Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Ul. Iwaszkiewicza 4/5 10-089 Olsztyn

Oddział Fundacji: Kaborno 14; 10-030 Purda
Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

nr KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Cele statutowe fundacji:

 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
 1. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa.
 2. wspieranie programów społecznych i gospodarczych zakładających podnoszenie poziomu życia społeczeństwa

a zwłaszcza w zakresie:

 1. ochrony zdrowia,
 2. reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej
 4. działalności charytatywno-opiekuńczej,
 5. ograniczania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
 6. opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi;
 7. zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa lokalnego na rzecz społeczności w miastach i na wsi.
 8. wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyzatorskiej na rzecz osób wykluczonych, ubogich i bezrobotnych;
 2. współtworzenie programów przeciwdziałania patologiom społecznym;
 3. współtworzenie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym;
 4. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 5. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i wolontariuszy łącznie z certyfikacją;
 6. organizacja łaźni miejskich celem utrzymania higieny i podniesienia poziomu zdrowotności wśród bezdomnych i ubogich;
 7. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży
 8. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy;
 9. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;
 10. realizowanie celów statutowych poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
 1. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
 2. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
 3. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji;
 4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
 5. działalność informacyjna w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy;
 6. działalność organizacyjna i doradcza w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych;
 7. nadawanie znaku „ŁATWIEJ RAZEM ” oraz przyznawanie innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

 

Skład Zarządu w okresie 1.1.2013 do 31.12.2013 r.:

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

mgr Tomasz Pastuszek – Członek, ul. Iwaszkiewicza 6/3, 10-089 Olsztyn

 

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2013, a szczególnie:

– opracował sprawozdanie za rok 2012

– opracował plan pracy Zarządu na 2013 r.

– organizował i monitorował działalność wszystkich form Fundacji.

Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2013 to m.inn.

– udział wolontariuszy Fundacji w XX Finale WOŚP,

– Poszerzanie zakresu działania Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem”,

– pozyskiwanie nowych wolontariuszy,

– kontynuowanie opieki nad ubogimi rodzinami wielodzietnymi oraz osobami niepełnosprawnymi,

– kontynuowanie akcji „wiosna i zima „Łatwiej Razem” 2013” (zbiórka rzeczy dla rodzin ubogich),

– pozyskiwanie żywności z Banku Żywności i przekazywanie jej dla ludności najuboższej,

– propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,

– kontynuowanie i udział wolontariuszy Fundacji w spotkaniach propagujących wolontariat i edukację obywatelską oraz solidarność międzypokoleniową

– działania na rzecz rozwoju Oddziału w Kabornie,

– realizacja podpisanych porozumień wspomagających i rozszerzających działalność

Fundacji na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych.

Zarząd odbył 12 posiedzeń i podjął 15 uchwał, które dotyczyły tematyki jak niżej:

 1. Uchwały Zarządu Fundacji:
 1. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 28.02.2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału Fundacji w Kabornie na 2013 r. i przyjęcia zasad działania punktu porad prawnych  socjalnych w ramach Centrum Wsparcia w Olsztynie oraz Oddziale Fundacji w Kabornie.
 2. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 04.04.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Joanny i Julii Rusin zam. ul. Szafera 70/38, 71-245 Szczecin.

Przyznano kwotę 200 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw i kwotę 300 zł. na dofinasowanie remontu pokoju.

 1. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 04.04.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Nikodema Piaseckiego zam. ul. Wyspiańskiego 91, 33-240 Żabno. Przyznano kwotę 400 zł. na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych lub letniego wypoczynku.
 2. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 04.04.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Michała Petrykowskiego zam. ul. Krótka 2/24, 73-344 Rewal. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.
 3. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 02.07.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Beaty Gibas zam. ul. Gałczyńskiego 11/21, 10-089 Olsztyn. Przyznano kwotę 400 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw, leczenie i rehabilitację dzieci.
 4. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 02.07.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Heleny Kalipost zam. Klewki, Gmina Purda. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie przyłączenia energii elektrycznej oraz spłatę zadłużenia.
 5. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 30.09.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Doroty Tworkowskiej zam. Szałstry 22/3, 11-042 Jonkowo. Przyznano kwotę 200 zł. na dofinansowanie zakupu karnetu na basen niezbędnego do rehabilitacji Jej córki Moniki.
 6. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 30.09.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Anety Pawelczyk-Piłat. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie wyjazdów na leczenie córek Anny i Julii, niepełnosprawnych do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
 7. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 30.09.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Teresy Zajączkowskiej zam. Olsztyn. Przyznano kwotę 250 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw i innych niezbędnych rzeczy potrzebnych dla Jej funkcjonowania.
 8. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 30.09.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Bogumiły Miś zam. Olsztyn. Przyznano kwotę 200 zł. na dofinansowanie książek dla dzieci dla których jest ona rodziną zastępczą i kwotę 100 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw.
 9. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 30.09.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Wiktorii Dylewskiej zam. Wieruszew 1a/1, 62-530 Kazimierz Biskupi. Przyznano kwotę 400 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw i innych niezbędnych rzeczy potrzebnych dla niepełnosprawnej córki.
 10. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 03.10.2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o objęcie patronatem Konferencji „Człowiek starszy 50+ w polityce społecznej i prorodzinnej państwa i samorządu…”.
 11. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 12.11.2013 r. w sprawie zorganizowania zbiórki rzeczy dla rodzin ubogich o nazwie „Łatwiej Razem – Zima 2013” w okresie od dnia 12 listopada 2013 do 30 grudnia 2013.
 12. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 12.11.2013 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Jolanty Kwiatek. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie rehabilitacji syna Tomasza.
 13. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 12.11.2013 r. w sprawie udziału Fundacji w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2014.

Swoje cele, Fundacja realizowała w roku 2013 również poprzez swój Oddział w Kabornie.

 

 1. Skład Rady Fundacji w okresie 1.01.2013 do 23.08.2013 r.

Skład Rady Fundacji przedstawiał się następująco:

Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska – Prezes

 1. dr Artur Oględzki – Wiceprezes

dr Wacław Domaszewicz – Członek

mgr Zbigniew Lemański – Członek

mgr Zdzisław Pałac – Członek

Z dniem 23.08.2013 z funkcji Wiceprezesa i członka Rady fundacji rezygnację złożył ks. dr. Artur Oględzki w związku z objęciem funkcji proboszcza w Bartoszycach.

Skład Rady Fundacji  od 23.08.2013 do 31.12.2013 r. był następujący:

Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska – Prezes

Prof. dr hab. Elżbieta Kucka – Wiceprezes

dr Wacław Domaszewicz – Członek

mgr Zbigniew Lemański – Członek

mgr Zdzisław Pałac – Członek

Rada Fundacji o okresie 1.01. do 31.12.2013 r. pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu.

Członkowie Rady Fundacji uczestniczyli we wszystkich organizowanych formach,  Rada przyjęla Regulaminu pozyskiwania, wydatkowania i obsługi środków pochodzących z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez Fundację Członkowie Rady Fundacji  reprezentowali cele Fundacji w rożnych środowiskach. Byli wolontariuszami na imprezach takich jak WOŚP, rozpoczęcia i zakończenia roku oświatowego. Wspiera Zarząd we wszystkich akcjach, które dotyczą pomocy, wsparcia i edukacji.

Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 7 uchwał. Wykaz uchwał poniżej:

 1. Uchwała Rady Fundacji z dnia 21.01.2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2013.
 2. Uchwala Rady Fundacji z dnia 21.01.2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2012.
 3. Uchwala Rady Fundacji z dnia 21.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pozyskiwania, wydatkowania i obsługi środków pochodzących z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez Fundację.
 4. Uchwala Rady Fundacji z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2012.
 5. Uchwała Rady Fundacji z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2012 dla MPiPS.
 6. Uchwała Rady Fundacji z dnia 19.09.2013 r. w sprawie przyjęcia do Rady Programowej Fundacji nowych członków: Alicji Bartkowiak i mgr Remigiusza Dobkowskiego.
 7. Uchwała Rady Fundacji z dnia 16.12.2013 r. w sprawie przyjęcia do Rady Programowej Fundacji dr Doroty Bartnickiej.
 1. Rada Programowa Fundacji odbyła trzy posiedzenia:

 

Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji i składanie propozycji nowych form działania. Rada Programowa zapoznała się z takimi działaniami jak: udział w Finale WOŚP w styczniu 2013 r., rozwijanie działalności Fundacji w zakresie działań Uniwersytetów III Wieku, prowadzenia zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich, udzielania pomocy finansowej potrzebującym, prowadzenia nowych form dla dzieci i osób o niskim standardzie życia. Członkowie Rady Programowej uczestniczyli w działaniach Fundacji jako wolontariusze.

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 1.01.2013 do 19.09.2013 r.

prof. dr hab. Marzena Zaorska – Przewodnicząca

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek

 1. mgr Leszek Niedźwiedź – członek

dr Maria Truszkowska – członek

mgr Zbigniew Lemański – członek

mgr Danuta Plucińska

lic. Anna Plewka

mgr Irena Petryna – członek

mgr Danuta Żurawska – członek

Zofia Narkowicz – członek

mgr Zdzisław Pałac – członek

Barbara Cały – członek

W dniu 19.09.2013 Rada Fundacji podjęła uchwale o przyjęciu do Rady Programowej nowych członków: Alicji Bartkowiak i Remigiusza Dobkowskiego.

Po dokonaniu tej zmiany zgodnie ze Statutem, przez Radę Fundacji z dniem 19.09.2013 r. skład Rady Programowej przedstawiał się następująco:

 

prof. dr hab. Marzena Zaorska – Przewodnicząca

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek

 1. mgr Leszek Niedźwiedź – członek

dr Maria Truszkowska – członek

mgr Danuta Plucińska- członek

lic. Anna Plewka- członek

mgr Irena Petryna – członek

mgr Danuta Żurawska – członek

Zofia Narkowicz – członek

Barbara Cały – członek

Alicja Barkowiak – członek

Remigiusz Dobkowski – członek

W dniu 16.12.2013 w związku z rezygnacją z pracy w Radzie Programowej prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej i ks. Leszka Niedźwiedzia w związku z wyjazdem z Olsztyna do pracy w woj. Lubelskim, podjęła uchwałę o przyjęciu do RP dr Doroty Bartnickiej, która została wybrana na przewodniczącą Rady.

 

 

 

Rada Programowa od dnia 16.12.2013 pracowała w składzie:

dr Dorota Bartnicka – Przewodnicząca

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek

dr Maria Truszkowska – członek

mgr Danuta Plucińska- członek

lic. Anna Plewka- członek

mgr Irena Petryna – członek

mgr Danuta Żurawska – członek

Zofia Narkowicz – członek

Barbara Cały – członek

Alicja Barkowiak – członek

Remigiusz Dobkowski – członek

 1. Opis zdarzeń w działalności Fundacji w 2013 roku

Fundacja podejmowała w roku 2013 intensywne działania na rzecz osób ubogich, zagrożonych marginalizacją oraz niepełnosprawnych. Dotarcie do tych osób umożliwiła Fundacji aktywna współpraca a organizacjami działającymi pod patronatem Fundacji: jak Uniwersytety III Wieku i Stowarzyszenia w miejscowościach – Purda, Klewki, Rudziska, Stryjewo a w Olsztynie poprzez współpracę z liczną grupą wolontariuszy.

Fundacja jako jedyna organizacja pozarządowa w Olsztynie wystawiła grupę 12 wolontariuszy do udziału w kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 wolontariuszy 50+ prowadziło kwestę i uzbierało kwotę ponad 4.600 zł. Oprócz tego zorganizowano w tym dniu imprezę p.t.

-„Czego chciałbyś nauczyć swojego kolegę z UE – impreza dla dzieci,

-Piękno fryzur w wykonaniu Akademii Fryzjerstwa Adama Przybysza,
-Wystawa prac dr Teresy Kosman i Janiny Malinowskiej Pastuszek,
-Kreacje z kolekcji Barbary Cały, -Aukcja obrazów i gadżetów.

Zorganizowana została akcja „Łatwiej Razem – Wiosna 2013” polegała na zbiórce rzeczy dla osób i rodzin biednych i potrzebujących. Zebrane rzeczy i żywność zostały przekazane rodziną potrzebującym, osobom biednym i niepełnosprawnym. Pomoc otrzymało 46 osób

Ważny był Udział Fundacji w imprezach miejskich a szczególnie w Warmińsko-Mazurskich Dniach Ekonomii Społecznej w maju 2013 r. W ramach współpracy z UTW w Stryjewie, Klewkach i Rudziskach – wystawiono stoiska z wyrobami rękodzieła członków tych organizacji. Przygotowano 2 bilbordy reklamujące działania Fundacji.

Fundacja przez cały rok prowadziła akcję zbierania rzeczy ze szczególnym  nasileniem w różnych okresach wiosny i zimy 2013. Wolontariusze Fundacji docierali  do osób potrzebujących – ogłaszane były apele przez cały rok na stronie internetowej Fundacji oraz wysyłane do sponsorów i ludzi dobrej woli, aby przekazywali rzeczy – odzież, art. Gospodarstwa domowego –  które potem Fundacja przekazywała potrzebującym. Zebrano bardzo dużo ubrań i rzeczy gospodarstwa domowego. Szczególną uwagę zwracaliśmy na rodziny wielodzietne i dzieci. Pomoc taką otrzymały od Fundacji 42 rodziny 46 dzieci i indywidualnych osób będących w potrzebie. Również część zebranych rzeczy Fundacja przekazała do MOPS i Caritas w Olsztynie.

Fundacja bardzo aktywnie współpracowała z Bankiem Żywności w Olsztynie, od którego otrzymywała żywność, którą następnie pakowała w paczki i prywatnymi samochodami rozwoziła po wsiach: Klebark Wlk. Stryjewo, Butryny, Purda, Kaborno, Klewki, Marcinkowo, Stary Olsztyn. Cześć żywności wydana była w Biurze w Olsztynie. W roku 2013 przekazano żywność dla 203 rodzin w tym dla 681 osób indywidualnych i 197 dzieci.

Z okazji „Dnia Dziecka 2013”, zebrano i przygotowano zabawki – 100 pluszaków i gier, które zostały wystawione w Pawilonie przy ul. Gałczyńskiego 1 w Olsztynie dla dzieci z Osiedla Podgrodzie. Część zabawek przekazana została dla dzieci z Klewek, Kaborna i Klebarka Wlk. Przekazane zostały słodycze.

Ważnym wydarzenie w życiu Fundacji było zorganizowanie po raz trzeci zakończenia kolejnego roku działalności. „KABORNO 2013” dnia 26.06.2013 w Ośrodku Nadleśnictwa w Kabornie. Wystąpili przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z Fundacją a w tym: Gminy Purda, WM Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, ZW PSL w Olsztynie, Uniwersytetów III Wieku w: Purdzie, Klewkach, Rudziskach, Stowarzyszenia Stryjewo w Stryjewie, Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie Stowarzyszenia Absolwentów WSIiE w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet, Stacji Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Klebarku Wlk. Koła Emerytów i Rencistów nr 5 w Klewkach. Zostały wręczene nagrody sponsorom i darczyńcom Fundacji. Odbyły się również warsztaty w czasie, których można było poznać pierwsze kroki w zakresie rękodzieła w wykonaniu członkiń UTW w Rudziskach – kosze, kwiaty, serwety oraz lepienie garnków i misek w wykonaniu Pani Teresy Kejnar z Klewek.

Zorganizowana została zbiórka rzeczy dla osób i rodzin ubogich, biednych i potrzebujących w ramach Akcji „Łatwiej Razem – Zima 2013” trwała w okresie od dnia 12 listopada 2013 do 30 grudnia 2013. Zebrane rzeczy zostały przekazane rodzinom potrzebującym bezpośrednio przez Fundację oraz do MOPS i Caritas w Olsztynie.

Szczególnym wydarzeniem w Fundacji było zorganizowanie Konferencję p.t. „Człowiek starszy 50+ w polityce społecznej i prorodzinnej państwa oraz samorządu. Formy organizacji, pomocy i wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi Warmii i Mazur” dnia 13 grudnia 2013 pod patronatem Wojewody Warmińsko Mazurskiego. W czasie konferencji z referatami, komunikatami i głosem w dyskusji wystąpiło 18 osób. Motywem przewodnim konferencji było:

Czy starość ma jedną twarz ?

Czy każdy ma taką starość na jaką zasłużył ?

Komu powinno zależeć na dobrej starości ?

Dlaczego państwu i samorządom opłaca się dbać o dobrą starość ?

Konferencji towarzyszył kiermasz rękodzieła – członków organizacji współpracujących z Fundacją z Olsztyna, Klewek, Purdy, Rudzisk.

Po zakończeniu Konferencji odbyła sią tradycyjna, kolejna Wigilia Bożo Nardzeniowa na która zostały zaproszone osoby stale współpracujące, zaprzyjaźnione organizacje, wolontariusze oraz sponsorzy i sympatycy Fundacji. W programie było wystąpienie Fundatora, władz Fundacji, gości, wręczenie nagród i wyróżnień, przyjęcie w poczet nowych wolontariuszy, upominki pod choinkę, rozmowy i wspólne śpiewanie kolęd a także wspaniałe stoiska z rękodziełem, ceramiką i oczywiście wigilijna kuchnia.

Ważną rolę w działalności Fundacji spełniało Centrum Wsparcia w ramach którego działał punkt porad prawnych i socjalnych w Biurze Fundacji przy ul. Gałczyńskiego 1/12, czynny w każdą środę oraz w Oddziale w Kabornie.

Z pomocy prawnej i socjalnej mogli skorzystać mieszkańcy Olsztyna i województwa  warmińsko – mazurskiego po przedstawieniu zaświadczenia (z MOPS-u lub GOPS-u) lub, że korzystają z pomocy społecznej lub są osobami bezrobotnymi. Z porad skorzystało 40 osób w 16 spotkaniach. Wszystkie porady prawne i socjalne udzielane były na zasadzie bezpłatności, poufności, bezstronności, w oparciu o posiadaną wiedzę wolontariuszy. Porad udzielali wolontariusze: radca prawny i pracownik socjalny.

Funkcjonowała „Biblioteka Samoobsługowa”. Zbierane książki przez Fundację pochodziły z likwidowanych bibliotek, darów naszych wolontariuszy oraz bezimiennych ofiarodawców.

Na Fundację jako organizację posiadającą status OPP można było przekazywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Ze środków jakie Fundacja Otrzymała za rok 2012 w kwocie 3140 zł. zostały one rozdysponowane dla osób potrzebujących na:

lekarstwa, remont pokoju w mieszkaniu, zakup pomocy dydaktycznych, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, dopłata za przyłączenie energii elektrycznej do mieszkania, dofinansowanie leczenia dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, zakup książek dla dzieci i inne.

 

W roku 2013 był rokiem aktywnej działalności dla członków władz Fundacji, Fundatora i ponad 40 wolontariuszy, uczestniczyli w wielu działaniach i spotkaniach na których propagowali idee Fundacji, pozyskiwać kolejnych wolontariuszy do tej pracy. A przede wszystkim prowadzili stałą pracę statutową Fundacji, która została przedstawiona wyżej. O pełnej działalności Fundacji informuje strona internetowa www.latwiejrazem.pl

7. Informacja o uzyskanych przychodach:

Fundacja uzyskała w roku 2013 przychody w.g źródeł wymienionych w 2 ppkt. 5 ww. Rozporządzenia

29.661,24

8. Informacja o poniesionych kosztach na:

 • realizację celów statutowych                               417,26
 • wydatki:
  > amortyzacja                                                ————
  > usługi obce =                                               29.737,54
 • Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej; ————-
 • Pozostałe koszty =                                                      679,72

9. Dane o:

 • liczbie osób zatrudnionych: fundacja nie zatrudniała żadnych osób;
 • wynagrodzenia: nie było;
 • wynagrodzenia dla członków zarządu, innych organów i osób: nie były wypłacane;
 • wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń: = 2.767,40
 • udzielone pożyczki: nie były udzielane; 0,00
 • kwota ulokowana na rachunku bankowym: = 3.417,62.01 zł –na lokacie bankowej, Bank Pekao S.A. O/Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 11.
 • wartość nabytych obligacji i wielkość objętych udziałów akcji w spółkach: fundacja nie nabyła i nie posiadała obligacji i akcji;
 • nabyte nieruchomości: fundacja nie nabyła nieruchomości;
 • nabytych pozostałych środków trwałych: 00
 • wartości aktywów i zobowiązań fundacji (według bilansu):
  > wartość aktywów =                                                                 8.145,61
  > zobowiązania =                                                                        0,00

10. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe: 450.00

11. Informacja o rozliczeniach podatkowych i złożonych deklaracjach podatkowych:

Fundacja nie miała zaległości podatkowych.

12. Fundacja nie posiada udziałów i akcji w spółkach.

13. Fundacja nie jest fundatorem innej fundacji.

14. Nie były prowadzone badania sprawozdań finansowych.

15. Informacja o kontroli: w okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzone kontrole.

Księgowość Fundacji prowadzi Alicja Bartkowiak.

Członkowie Zarządu:

 1. mgr Jarosław Jaworski
 2. mgr Tomasz Pastuszek

Olsztyn 9.07.2014 r.