Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” w Olsztynie
za okres od 01.01 2014 do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Ul. Iwaszkiewicza 4/5 10-089 Olsztyn

Oddział Fundacji: Kaborno 14; 10-030 Purda
Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

nr KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Cele statutowe fundacji:

 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
 1. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa. i podnoszenie  poziomu życia społeczeństwa

a zwłaszcza w zakresie:

 1. ochrony zdrowia,
 2. reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej  dla ludzi starszych, chorych lub wszystkich ,którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji losowej od nich niezależnej.
 4. działalności charytatywno-opiekuńczej
 5. opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na rzecz społeczności w miastach i na wsi.
 6. wspierania organizacji pozarządowych  prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje   swoje cele poprzez”

 1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów lub aktywny udział w organizowanych przez inne organizacje.
 2. współtworzenie warunków przeciwdziałania patologiom społecznym; organizowanie różnych form  pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym;
 1. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 2. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i wolontariuszy łącznie z certyfikacją
 3. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży
 4. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy;
 5. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;
 6. realizowanie celów statutowych poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
 1. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
 2. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
 3. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji;
 4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
 5. działalność informacyjna w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy;
 6. działalność organizacyjna i doradcza w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych;
 7. nadawanie znaku „ŁATWIEJ RAZEM ” oraz przyznawanie innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

Skład Zarządu w okresie 1.01.2014  do 31.12.2014 r.:

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

mgr Tomasz Pastuszek – Członek, ul. Iwaszkiewicza 6/3, 10-089 Olsztyn

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2014, a szczególnie:

– opracował sprawozdanie za rok 2013

– opracował plan pracy Zarządu na 2014 r.

– organizował i monitorował działalność we wszystkich formach Fundacji

Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2014 to m. innymi.

– poszerzanie zakresu działania Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem”,

– pozyskiwanie nowych wolontariuszy,

– kontynuowanie opieki nad ubogimi rodzinami wielodzietnymi oraz osobami

niepełnosprawnymi,

– kontynuowanie akcji „wiosna i zima „Łatwiej Razem” 2014” (zbiórka rzeczy  dla

rodzin ubogich),

– pozyskiwanie żywności z Banku Żywności i przekazywanie jej dla ludności

najuboższej,

– propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,

– kontynuowanie i udział wolontariuszy Fundacji w spotkaniach propagujących

wolontariat i edukację obywatelską oraz solidarność międzypokoleniową

– działania na rzecz rozwoju Oddziału w Kabornie,

– realizacja podpisanych porozumień wspomagających i rozszerzających działalność

Fundacji  szczególnie w ramach Uniwersytetów III wieku w Rudziskach ,Purdzie, Klewkach i  Olsztynie,

– założenie Uniwersytetu III wieku dla mieszkańców osiedla Mleczna.

– prowadzenie biblioteki samoobsługowej przy ulicy Gałczyńskiego 1 oraz pozyskiwanie dla niej książek i czasopism .Propagowanie czytelnictwa szczególnie wśród osób starszych.

3. Zarząd Fundacji odbył 12 posiedzeń i podjął uchwał, które dotyczyły tematyki jak niżej:

Uchwały Zarządu Fundacji:

 1. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 8 01 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu.
 2. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 8.01.2014 w sprawie przyjęcia planu pracy  Oddziału Fundacji w Kabornie na 2014 rok.
 3. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 26.02.2014 w sprawie powołania Uniwersytetu III wieku przy Fundacji.
 4. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 26.02.14 w sprawie akcji ,Wiosna Latwiej Razem 2014.
 5. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 27.03.2014 w sprawie podpisania porozumienia ze Stowarzyszeniem  Kultury i Sportu Wigor w Klewkach.
 6. Uchwała Zarządu Fundacji  z dnia 27.03.2014 w sprawie przygotowania i przedstawienia Radzie sprawozdania z działalności za rok 2013.
 7. Uchwała Zarządu Fundacji  z dnia 27.03.2014  w sprawie przyznania pomocy finansowej z Funduszu 1% dla niepełnosprawnego  K
 8. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie wysłania paczek dla  penitencjariuszy w ramach 1%.
 9. Uchwała Zarządu Fundacji  z dnia 12.11.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego K.R. celem zebrania funduszy na operację.
 10. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 12.11.2014 w sprawie przyznania  pomocy finansowej z funduszu 1% dla  chorego na białaczkę G.K
 11. Uchwała Zarządu Fundacji  z dnia 12.11.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej  z funduszu 1% dla chorego na białaczkę K.K
 12. Uchwala Zarządu Fundacji  z dnia 12 .11.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego T.K. z przeznaczeniem na rehabilitację.
 13. Uchwala Zarządu Fundacji  z dnia 12.11.2014.w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej O.G-O. z przeznaczeniem na  dofinansowanie zakupu okularów
 14. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 12.11 2014 w sprawie pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego J.D. z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu leków.
 15. Uchwała Zarządu Fundacji  z dnia 12.11.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego .D .G.. na dofinansowanie zakupu pampersów.
 16. Uchwała Zarządu Fundacji   z dnia 12.11 2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego KL z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów.
 17. Uchwała Zarządu Fundacji   z dnia 12.11 2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla rencisty-inwalidy K. M .z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu leków.
 18. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 12.11.2014 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1 % dla niepełnosprawnej J.K z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rowerka rehabilitacyjnego.

4. Swoje cele, Fundacja realizowała w roku 2014 w oparciu o pracę wolontariuszy oraz pracownika stażysty p. Iwony Kuciewicz a także poprzez swój Oddział w Kabornie za którego działalność odpowiadała p. mgr Anna Plewka – dyrektor wolontaiusz.

Skład Rady Fundacji w okresie 1.01.2014 do 25.09.2014 r.

Skład Rady Fundacji przedstawiał się następująco:

Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska – Prezes

Prof. dr hab. Elżbieta Kucka – Wiceprezes/do 2.09.14/

dr Wacław Domaszewicz – Członek

mgr Zbigniew Lemański – Członek

mgr Zdzisław Pałac – Członek/ do 25.09.14/

Z dniem 01.09.2014 z funkcji Wiceprezesa i członka Rady fundacji rezygnację złożyła p. prof. dr hab. Elżbieta Kucka. Na członka Rady 24 09.14 powołano mgr. Remigiusza Dobkowskiego odwołując go jednocześnie z funkcji członka Rady Programowej.

W tym samym miesiącu zmarł mgr Zdzisław Pałac.

Do dnia 31 XII 2014 Rada pracowała w składzie jak niżej;

Prof.zw dr hab. Eugenia Malewska- Prezes

mgr Remigiusz Dobkowski –członek.

dr Wacław Domaszewicz – Członek

mgr Zbigniew Lemański – Członek

Rada Fundacji o okresie 1.01.2014 do 31.12.2014 r. pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymiuchwałami.

Członkowie Rady Fundacji uczestniczyli we wszystkich organizowanych i przeprowadzanych formach. Członkowie Rady Fundacji reprezentowali cele Fundacji w rożnych środowiskach. Byli wolontariuszami na imprezach takich jak WOŚP, uczestnikami wszystkich imprez popularyzujących działalność i idee fundacji a także

rozpoczęcia i zakończenia roku oświatowego dla wolontariuszy ale i dla organizacji, których  fundacja inicjowała powstanie. Wspierali Zarząd we wszystkich akcjach, które dotyczą pomocy, wsparcia i edukacji. Byli ambasadorami dobrze reprezentującymi  naszą działalność. Potwierdzeniem jest kronika, którą również fundacja prowadzi oraz szeroka dokumentacja.

Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 9 uchwał. Wykaz uchwał poniżej:

 1. Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.01.2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2014 oraz planu pracy oddziału w Kabornie.
 2. Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.01.2014 w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Zarządu na rok 2014.
 3. Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.01.2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 4. Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.01.2014 w sprawie podpisania porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Wigor w Klewkach.
 5. Uchwała Rady Fundacji z dnia 28.03.2014 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Fundacji za okres 1.01.2013-31.12.2013,”
 1. Uchwała Rady Fundacji  z dnia 28.03.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ..finansowego za rok 2013.
 2. Uchwała Rady fundacji z dnia 25 .09.2014 w sprawie zaopiniowania zmian w statucie Fundacji.
 3. Uchwała Rady Fundacji z dnia 15.XII.2014 w sprawie likwidacji biura Fundacji w Olsztynie i przeniesieniu siedziby do Kaborna oraz powołaniu Oddziału w Kłębach.
 4. Uchwała Rady Fundacji z dnia 15.XII.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wydatkowaniu i obsłudze środków pochodzących z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.

5. Rada Programowa Fundacji odbyła 4 posiedzenia:

Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji i składanie propozycji nowych form działania. Rada Programowa zapoznała się z takimi działaniami jak: udział w Finale WOŚP w styczniu 2014 r., rozwijanie działalności Fundacji w zakresie działań Uniwersytetów III Wieku, prowadzenia zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich, udzielania pomocy finansowej potrzebującym, prowadzenia nowych form dla dzieci i osób o niskim standardzie życia. Członkowie Rady Programowej uczestniczyli w działaniach Fundacji jako wolontariusze oraz zastanawiali się nad nowymi formami pozyskiwania środków.

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 1.01.2014 do 31.12.2014 r.

dr Dorota Bartnicka– Przewodnicząca

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek

dr Janusz Cichoń  -członek

mgr Zbigniew Ciechomski – członek

dr Maria Truszkowska – członek

mgr Danuta Plucińska-członek

mgr. Anna Plewka-członek

mgr Irena Petryna – członek

mgr Danuta Żurawska – członek

lic. Zofia Narkowicz – członek

Barbara Cały – członek

dr Krystyna Kuberska-Przekwas – członek

mgr Remigiusz Dobkowski – członek

Alicja Bartkowiak – członek

6. Opis zdarzeń w działalności Fundacji w 2014 roku

Fundacja podejmowała w roku 2014 intensywne działania na rzecz osób ubogich, zagrożonych marginalizacją oraz niepełnosprawnych. Dotarcie do tych osób umożliwiła Fundacji aktywna współpraca z organizacjami działającymi pod patronatem Fundacji: jak Uniwersytety III Wieku i Stowarzyszenia w miejscowościach – Purda, Klewki, Rudziska, Stryjewo a w Olsztynie poprzez współpracę z liczną grupą wolontariuszy.

Zorganizowana  akcja „Łatwiej Razem – Wiosna 2014 i Zima 2014”i ” polegała na zbiórce rzeczy dla osób i rodzin biednych i potrzebujących w tych miejscowościach.

Wolontariusze Fundacji docierali  do osób potrzebujących ;– ogłaszane były apele przez cały rok na stronie internetowej Fundacji oraz wysyłane do sponsorów i ludzi dobrej woli, aby przekazywali rzeczy – odzież, art. gospodarstwa domowego –  które potem Fundacja przekazywała potrzebującym. Zebrano bardzo dużo ubrań i rzeczy gospodarstwa domowego na łączną kwotę po wycenie 14,500 zł. . Szczególną uwagę zwracaliśmy na rodziny wielodzietne i dzieci. Pomoc taką otrzymały od Fundacji142  rodziny , 146 dzieci i indywidualnych osób będących w potrzebie.

Również część zebranych rzeczy Fundacja przekazała  dla rodzin, z województwa szczecińskiego, łódzkiego.

Fundacja bardzo aktywnie współpracowała z Bankiem Żywności w Olsztynie,  od którego otrzymywała żywność, którą następnie pakowała w paczki i prywatnymi samochodami rozwoziła po wsiach: Klebark Wlk. Stryjewo, Butryny, Purda, Kaborno, Klewki, Marcinkowo, Stary Olsztyn. Godki ,Klebark Mały,Klebark Wielki. Cześć żywności wydawana była w Biurze w Olsztynie. W roku 2014  przekazano żywność dla 282  rodzin, w tym dla  łącznie  640  osób indywidualnych  i  193 dzieci.

Ważny był udział Fundacji w imprezach  miejskich a szczególnie w Warmińsko-Mazurskich  Dniach Ekonomii Społecznej w maju 2014 r. w Olsztynie. W ramach współpracy z UTW w Klewkach i Rudziskach – wystawiono stoisko z wyrobami rękodzieła  członków  tych organizacji. Przygotowano  bilbordy reklamujące działania Fundacji. Wszystkie prace wystawiane na tej imprezie wzbudzały duże zainteresowanie oraz mobilizowały w/w orgfanizacje do większej działalności na rzecz swoich członków.

Z okazji „Dnia Dziecka 2014” zebrano zabawki i przekazano w Pawilonie

przy ul. Gałczyńskiego 1 w Olsztynie dla dzieci z Osiedla Podgrodzie. Część zabawek

przekazana została dla dzieci z  Kaborna i Klebarka Wlk. Przekazane zostały również słodycze. Przygotowano i przekazano ponad 80 paczek z zabawkami dla dzieci na imprezę z okazji dnia dziecka dla Domu Kultury w Klewkach .organizowane przez Stowarzyszenie Wigor, Przeprowadzono i zorganizowano całą imprezę. własnymi siłami wolontariuszy  oraz Stowarzyszenia Wigor w Klewkach.

Fundacja  brała udział kilkakrotnie w rozprowadzaniu chleba i słodkich wyrobów otrzymywanych za pośrednictwem  Banku Zywności w Olsztynie.

Zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem  akcję „ flaga na majowe święta na każdym domu” w Gminie Purda. We wszystkich akcjach brali udział wolontariusze. Zebrano i rozdano ponad 270  książek dla dzieci. Prowadzono gazetkę okolicznościową przed biurem fundacji.  Informowano o innych formach pomocy organizowanych przez  inne organizacje pozarządowe. Szczególnie informowano o wszystkich formach organizowanych w ramach projektów unijnych przez Warmińsko-Mazurski  Sejmik ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ,którego członkiem jest nasza Fundacja.

Główne zadania były wykonywane przez Centrum Wsparcia „Łatwiej  Razem” a szczególnie były udziałem  mgr Zdzisława  Pałaca, radcy prawnego prowadzącego porady prawne. Skorzystało z nich wymiernie 48 osób. Pisane pisma sądowe były czasami jedynym ratunkiem dla osób nie posiadających funduszy na biura prawne, Bardzo pomocna była tutaj też pomoc Kancelarii Prawnej Dutkowski and Jaworski w Olsztynie, a szczególnie pana Jarosława  Jaworskiego, radcy prawnego i członka Zarządu Fundacji. Porady prawne były łączone z poradami pracownika socjalnego. Co 2 tygodnie bezrobotni ubodzy mieszkańcy mogli dowiedzieć się gdzie szukać pomocy i jakie formy pomocy są dla nich dostępne. Prowadziła je Pani mgr Anna  Plewka, na co dzień pracownik socjalny MOPS Olsztyn. Bardzo dużą pomocą i wsparciem była przez cały rok p. Iwona Kuciewicz przebywająca na stażu  i w pracy w Fundacji.

Ważnym wydarzeniem  w życiu Fundacji było zorganizowanie po raz  4 zakończenie kolejnego roku działalności. „KABORNO 2014” dnia 26.06.2014.  w Kabornie. Spotkali się przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z Fundacją na co dzień:  Uniwersytetów III Wieku w: Purdzie, Klewkach, Rudziskach, Stowarzyszenia Stryjewo w Stryjewie, Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie Stowarzyszenia Absolwentów WSIiE  TWP w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet, Stacji Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Klebarku Wlk. Koła Emerytów i Rencistów nr 5 w Klewkach.  Zostały wręczone  podziękowania darczyńcom Fundacji. Zebrani wyrazili podziękowania za integrację środowiska na rzecz pomocy humanitarnej dla wielu poszkodowanych przez los ,  niekoniecznie z ich winy a potrzebujących wsparcia.

15 grudnia odbyła się tradycyjna, kolejna Wigilia 2014  na którą zostały zaproszone osoby stale współpracujące, zaprzyjaźnione organizacje, wolontariusze oraz sponsorzy i sympatycy Fundacji. Wszystkie  działania  socjalne udzielane były na zasadzie bezpłatności, poufności, bezstronności, w oparciu o posiadane doświadczenie wolontariuszy.

Funkcjonowała „Biblioteka Samoobsługowa.

Zebrano ponad 2700 książek dla dorosłych.

Zbierane książki przez Fundację pochodziły od prywatnych osób, sponsorów, instytucji, organizacji i wydawców.

Biblioteka zlokalizowana przy ul. Gałczyńskiego 1 była bardzo popularna i prezentowana w TVP Olsztyn.

7. Podział środków z 1% – pomoc finansowa

Kwoty finansowe jakie Fundacja otrzymała w czerwcu 2014 roku z 1%, rozpatrywała specjalna komisja społeczna powołana przez fundatora pod kierunkiem dr Marii Truszkowskiej, która zaproponowała Zarządowi  podział  ich według  dobrze pojętego interesu społecznego i elementarnych zasad sprawiedliwości. Zarzad Fundacji w większości przypadków pop;arl i zatwierdził proponowany podział środków.

Pomoc finansowa została głównie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych oraz na podstawie dokumentacji medycznej .Regulamin rozdziału funduszy z 1% jest zatwierdzany każdego roku przez zarząd i Radę Fundacji i jest  przestrzegany. O zakresie pomocy informują podjęte przez Zarząd uchwały przedstawione wyżej.

8. Sprawy różne.

Roku 2014 był rokiem  szczególnie  aktywnej działalności dla członków władz Fundacji, Fundatora, wolontariuszy, którzy uczestniczyli oni  w wielu działaniach i spotkaniach na których propagowali idee Fundacji, a przez co pozyskiwali kolejnych wolontariuszy do tej pracy. Przede  wszystkim  prowadzili stałą pracę statutową Fundacji, która została przedstawiona wyżej.

O pełnej działalności Fundacji informuje strona internetowa www.latwiejrazem.pl.

Przedstawione są na niej wszystkie główne wydarzenia nie tylko  mające miejsce w Fundacji ale we wszystkich organizacjach ,którym Fundacja patronuje lub które prowadzi.

Ponadto członkowie władz fundacji są członkami wielu innych organizacji w mieście przez co idee fundacji mogą być popularyzowane i przedstawiane.

Fundator również jest członkiem  organizacji pozarządowych przy Wojewodzie, Marszałku oraz przy Prezydencie miasta Olsztyna. Zapewnia to możliwość szerszego  rozpoznania możliwości pomocy i znajomości rynku społecznego.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie. Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Purdzie ,Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biskupcu umożliwiła właściwy rozdział pomocy i wzajemne uzupełnianie .

Bardzo ważnym nowym elementem naszej działalności było wyszukiwanie indywidual nych   opiekunów ,sponsorów dla rodzin o stałej bardzo słabej kondycji .W tym celu fundacja stara się o otwarcie  z nowym rokiem 2015  na stronie Fundacji  bloga. Pozwoli to na łatwiejsze wyszukiwanie pomocy dla potrzebujących i kompleksowe ich załatwianie, W tym celu  stworzono bazę sponsorów oraz listę rodzin ,które fundacja obejmie opieką w pierwszej kolejności.

9. Informacja o uzyskanych przychodach:

Fundacja uzyskała w roku 2014 przychody w.g źródeł wymienionych w

 • 2 ppkt. 5 ww. Rozporządzenia – 47.312,54

10.Informacja o poniesionych kosztach na:

a. realizację celów statutowych 53.234,54
b. wydatki:

 • amortyzacja – 0,00
 • usługi obce – 52.373,45

c. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej;
d. Pozostałe koszty – 861,34

11. Dane o:

 • liczbie osób zatrudnionych: fundacja zatrudniała 1 osobę.
 • wynagrodzenie: refundowane było; z PFRON – 8.693, 28
 • wynagrodzenia dla członków zarządu, innych organów i osób: nie były wypłacane;
 • wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń – 900,00
 • udzielone pożyczki: nie były udzielane.
 • kwota ulokowana na rachunku bankowym – 0,00
 • wartość nabytych obligacji i wielkość objętych udziałów akcji w spółkach: fundacja nie nabyła i nie posiadała obligacji i akcji;
 • nabyte nieruchomości: fundacja nie nabyła nieruchomości;
 • nabytych pozostałych środków trwałych: – 00
 • wartości aktywów i zobowiązań fundacji (według bilansu):
  wartość aktywów – 14.074,22
  – zobowiązania – 0,00

12. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe: 4.500 /zimowisko dla dzieci/

13. Informacja o rozliczeniach podatkowych i złożonych deklaracjach podatkowych:

Fundacja nie miała zaległości podatkowych.

14. Fundacja nie posiada udziałów i akcji w spółkach.

15. Fundacja nie jest fundatorem innej fundacji.

16. Nie były prowadzone badania sprawozdań finansowych.

17. Informacja o kontroli:

W okresie sprawozdawczym w Fundacji  była przeprowadzona kontrola przez Oddział PFRON w Olsztynie na zlecenie PFRON-z Warszawy, z wynikiem pozytywnym, żadnych uwag nie zgłoszono.

Księgowość Fundacji prowadzi Alicja Bartkowiak.

Członkowie Zarządu:

 1. mgr Jarosław Jaworski
 2. mgr Tomasz Pastuszek

Olsztyn  3 marca 2015 r.