Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Czesławy Malec „Łatwiej Razem”

Ul. Iwaszkiewicza 4/5 10-089 Olsztyn
Data wpisu do rejestru: 7.10.2010;

nr KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Zarząd:

dr Teresa Czesława Malec – Prezes, ul. Iwaszkiewicza 4/5; 10-089 Olsztyn

mgr Marcin Malec – Członek, ul. Woronicza 76/87; 02-640 Warszawa

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

 

2. Cele statutowe fundacji:

 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
 2. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa.
 3. wspieranie programów społecznych i gospodarczych zakładających podnoszenie poziomu życia społeczeństwa
 4. pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i unijnych na rzecz realizacji celów fundacji

a zwłaszcza w zakresie:

a) ochrony zdrowia,
b) reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
c)  pomocy społecznej
d) działalności charytatywno-opiekuńczej, szczególnie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
e) ograniczania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
f) opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi;
g) zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa lokalnego na rzecz społeczności w miastach i na wsi.
h) wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej

3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyzatorskiej na rzecz osób wykluczonych, ubogich i bezrobotnych;
 2. współtworzenie programów przeciwdziałania patologiom społecznym;
 3. współtworzenie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym;
 4. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 5. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i wolontariuszy łącznie z certyfikacją;
 6. organizacja łaźni miejskich celem utrzymania higieny i
  podniesienia poziomu zdrowotności wśród bezdomnych i ubogich;
 7. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży
 8. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy;
 9. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;
 10. realizowanie celów statutowych że poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
 11. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
 12. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
 13. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji;
 14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
 15. działalność informacyjna w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy;
 16. działalność organizacyjna i doradcza w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych;
 17. nadawanie znaku „ŁATWIEJ RAZEM ” oraz przyznawanie innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

 

4. Zarząd Fundacji pracował w składzie:

w okresie 1.1.2012 do 11.09.2012 r.:

dr Teresa Cz, Malec – Prezes, ul. Iwaszkiewicza 4/5; 10-089 Olsztyn

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

mgr Marcin Malec – Członek, ul. Iwaszkiewicza 4/5, 10-089 Olsztyn

– odwołany z członka Zarządu 11.09.2012

od 11.09.2012 r.

dr Teresa Cz, Malec – Prezes, ul. Iwaszkiewicza 4/5; 10-089 Olsztyn

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

mgr Tomasz Pastuszek – Członek, ul. Iwaszkiewicza 6/3, 10-089 Olsztyn

– powołany na członka Zarządu z dniem 11.09.2012 r.

Z chwila nadania Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego z dniem 27.11.2012

skład zarządu stanowili:

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

mgr Tomasz Pastuszek – Członek, ul. Iwaszkiewicza 6/3, 10-089 Olsztyn

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2012 i zrealizował w pełni założony plan pracy.

Najważniejsze zadania jakie zarząd zaplanował i zostały zrealizowane w roku 2012 to:

– udział Fundacji w XX Finale WOŚP,

– dalszy rozwój Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem”,

– pozyskiwanie nowych wolontariuszy – uczniów i studentów,

– kontynuowanie opieki nad ubogimi rodzinami wielodzietnymi oraz osobami

niepełnosprawnymi,

– kontynuowanie akcji „wiosna i zima „Łatwiej Razem” 2012” (zbiórka rzeczy dla

rodzin ubogich),

– pozyskiwanie żywności i przekazywanie jej dla ludności najuboższej,

– napisanie dwóch projektów, których celem jest aktywizacja osób pozostających bez

pracy i propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,

– kontynuowanie i udział wolontariuszy Fundacji w spotkaniach propagujących

wolontariat i edukację obywatelską oraz solidarność międzypokoleniową

– działania na rzecz rozwoju Oddziału w Kabornie,

– podpisanie porozumień wspomagających i rozszerzających działalność

Fundacji na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych.

– realizacja projektu współfinansowanego ze środków PO FIO „Nasza Wieś w Naszych

Rękach” 2011 – 2012.

Zarząd podejmował decyzje w formie uchwał.

Uchwały Zarządu Fundacji:

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 6 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2012 r.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 6 stycznia 2012 r. w sprawie otwarcia Biura Fundacji.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 10 marca 2012 r. w sprawie zorganizowania zbiórki rzeczy dla rodzin ubogich.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nawiązania współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie opracowania projektu i wystąpienie o środki na realizację profilaktycznego programu dla dzieci z rodzin zastępczych.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zakończenia roku oświatowego.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie realizacji organizacji programu wakacyjnego dla dzieci

z rodzin zastępczych.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 11.09. 2012 r. w sprawie: przygotowania dokumentacji dla Rady Fundacji o wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 11.09. 2012 r. w sprawie: udziału Fundacji w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w  2013 r.

UCHWAŁA Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 11.09. 2012 r. w sprawie: zorganizowania zbiórki rzeczy dla rodzin ubogich „Zima „Łatwiej Razem” – 2012”

Swoje cele, Fundacja realizowała w roku 2012 również poprzez swój Oddział w Kabornie.

Zarząd Fundacji nawiązał współpracę i podpisał stosowne porozumienia, akceptowane przez Radę Fundacji:

 1. Porozumienie ze Stacją Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Klebarku Wlk.
 2. Przystąpienie do Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
 3. Porozumienie z Kołem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Klewkach.
 4. Kartę Współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie.
 5. Porozumienie z Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej.
 6. Porozumienie ze Stowarzyszeniem Stryjewo.

 

 

5. Rada Fundacji w okresie 1.01.2012 do 11.10.2012 r. pracowała w składzie:

Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska – Prezes

dr Artur Oględzki – Członek

mgr Remigiusz Dobkowski – Członek

dr Janusz Cichoń Poseł RP – Członek

mgr Tadeusz Malec – Członek

Po dokonaniu zmian zgodnie ze Statutem, przez Fundatora z dniem 11.10.2012 r. skład Rady Fundacji przedstawia się następująco:

Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska – Prezes

dr Artur Oględzki – Wiceprezes

dr Wacław Domaszewicz – Członek

mgr Zbigniew Lemański – Członek

mgr Zdzisław Pałac – Członek

Powyższe zmiany podyktowane były sprawami osobistymi oraz wymogami wynikającymi z przygotowań  Fundacji do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

Rada Fundacji o okresie 1.01. 2012 do 31.12.2012 r. pełniła funkcje kontrolne w stosunku do zarządu i wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu.

6. Opis zdarzeń w działalności Fundacji w 2012 roku

Fundacja podejmowała w roku 2012 intensywne działania na rzecz osób ubogich, zagrożonych marginalizacją oraz niepełnosprawnych. Ścieżką umożliwiającą docieranie do w/w były działające pod patronatem Fundacji Uniwersytety III Wieku i inne organizacje z którymi Fundacja współpracowała.

Jako jedni z pierwszych w Olsztynie zorganizowaliśmy akcję udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pod hasłem: 50+. 12 wolontariuszy 50+ prowadziło kwestę i uzbierało kwotę ponad 6400 zł. Oprócz tego zorganizowano w tym dniu imprezę p.t. „Piękno we fryzurach, kreacjach i obrazach” (pokazy i aukcja), która składała się z fryzur wykonanych przez pracowników Akademii Fryzjerstwa Adama Przybysza, sukien z kolekcji Barbary Cały, oraz obrazów malarzy amatorów:

dr Teresy Kosman, Janiny Malinowskiej-Pastuszek i innych. Prowadzono również aukcje na stronie internetowej Fundacji.

20 stycznia 2012 r. w pomieszczeniach będących własnością Fundatora zostało otwarte Biuro Fundacji. W miesiącu lutym została zorganizowana z inicjatywy Zarządu „Biblioteka Samoobsługowa – książki za darmo”. Zbierane książki przez Fundację pochodzą z likwidowanych bibliotek (ponad 3500 wol.), darów naszych wolontariuszy oraz bezimiennych ofiarodawców. Pomocnym w realizacji tego zadania jest podpisane Porozumienie o współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Purdzie i Punktem Bibliotecznym w Klewkach celem odbioru kasowanych książek.

Na początku 2012 roku, Fundacja stała się pełnoprawnym członkiem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, co spowodowało jeszcze łatwiejszy dostęp do osób szczególnie potrzebujących wsparcia, ale i zwiększyło nasze obowiązki. Połączenie tego faktu z podpisanym w czerwcu Porozumieniem z Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej przyczynia się do świadczenia bezpośredniej pomocy potrzebującym. (dokumenty w załączeniu)

Większość swoich akcji organizowano na wsi, gdzie byliśmy często osamotnieni i rzadko spotykano organizacje, które by nam bezpośrednio pomagały lub współpracowały. Dzięki naszym wolontariuszom mogliśmy łagodzić skomplikowane problemy ludzi, bardzo szybko biedniejących, szczególnie w środowiskach wiejskich.

– W ramach Centrum Wsparcia fundacji zorganizowano akcje „Wiosna 2012 Łatwiej Razem” oraz „Zima 2012/13 Łatwiej Razem” w ramach których zebrano ponad 1500 sztuk odzieży: kurtek, płaszczy dla dorosłych oraz ponad 2000 dla dzieci, ok. 200 par butów, (kapci, kaloszy, kozaków). Ponadto była pościel, kołdry, poduszki a także AGD. Około 80 rodzin zostało obdzielonych w/w potrzebnymi rzeczami.

– Fundacja pośredniczyła w przekazywaniu mebli dla osób potrzebujących oraz sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Duże ilości rzeczy przekazano do takich punktów jak Olsztyński Caritas, GOPS w Purdzie, MOPS i Dom Arka w Olsztynie.

– Szczególną opieką otaczane były rodziny wielodzietne we wsiach: Stryjewo, Klewki, Nowa Wieś, Kaborno, Purda, Butryny, Rudziska. W miesiącu czerwcu we wsi Rudziska złożono pod patronatem fundacji Uniwersytet III Wieku.

– Przez cały rok Fundacja współpracowała z Bankiem Żywności w Olsztynie, od którego otrzymywała żywność, którą następnie wolontariusze pakowali w paczki i prywatnymi samochodami rozwozili po wsiach: Klebark Wlk. Stryjewo, Butryny, Purda, Kaborno, Klewki, Marcinkowo, Stary Olsztyn, Rudziska i Nowa Wieś oraz w Biurze w Olsztynie. W roku 2012 przekazano żywność dla ok. 200 rodzin.

– Z okazji „Dnia Dziecka 2012”, zebrano i przygotowano zabawki, które zostały wystawione w Pawilonie przy ul. Gałczyńskiego 1 w Olsztynie dla dzieci z Osiedla Podgrodzie. Część zabawek przekazana została dla dzieci ze wsi Stryjewo.

– W dniach od 2 lipca do 13 lipca 2012. nad J. Krzywym Fundacja „Łatwiej Razem” zrealizowała program „Bezpieczne wakacje pod żaglami” dla dzieci z rodzin zastępczych współfinansowany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Dzieci pod opieka instruktorów WSPTiRW „Olsztyńskie Żagle” uczyły się sztuki żeglarskiej w tym windsurfingu, udzielania pierwszej pomocy a nade wszystko odpoczywały i zażywały kąpieli wodnych i słonecznych.

Bardzo ważnym działaniem na rzecz wspomagania osób wykluczonych, chorych, samotnych, były  interwencje w takich sprawach jak:

– o wstrzymanie wyłączenia prądu i wody dla rodziny z niepełnosprawnym

dzieckiem w Gminie Ryn,

– pilny zakup lekarstw dla dziecka celem przygotowania go do turnusu

rehabilitacyjnego w pod olsztyńskiej Ameryce.

– zabezpieczanie i dostarczanie wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych i

samotnych w Olsztynie i Stryjewie, które jest możliwe dzięki współpracy ze

stowarzyszeniem „Lazarus” w Klebarku Wlk.

– porady prawne aby uniknąć lub oddalić interwencję komornika – dla 5 rodzin,

–  pomoc mieszkańcom lokali popegeerowskich z Lipowa, Adamowa i Klewek w

tworzeniu wspólnot mieszkaniowych, celem utrzymania ich i zabezpieczeniem przed

wysiedleniem,

– czasowe pełnienie przez Fundatora, funkcji „rodziny zastępczej” dla nastolatki, celem uniknięcia umieszczenia jej w ośrodku opiekuńczym (PCPR Olsztyn).

Fundacja w roku 2012 realizowała projekt wygrany w Ministerstwie Pracy I Polityki Społecznej „Nasza Wieś w Naszych Rekach” Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z Gminą Biskupiec. Projekt nastawiony był na poprawę jakości życia rodzin wiejskich poprzez promocję narzędzi umożliwiających „branie spraw w swoje ręce”, na tworzenie możliwości wyboru aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin, a tym samym znaczną poprawę ich stanu ekonomicznego. Było to działanie mające na względzie długotrwałe budowanie systemu wsparcia i wprowadzania zmian w funkcjonowaniu społeczności wiejskiej.

W dniu 14 grudnia 2012 Fundacja zorganizowała spotkanie wigilijne, które było podsumowaniem pracy wolontariuszy i działaczy Fundacji. Wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Uczestniczyło w niej siedem organizacji, które powstały z inicjatywy Fundacji lub z którymi Fundacja współpracuje na stałe.

W grudnie 72 rodziny otrzymały specjalne paczki żywnościowe i rzeczowe przygotowane przez Fundację i jej darczyńców.

Przez cały rok prowadzone były formy stałe:

– Członek Rady Programowej mgr Zdzisław Pałac odbywał społecznie stałe dyżury jako prawnik na rzecz osób bezrobotnych i potrzebujących wsparcia.

– Przewodnicząca Rady Programowej prof. dr hab. M. Zaorska utrzymywała stały kontakt z ośrodkami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych w zakresie logopedycznym.

– Bardzo ważną domeną działalności Fundacji była aktywność edukacyjna i popularyzatorska. Organizowanie własnych konferencji oraz udział wolontariuszy Fundacji w innych ośrodkach i uczelniach nad którymi czuwała Prezes Rady Fundacji prof. dr hab. E. Malewska.

– Nieodpłatne prowadzenie praktyk studenckich dla 5 studentów Uniwersytetu w Olsztynie i WSIiE, było również dobrym środowiskiem do upowszechniania zasad subsydiarności, integracji międzypokoleniowej oraz szerzenia idei wolontariatu.

Podpisano:

Prezes Rady Fundacji

prof. dr hab. Eugenia Malewska

Fundator

dr Teresa Cz. Malec

Olsztyn 10 lipca 2013 r.