, dotacji
z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności
publicznej.
2. Koło może prowadzić działalność zarobkową i uzyskiwać przychody z tytułu:
1) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i
artystycznego, lub żywności regionalnej;
2) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z
wykonywana działalnością;

§ 5

1. Członkami Koła mogą być osoby, których miejscem zamieszkania jest sołectwo
Kaborno, które ukończyły 18 lat, jeśli zadeklarują czynny udział w realizacji
celów Koła.
2. Za zgodą rodziców lub opiekunów ustawowych w działalności koła mogą brać także
osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i
dziecięce organizacje wspomagające realizację celów Koła.
3. Przyjęcie w poczet członków Koła następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz
podjęciu uchwały Zarządu Koła.
4. Członkostwo w Kole ustaje wskutek:
1) śmierci członka;
2) wystąpienia z Koła;
3) wykluczenia członka Koła.
5. Każdy członek Koła ma prawo do:
1) udziału w pracach Koła;
2) czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Koła;
3) uczestnictwa w obradach kolegialnych organów Koła, w skład których wchodzi
dany członek.
6. Każdy członek Koła ma obowiązek:
1) udziału w pracach Koła;
2) uiszczania składek członkowskich, w wysokości i terminach określonych uchwałą Zebrania Członków;
3) przestrzegania niniejszego statutu oraz uchwał organów Koła;
4) dbania o mienie Koła.

§ 6

Zebranie Członków Koła może ustanowić obowiązek ponoszenia przez członków Koła
składki członkowskiej. Uchwała powinna określać każdorazowo wysokość składki oraz termin jej uiszczania w danym roku.

§ 7

1. Organami Koła są:
1) Zebranie Członków;
2) Zarząd Koła.
3. Uchwały kolegialnych organów Koła odbywają się w głosowaniu jawnym i
zapadają zwykłą większością głosów. Na wniosek każdego członka organu zarządza
się głosowanie tajne.

§ 8

1. Zebranie Członków Koła jest najwyższym organem Koła.
2. W skład Zebrania Członków Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła, których nie
zawieszono w prawach członka.
3. Do właściwości Zebrania Członków Koła należą:
1) rozpatrywania i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła;
2) udzielanie absolutorium Zarządowi Koła;
3) uchwalanie kierunków działalności, programu działania i budżetu Koła;
4) wybór Zarządu Koła;
5) uchwalenie statutu Koła lub jego zmiany;
6) ustalanie wysokości i terminów uiszczania składki członkowskiej;
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Koła oraz innych spraw i wniosków
zgłoszonych przez członków Koła;
8) podjęcie uchwały o zgodzie na zrzeszenie się w związek kół gospodyń wiejskich
oraz w innych organizacjach społecznych;
9) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze związku kół gospodyń wiejskich lub z innych
organizacji społecznych;
10) oznaczanie maksymalnej wysokości jednorazowego zobowiązania oraz najwyższej
sumy zobowiązań, jaką Koło może zaciągnąć;
11) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się, podziału oraz likwidacji Koła;
12) bieżący nadzór i kontrola działalności Koła.
4. Uchwały w sprawach:
1) rozwiązania Koła
– podejmowane są większością 2/3 głosów.

§ 9

1. Zarząd Koła zwołuje Zwyczajne Zebranie Członków Koła co najmniej 3 razy w roku,
nie później niż na dzień 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
2. Zarząd Koła zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek co najmniej 5 Członków Koła;
3. O zebraniu Zarząd Koła zawiadamia członków Koła najpóźniej na 14 dni przed
terminem zebrania, przesyłając im proponowany porządek obrad. Jeżeli zebranie
zwołane jest na wniosek, termin powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający
najpóźniej w ciągu trzech tygodni od daty wpłynięcia wniosku.
4. Dla ważności uchwał Zebrania konieczny jest udział co najmniej 1/2 członków
Koła.
5. W razie nieodbycia się Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej
liczby członków, Zarząd zwołuje ponowne Zebranie według tego samego porządku
obrad. Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę
obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach zmian w statucie oraz
określonych w § 8 ust. 4.

§ 10

1. W skład Zarządu Koła wchodzą trzy osoby wybierane przez Zebranie Członków na 3-
letnią kadencję.
2. W każdym czasie przed upływem kadencji członek Zarządu Koła może zostać
odwołany ze składu Zarządu Koła przez Zebranie Członków.

§ 11

Do zadań Zarządu Koła należy:
1) reprezentacja Koła na zewnątrz;
2) realizowanie celów i zadań Koła;
3) zwoływanie Zebrania Członków Koła;
4) składanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zebraniu
Członków Koła;
5) przyjmowanie w poczet członków Koła;
6) dbanie o terminowość wpłat składek członkowskich;
7) prowadzenie listy członków Koła;
8) zawieszanie w prawach członka Koła;
9) wykluczanie z Koła;
10) zaciąganie w imieniu Koła bez zgody Zebrania Członków Koła zobowiązań do
wysokości 500 zł;
11) dysponowanie majątkiem Koła.

§ 12

1. Uchwały Zarządu Koła są ostateczne, o ile nie przysługuje od nich odwołanie do
Zebrania Członków Koła.
2. Odwołanie od uchwały Zarządu Koła zainteresowany członek Koła może wnieść
najpóźniej na najbliższym Zebraniu Członków Koła. Do czasu rozpatrzenia odwołania
uchwała Zarządu Koła nie wywiera skutków. Uchwała Zebrania Członków Koła jest
ostateczna.

§ 13

1. Członek Koła może zostać zawieszony w prawach członka, jeżeli:
1) zalega z płatnością składek członkowskich za dany okres rozliczeniowy;
2) nie przestrzega postanowień statutu lub uchwał organów Koła;
3) nie bierze udziału w pracach Koła.
2. Członek Koła może zostać wykluczony, jeżeli pomimo zawieszenia go w prawach
członka i wezwania przez Zarząd Koła do realizacji obowiązków, w dalszym ciągu ich
nie wykonuje – w terminie miesiąca od dnia wezwania.

§.14

Koło reprezentuje na zewnątrz co najmniej dwóch członków Zarządu działających
łącznie.

§ 15

1. Zysk netto z działalności zarobkowej Koła może zostać przeznaczony:
1) na cele statutowe Koła;
2) na tworzenie kapitałów własnych Koła.
2. Strata netto może zostać pokryta z kapitałów własnych Koła.
§ 16. 1. Koło może zostać zlikwidowane uchwałą Zebrania Członków Koła.
2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Koła, Zebranie Członków Koła wyznacza
likwidatora Koła lub powierza tę funkcję jednemu z członków Zarządu Koła.
3. Majątek pozostały po likwidacji Koła staje się własnością Członków Koła w dniu
likwidacji.

Statut został zatwierdzony na Zebraniu Członków Założycieli Koła Gospodyń Wiejskich
w Kabornie dnia 30.09 2020 r.

Otwarcie działalności

Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie

Kochani, jest fajnie. Mimo kryzysu mamy jeszcze ochotę działać !

10 października 2020 r. jako przedstawiciele i wolontariusze Fundacji „Łatwiej Razem” z Olsztyna, przygotowaliśmy otwarcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie. Goście i członkowie zostali zaproszeni pisemnie na godzinę 11.

Mimo zagrożenia epidemicznego przybyli, oczywiście z pełnym zabezpieczeniem sanitarnym i oczywiście na powietrzu. Niektórzy ze względu na deszcz musieli pozostać w domu. Ale na moment początku spotkania deszcz przestał padać a nawet wyszło słońce. Niektórzy musieli pójść do pracy, bo część firm pracuje w każdą sobotę a szczególnie teraz ścigając się z epidemią.

Mimo tych trudności otwarcie stało się faktem

Poprowadziła je w imieniu Fundacji, jej Fundator dr Teresa Cz. Malec. Przywitała przybyłą Panią wójt Gminy Purda Teresę Chrostowską za co w tym miejscu bardzo jeszcze raz dziękujemy. Obecna była też na spotkaniu Pani Bożena Ulewicz, radna Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego i doradca wojewody a prywatnie mieszkanka Kaborna. Miło nam że poparła naszą ideę swoją obecnością.

W kolejności wręczono okazjonalne listy dla pani przewodniczącej Zarządu Koła  Marzenie Konopka. Pani zastępczyni przewodniczącej Annie Ogonowskiej i członkowi Zarządu pani Agnieszce Głębockiej.

W imieniu Fundacji ”Łatwiej Razem” padło zapewnienie o pomocy dalszej i stałej współpracy.

Były skromne upominki i po życzeniach od Pani Wójt zaproszono do wiejskiego stołu.

Był tradycyjny własnej roboty smalczyk, ogórek, chleb wiejski, drożdżowe ciasto, owoce i słodycze. Tradycyjnie butelka szampana. Mimo podmuchów wiatru pod wiatą przez 1,5 godziny trwała dyskusja.

Potem spacer z Panią wójt po wsi i możliwość dalszej dyskusji o problemach wsi pokazując problemy naocznie. Było miło. Pozostaną dobre wspomnienia.

Gratulujemy jeszcze raz wszystkim pierwszym odważnym, które jako członkinie- założycielki dały początek tak potrzebnej organizacji pozarządowej.

Zapraszamy pozostałe panie, które jeszcze nie podjęły decyzji. Szczególnie dziękuję za współpracę panu Piotrowi, pani Witoldzie, Panu Tadeuszowi.

Nowy Zarząd czeka na nowych członków. Plany są ambitne a co wyjdzie zobaczymy na wiosnę.

PANI MARZENO, ANNO. AGNIESZKO – TRZYMAMY KCIUKI>

     MUSI SIĘ UDAC.

Zapisała ku pamięci T. M.

Szanowne Panie

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Kaborno.

Już od ubiegłego roku rozważaliśmy z Panem Sołtysem Piotrem powołanie w Naszej wsi Koła Gospodyń Wiejskich

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”, której jestem przedstawicielem, ma w swoim statucie odtwarzanie organizacji oraz powoływanie nowych w celu podtrzymania, naszej historii i tożsamości.  Stąd nasz udział w tworzeniu Koła Gospodyń, Młodym mieszkańcom  pragniemy donieść, że w Kabornie przed laty działało bardzo prężnie Koło Gospodyń Wiejskich a jego historią PODZIELIMY SIĘ.

W tych dniach  wracamy do tradycji. Miło mi donieść wszystkim tym, którzy  nie byli na ostatnim zebraniu wiejskim lub zebraniu założycielskim KGW, że Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  dla powiatu Olsztyńskiego  zatwierdziła naszą dokumentację i możemy rozpocząć ponownie działalność.

Zapraszamy więc na oficjalne otwarcie  Koła w Kabornie. Pragniemy przekazać, wybranym na zebraniu przez założycieli władzom, odpowiedni dokument potwierdzający powyższy fakt.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną — prosimy o przybycie na plac, pod wiatę, obowiązkowo w maseczkach i rękawiczkach, na krótkie spotkanie, Na  świeżym powietrzu, w odpowiednich odstępach, ostrożnie ale z zadowoleniem, że coś nowego w Kabornie powstaje…..

SOBOTA  10 października 2020.godz 11.00.

ZAPRASZAMY    RÓWNIEŻ    OSOBY   TOWARZYSZĄCE.

Za org. dr Teresa Cz. Malec, mgr Witolda Kuper, sołtys Piotr Ogonowski.

Na dobrej drodze-KGW

Jako przedstawicielka Fundacji „Łatwiej Razem” mam przyjemność donieść, że mimo kłopotów z epidemią działamy bardzo aktywnie.
30 września, godzina 17. Kaborno-centrum wsi. Przy drewnianym stole, trzynaście osób zainteresowanych oraz pięcioro gości. Założyciele Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie wybierają przewodniczącego zebrania.
Następnie Komitet Założycielski KGW. W jego skład weszli przewodnicząca dr. Teresa Cz. Malec i członkowie mgr. Witolda Kuper oraz Piotr Ogonowski. Założyciele wypełniają deklaracje o założeniu Koła.
Rozpoczyna się dyskusja na temat statutu Koła. Statut Koła zostaje zatwierdzony.
Komitet Założycielski wypełnia wniosek i jego przewodnicząca może udać się z dokumentacją do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powiat Olsztyński, celem dokonania rejestracji Koła.
W drugim terminie zostaje wybrany Zarząd Koła w osobach: Marzena Konopka-przewodnicząca, Anna Ogonowska-zastępca przewodniczącej i Agnieszka Głębocka-członek Zarządu. W dyskusji po wyborach padało wiele propozycji do działań. Ustalono, że do chwili oficjalnego otwarcia Koła wszyscy założyciele będą myśleli o planie działania Koła.
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy się zdecydowali, przyszli na zebranie i podjęli pozytywną decyzje.
O
historii i początkach działania na rzecz KGW w Kabornie czytaj w „Krótka historia powstania KGW”
Do zobaczenia i usłyszenia na uroczystym otwarciu Koła jeszcze w pierwszej połowie października.

Prowadząca spotkanie dr. Teresa Cz. Malec
Fundacja „Łatwiej Razem” w Olsztynie

Krótka historia powstania KGW w Kabornie

Jak wszyscy wiemy w Statucie Fundacji „Łatwiej Razem” jest paragraf mówiący o obowiązku wspierania, inicjowania i pomocy dla chętnych tworzenia organizacji pozarządowych.
Tak też się stało w wypadku środowiska lokalnego w sołectwie Kaborno.
W listopadzie 2019 zaproponowałam i przesłałam materiały do pana Sołtysa Piotra Ogonowskiego namawiając go do wsparcia stworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie.
Jednocześnie sama rozpoczęłam indywidualne rozmowy z kilkoma mieszkankami Kaborna. Motywowała mnie do tego przede wszystkim historia poprzedniej organizacji w Kabornie. Przed laty bowiem działało w Kabornie bardzo prężnie Koło Gospodyń Wiejskich. Szczególnie wyróżniająca się działalność  Koła miała miejsce pod przewodnictwem Pani Renaty Makowskiej(prywatnie-teściowej pana Piotra Ogonowskiego). Trzeba było to kontynuować. Dzisiaj po tylu latach zaproponowałam działalność w Kole córce śp. pani Renaty Makowskiej. Będzie przejmować jakby pałeczkę od rodziny. Może dawne dobre pomysły, które i teraz się sprawdzą. Może historia się powtórzy. Oby. Będzie dobrze.
W miesiącu wrześniu mimo krytycznych warunków ze względu na pandemię powrócono już konkretnie do tematu. Na zebraniu mieszkańców Sołectwa, w połowie września zapowiedziano powstanie KGW i zaproszono do udziału.
30 września czekaliśmy na chętnych. Przyszli. Byli zdecydowani i aktywni.
Z ramienia Fundacji „Łatwiej Razem” omówiłam i przedstawiłam doświadczenia z organizacji, które dotychczas były przez Fundację zakładane i w dalszym ciągu działają.
Zapewniłam o pomocy ze strony Fundacji.

Fundator
„Łatwiej Razem”
Dr. Teresa Cz. Malec