Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Czesławy Malec „Łatwiej Razem”

Ul. Iwaszkiewicza 4/5 10-089 Olsztyn
Data wpisu do rejestru: 7.10.2010;

nr KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Zarząd:

dr Teresa Czesława Malec – Prezes, ul. Iwaszkiewicza 4/5; 10-089 Olsztyn

mgr Marcin Malec – Członek, ul. Woronicza 76/87; 02-640 Warszawa

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

 

2. Cele statutowe fundacji:

 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
 2. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa.
 3. wspieranie programów społecznych i gospodarczych zakładających podnoszenie poziomu życia społeczeństwa
 4. pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i unijnych na rzecz realizacji celów fundacji

a zwłaszcza w zakresie:

 1. ochrony zdrowia,
 2. reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej
 4. działalności charytatywno-opiekuńczej, szczególnie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 5. ograniczania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
 6. opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi;
 7. zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa lokalnego na rzecz społeczności w miastach i na wsi.
 8. wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej

3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyzatorskiej na rzecz osób wykluczonych, ubogich i bezrobotnych;
 2. współtworzenie programów przeciwdziałania patologiom społecznym;
 3. współtworzenie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym;
 4. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 5. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i wolontariuszy łącznie z certyfikacją;
 6. organizacja łaźni miejskich celem utrzymania higieny i
  podniesienia poziomu zdrowotności wśród bezdomnych i ubogich;
 7. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży
 8. pisanie projektów w celu pozyskiwania dotacji na organizację festynów, koncertów, wystaw, propagujących cele fundacji. ;
 9. organizowanie rożnego typu akcji charytatywnych, zbiórek, imprez masowych celem pozyskiwania rzeczy materialnych oraz funduszy dla instytucji bezpośredniej opieki nad bezdomnymi i ubogimi;
 10. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy;
 11. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;
 12. realizowanie celów statutowych że poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
 13. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
 14. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
 15. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji;
 16. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
 17. działalność informacyjna w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy;
 18. działalność organizacyjna i doradcza w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych;
 19. aplikowanie do funduszy i środków krajowych i unijnych na rzecz realizacji celów fundacji;
 20. nadawanie znaku „ŁATWIEJ RAZEM ” oraz przyznawanie innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

Zarząd pracował w składzie:

dr Teresa Czesława Malec – Prezes, ul. Iwaszkiewicza 4/5; 10-089 Olsztyn

mgr Marcin Malec – Członek, ul. Woronicza 76/87; 02-640 Warszawa

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

Skład Zarządu nie zmienił się w roku 2011

 

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2011:

– opracował sprawozdanie za pierwszy okres działalności – od 7 października do 31 grudnia 2010 r.

– roczny plan finansowy

– plan pracy Zarządu na 2011 r.

Najważniejsze zadania jakie zarząd zaplanował na rok 2011 to m.inn.

– organizacja spotkań o tematyce wolontariatu, edukacji obywatelskiej

– opieka nad ubogimi rodzinami wielodzietnymi, nad dziećmi niepełnosprawnymi,

– zbiórka rzeczy dla rodzin ubogich,

– pisanie projektów, których celem jest aktywizacja osób pozostających bez pracy, oraz

propagowanie działań na rzecz własnego środowiska,

Zarząd podejmował decyzje w formie uchwał. Zarząd odbył 12 posiedzeń i podjął 14

uchwał, które dotyczyły:

4. Uchwały Zarządu Fundacji:

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

12 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2011 r.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

12 stycznia 2011 r. w sprawie powołania UTW w Gminie Purda.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

3 lutego 2011 r. w sprawie organizacji akcji na rzecz pozyskania funduszy na działalność statutową Fundacji.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

10 marca 2011 r. w sprawie zorganizowania zbiorki rzeczy dla rodzin ubogich

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

7 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji imprez integracyjnych propagujących działalność UTW w Purdzie.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

5 maja 2011 r. w sprawie wystąpienia do Rady Fundacji w sprawie powołania Grupy Programowej do Projektu PO FIO „Nasza Wieś w Naszych Rękach”

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

2 czerwca 2011 r. w sprawie współpracy z Zarządem Wojewódzkim PSL w zakresie organizacji: debat, spotkań mających na celu edukację obywatelską. Jednocześnie Fundacja uzyskała możliwość korzystania z bazy konferencyjnej przy ul. Kajki 4 a.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

22 lipca 2011 r. w sprawie zorganizowania UTW w Klewkach.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

5 sierpnia 2011 r. w sprawie zorganizowania Centrum Wsparcia Fundacji „Łatwiej Razem”

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

8 września 2011 r. w sprawie powołania oddziału Fundacji we wsi Kaborno.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia

15 października 2011 r. w sprawie zorganizowania akcji o nazwie „Łatwiej Razem – Zima 2011/12”

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 15 października 2011 r. w sprawie opracowania projektów: „Poznajmy i pokochajmy nasze „małe ojczyzny” dla mieszkańców Gminy Purda oraz drugiego projektu dla dzieci i młodzieży – „Jestem, potrafię … podaj mi rekę”.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zorganizowania w ramach cyklu „Edukacja bez granic” trzecie Forum – I Forum Edukacji Obywatelskiej

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wzięcia aktywnego udziału w akcji WOŚP w dniu 8 stycznia 2012 r.

Zarząd Fundacji nawiązał współpracę poprzez podpisanie:

 1. Porozumienie z dnia 10.01.2011 w sprawie organizacji Uniwersytetu III Wieku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie oraz jej filiach.
 2. Umowy dnia 16.02.2011 r. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zgromadzenia i pokrycia kosztów przewodu doktorskiego do stopnia naukowego mgr Hanny Rudomskiej wolontariusza naszej Fundacji.
 3. Porozumienia z dnia 9.06.2011 r. z Biurem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Olsztynie w sprawie rozwijania współpracy na rzecz wzajemnego promowania i wspierania działalności w obszarach statutowych obu organizacji.

 

 1. Rada Fundacji do końca listopada 2011 r pracowała w składzie::

Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska – Prezes

Mgr Remigiusz Dobkowski – wiceprezes (– do 1 listopada 2011.) członek

Ks. dr Artur Oględzki – Członek

Dr Janusz Cichoń – Członek

Mgr Tadeusz Malec – Członek

Od 1 listopada na stanowisku wiceprezesa – wakat.

Rada Fundacji odbyła posiedzenia w dniach: 27.1.2011; 15.5.2011; 8.09.2011  zgodnie z wymogami statutowymi i podjęła 14 uchwał.

Chcąc realizować działalność a szczególnie starać się o fundusze unijne dla ludności na terenach wiejskich Fundacja utworzyła i zarejestrowała oddział Fundacji we wsi Kaborno 14, Gmina Purda.

 

 1. Rada Programowa Fundacji odbyła cztery posiedzenia w dniach: 27.02.2011; 7.04.2011; 9.06.2011, 8.09.2011 r.

Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji i składanie propozycji nowych form działania. Rada Programowa zapoznała się z takimi działaniami jak: udział w Finale WOŚP w styczniu 2011 r., rozwijanie działalności Fundacji w zakresie tworzenia Uniwersytetów III Wieku w Purdzie i Klewkach, prowadzenie zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich, udzielanie pomocy finansowej potrzebującym. Szczególnym punktem zainteresowania Rady Programowej było powołanie Grupy Programowej w ramach Projektu „Nasza Wieś w Naszych Rękach” oraz monitorowanie realizacji projektu PO FIO „Nasza Wieś w Naszych Rękach”. Rada również była inicjatorem pomysłów na pisanie nowych projektów. Współuczestniczyła w powstaniu i organizacji Centrum Wsparcia Fundacji „Łatwiej Razem”. Członek rady Programowej mgr Zdzisław Pałac został jego kierownikiem i odbywał społecznie stałe dyżury jako prawnik na rzecz osób bezrobotnych i potrzebujących wsparcia. Przewodnicząca Rady Programowej utrzymywała stały kontakt z ośrodkami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Właśnie one w ramach warsztatów. były wykonawcami z zakupionego przez Fundację materiału, różnego rodzaju prac.

Przewodnicząca pełni również dyżury nieodpłatne w charakterze logopedy dla dzieci z wadami wymowy i koniecznością korekty, w ramach Centrum Wsparcia. W Radzie Programowej działało 14 osób i wciąż forma ta jest w centrum kolejnych nowych wolontariuszy. Członkowie Rady Programowej uczestniczą w zbiórce zabawek dla dzieci i organizacji imprez okazjonalnych. Członek Rady dr Truszkowska stale współpracuje i opiekuje się dziećmi w ramach świetlic, domów dziecka, prowadząc zbiórkę rzeczy oraz organizując spotkania świąteczne.

Rady Programowa kontynuowała starania o realizację większej liczby projektów wspierających osoby w małych środowiskach lokalnych oraz aktywizujących.

Podejmowała inicjatywę bardziej intensywnych działań na rzecz osób ubogich zagrożonych marginalizacją oraz niepełnosprawnych. Profilaktyka wobec osób, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie dzieci i młodzieży była jednym z głównych zadań w roku 2011.

Rada Programowa podjęła uchwały:

 1. Uchwała z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Przyjaciel Fundacji”
 2. Uchwała z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania Kapituły do przyznawania wyróżnienia „Przyjaciel Fundacji”
 3. Uchwała z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przygotowania dwóch wniosków o dofinansowanie z funduszy celowych Urzędu Marszałkowskiego.

 

Rada Programowa Fundacji w roku 2011 pracowała w następującym składzie:

prof. dr hab. Marzena Zaorska – Przewodnicząca

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek

prof. dr hab. Elżbieta Kucka – członek

 1. prałat Leszek Niedźwiedź – członek

dr Maria Truszkowska – członek

mgr Irena Petryna – członek

lic. Jadwiga Wójcik – członek

Bogdan Baran – członek

mgr Danuta Żurawska – członek

Mieczysław Malec – członek

Zofia Narkowicz – członek

Kamińska Krystyna – członek

mgr Zdzisław Pałac – członek

Barbara Cały – członek

 1. Opis zdarzeń w działalności Fundacji w 2011 roku

W dniu 9 stycznia 2011 r. zgodnie z deklaracją złożoną na I Forum o „Wolontariacie”, 11 członków i sympatyków naszej Fundacji wyszło na Osiedle Zatorze w Olsztynie, zgodnie z przydziałem dokonanym przez Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie aby kwestować na rzeczWOŚP. Jesteśmy dumni szczęśliwi, że mogliśmy wziąć udział w tak ważnej sprawie i udowodnić, że nie tylko można mówić, ale można to realizować. Po zakończeni kwestowania o godz. 17.00 w siedzibie PSL przy ul. Kajki 4A odbyła się aukcja na rzecz WOŚP gdzie m.inn. Pani Barbara Cały wystawiła na licytację swoje koronkowe, robione ręcznie suknie, które zostały sprzedane.

Panie dr Teresa Kosman i Pani Maja Malinowska oraz H. Dolecka przekazały obrazy (olej i akwarele), które dwa tygodnie przed imprezą były reklamowane na stronie internetowej Fundacji.

Wiele gadżetów przekazanych przez naszych sympatyków oraz Sztab WOŚP w Olsztynie znalazło swoich nowych nabywców.

Wolontariusze, którzy uczestniczyli w zbiórce dnia 9 stycznia 2011 r.

Dr Krystyna Kuberska-Przekwas, Barbara Cały, Remigiusz Dobkowski, Teresa i Tadeusz Malec, Marcin Malec, Henryka i Wiesław Wałdowscy, Piotr Butkiewicz, Zbigniew Lemański, Bogdan Baran, Mariusz Dobkowski

Łącznie zebrano kwotę ponad 6.534 zł.

W dniu 16 lutego 2011 r. Fundacja zawarła umowę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Hanny Rudawskiej

W dniu 16 lutego 2011 r. W Purdzie odbyło się pierwsze Zebranie Założycielskie Uniwersytetu III Wieku dla mieszkańców Purdy oraz osób chętnych do działania spoza Purdy. W zebraniu wzięło udział 26 osób. Uniwersytet działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie a oczywiście głównym patronem UTW jest Fundacja. Wybrany został Zarząd. Nadany został Statut. Przyjęty został program zajęć, który od 17 lutego do 22 grudnia obejmował 20 spotkań. Spotkanie z lekarzem, zajęcia z rękodzieła, podstaw krawiectwa i przeróbek, wykład z filozofii i socjologii, zajęcia z grafiki i malarstwa – UTW organizowało również kiermasze, pokazy majówki.

W okresie przed wielkanocnym 2011 w ramach zajęć rękodzieła, członkinie UTW robiły „wielkanocne gadżety” które następnie sprzedawały w Niedzielę Palmową przed kościołem w Purdzie. Popyt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Jednak największa imprezą był zorganizowany 15 maja 2011 r. „I Wiosenny Plener Malarski Purda 2011” pod patronatem Fundacji. Członkowie UTW pod okiem prof. dr hab. Adolfa Gwozdka malowali obrazy. Impreza zgromadziła licznych mieszkańców Purdy. Uczestniczyli w niej również artyści amatorzy z Olsztyna.

Dnia 26 czerwca 2011 r. odbyła się impreza podsumowująca działalność pierwszego semestru UTW w Purdzie. Została ta forma działalności dobrze przyjęta w środowisku dlatego rozpoczęto przygotowania do jej rozpowszechniania jako formy dokształcania ale i integrowania środowisk wiejskich pozbawionych praktycznie wszystkich instytucji kulturalnych i oświatowych. Zlikwidowane szkoły oraz GOK-i spowodowały, że mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości stałych kontaktów.

Fundacja opiekowała się ubogimi wielodzietnymi rodzinami oraz dziećmi niepełnosprawnymi przekazując im zebrane od ofiarodawców rzeczy. W marcu i kwietniu Fundacja zorganizowała „Akcję Wiosna 2011” „od zajączka” – zbiórka rzeczy – które następnie zostały przekazane potrzebującym rodzinom w Olsztynie, Kabornie (7 rodzin) Trękusku (3 rodziny) oraz podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. Akcja spotkała się z szerokim odzewem sympatyków Fundacji. W okresie wakacyjnym wolontariusze Fundacji przekazali na rzecz potrzebujących jeszcze trzykrotnie ubrania i inne przedmioty użytkowe, w tym dwa telewizory, rowerki, wózki i inne. Podobnie sytuacja miała miejsce w miesiącu listopadzie i grudniu kiedy to sympatycy i przyjaciele Fundacji nie zapominając o potrzebujących – wsparli akcję „Zima 2011-2012 Łatwiej Razem”.

W dniu 21 września 2011 r. UTW w Purdzie zainaugurowało drugi rok działalności oświatowo-edukacyjnej oraz podsumowanie dotychczasowej swojej działalności. Udział w imprezie wziął Wójt Gminu Purda mgr Jerzy Laskowski.

W miesiącu kwietniu ważnym wydarzeniem dla Fundacji było wygranie projektu ogłoszonego przez MPiPS z programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt nasz nosi tytuł; „Nasza Wieś w Naszych Rękach” na kwotę ponad 240 tyś. zł. wspólnie z partnerem – Gminą Biskupiec.

Dnia 20 września 2011 r. odbyło się Zebranie Założycielskie drugiego Uniwersytetu III Wieku w Klewkach. W zebraniu uczestniczyło 30 osób. Inauguracja jego działalności nastąpiła 12.10.2011 r. gdzie imprezę uświetnił pokaz sukien z kolekcji

 1. Barbary Cały oraz zespołu Szczęściary ze wsi Szczęsne.

UTW w Klewkach zorganizował również zabawę Andrzejkową 19.11. w której wzięło udział ok. 50 osób oraz Mikołaja dla dzieci, w której uczestniczyło ponad 55 dzieci. Otrzymały one w prezencie słodycze, zabawki, szaliki rękawiczki i przybory szkolne, zebrane przez członków UTW oraz przekazane przez Stowarzyszenie Lazarus w Klebarku Wlk. Z którym Fundacja podpisała stosowne porozumienie aby łatwiej docierać z pomocą przekazywaną z zagranicy do osób naprawdę potrzebującym. Poprzez UTW, jej członków Fundacja może łatwiej rozpoznawać środowisko aby dotrzeć do osób, które na dzień dzisiejszy pozostawione są same sobie ze swoimi problemami społecznym i ekonomicznymi.

W miesiącu wrześniu Fundacja powołała do życia CENTRUM WSPARCIA „ŁATWIEJ RAZEM”. Głównym celem działania Centrum jest udzielanie bezpłatnych porad z zakresu: prawa, prawa pracy, finansów, terapii społecznej oraz innych problemów społecznych, dla ludzi długotrwale bezrobotnych, wykluczonych i biednych. Dyżury osób udzielających porad odbywają się w każdy czwartek w godz. 15-16. Do końca 2011 r. odbyło się 12 spotkań – dyżurów: problemy prawne, jak zakładać spółdzielnie socjalne, spotkania z logopedą. Forma ta wymaga jeszcze tylko właściwego rozpropagowania co w chwili obecnej czynimy.

Fundacja nawiązała współpracę z p. Marzenną Dworznikowską, Dyrektorem  Szkoły nr 8 w Olsztynie oraz podległym jej przedszkolem dla dzieci niepełnosprawnych przy Szkole nr 8. Wspomagając materiałowo ich warsztaty. Dokonała zbiórki pieniężnej na rzecz chorego na raka chłopca (nazwisko w dokumentacji Fundacji) a także wsparła kilkakrotnie finansowo chorego na raka studenta (nazwisko w aktach Fundacji). Udzieliła wsparcia finansowego dla chorej dziewczynki  (nazwisko w aktach Fundacji) zagrożonej ślepotą.

W miesiącu czerwcu Fundacja przekazała 1500 sztuk lodów do rożnych instytucji zajmujących się opieką nad osobami starszymi oraz dziećmi na terenie Olsztyna, Klewek, Purdy, Kaborna. Lody Fundacja otrzymała z Chłodni Olsztyńskiej.

W dniu 9 grudnia zorganizowane zostało I FORUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ. Tematyka Forum obejmowała między innymi następujące zagadnienia: Co zrobiliście z moim głosem?, dziennikarstwo obywatelskie, społeczna odpowiedzialność uczestnictwa w wyborach parlamentarnych, metody mobilizacji i motywacji do czynnego działania obywatelskiego, działania podnoszące świadomość społeczną związaną z samorządem lokalnym i jego działaniami ze szczególnym uwzględnieniem wsi i małych miasteczek, zwiększenie przejrzystości i praworządności życia publicznego i inne.

Referentami byli pracownicy uczelni, instytucji społecznych oraz członkowie organizacji pozarządowych. Forum poprowadził mgr Remigiusz Dobkowski.

W dyskusji udział wzięli: prof. Elżbieta Kaczyńska, mgr Józef Burniewicz, mgr Remigiusz Dobkowski, dr Jurczak Dariusz, mgr Zdzisław Pałac, , mgr Zbigniew Lemański, Dr Krystyna Kuberska-Przekwas, dr Teresa Cz. Malec, mgr Damian Chmielewski, odczytany został list list prof. W. Mysłka.

Po zakończeniu Forum o godz. 18.30 w Sali Konferencyjnej odbyło się II Spotkanie Wigilijne Fundacji, na które zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy Forum oraz wolontariusze. W trakcie spotkania zostały wręczone wyróżnienia i podziękowania za działalność wolontariacką na rzecz Fundacji.

W roku bieżącym również członkowie władz Fundacji uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach na których mogli propagować idee Fundacji oraz pozyskiwać kolejnych wolontariuszy do tej pracy. Ponad to uczestniczyli w rożnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje władz Fundacji w zakresie pisania projektów oraz poznawania różnorodnych form pracy z osobami zagrożonymi klęskami społecznymi.

Fundacja zabezpiecza dokumentację potwierdzającą jej działalność.

Podpisano:

Prezes Zarządu

dr Teresa Cz. Malec

Nazwiska osób wspomaganych, znane tylko Fundacji.