Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
za okres od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Kaborno 14,10-030 Purda

Oddział Fundacji: Kłęby 1 B,74-201 Warnice.
Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

Nr. KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Cele statutowe fundacji:

 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
 2. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa. i podnoszenie poziomu życia społeczeństwa

a zwłaszcza w zakresie:

 1. ochrony zdrowia,
 2. reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej dla ludzi starszych, chorych lub wszystkich ,którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji losowej od nich niezależnej.
 4. działalności charytatywno-opiekuńczej
 5. opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na rzecz społeczności w miastach i na wsi.
 6. wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.
 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów lub aktywny udział w organizowanych przez inne organizacje;
 2. współtworzenie warunków przeciwdziałania patologiom społecznym; organizowanie różnych form pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym;
 1. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 2. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i wolontariuszy łącznie z certyfikacją
 3. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży;
 4. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy;
 5. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;
 6. realizowanie celów statutowych poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
 1. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
 2. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
 3. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji;
 4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
 5. działalność informacyjna w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy;
 6. działalność organizacyjna i doradcza w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych;
 7. nadawanie znaku„ Łatwiej Razem” oraz przyznawanie innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

 

Skład Zarządu w okresie 1.01.2015 do 31.12.2015 r.:

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

mgr Tomasz Pastuszek – Członek, ul. Iwaszkiewicza 6/3, 10-089 Olsztyn

 

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2015, a szczególnie:

– opracował sprawozdanie za rok 2014,

– opracował plan pracy Zarządu na 2015 r. ,

– organizował i monitorował działalność we wszystkich formach Fundacji

Najważniejsze zadania Zarządu za rok 2015 to między innymi,

– prowadzenie Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem”,

– pozyskiwanie nowych wolontariuszy,

– kontynuowanie opieki nad ubogimi rodzinami wielodzietnymi oraz

osobami  niepełnosprawnymi.

– kontynuowanie akcji „wiosna i zima „Łatwiej Razem” 2015.

– propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,

– kontynuowanie i udział wolontariuszy Fundacji w spotkaniach

propagujących wolontariat i edukację obywatelską oraz solidarność

międzypokoleniową.

– działania na rzecz rozwoju Oddziału w Kłębach,

– realizacja podpisanych porozumień wspomagających i rozszerzających

działalność Fundacji szczególnie w ramach UTW w Purdzie, Olsztynie

Klewkach oraz w Oddziale w Kłębach.

– prowadzenie biblioteki samoobsługowej oraz pozyskiwanie dla niej książek i czasopism Propagowanie czytelnictwa szczególnie wśród osób starszych. Organizacja nowego punktu w Kłębach.

 1. Zarząd Fundacji odbył 12 posiedzeń i podjął uchwały, które dotyczyły tematyki jak niżej:

Uchwały Zarządu Fundacji:

 1. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 22.01.2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na 2015 r.
 2. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem.” z dnia 22.01.2015 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Zarządu Fundacji na 2015 r.
 1. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: opłacenia składki dla WMSON za 2015.
 1. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 22.01.2015 w sprawie udzielenia zaliczki dla księgowego.  z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
 1. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu pozyskiwania i wydatkowania 1% na rok 2015.
 2. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego J. M. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inhalatora z nebulizatorem.
 3. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego J. D. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekarstw.
 4. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego G. D .z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pampersów i środków czystości.
 5. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego K. Ł ,z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów.
 6. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla dzieci: M. M. i M. Ż. przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu artykułów (buty, kurtki, spodnie, plecaki, przybory szkolne).
 7. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla dzieci: A., K., D. i K. N.. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu butów, kurtek art. sportowych, bielizny na w-f. i przyborów szkolnych.
 8. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej J. B.. z przeznaczeniem na refundacje lekarstw w związku z przeszczepem wątroby.
 9. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem ”z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego M. B. z przeznaczeniem na refundacje lekarstw w związku z operacją jako dawcy wątroby .
 10. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej A. B. w związku z chorobą leczoną w Gdańsku.
 11. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: przeznaczenia z funduszu 1% środków finansowych na paczki dla wykluczonych.
 12. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 20.05.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej J. D. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji.
 13. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 20.05.2015 r. w sprawie: przekazania dotacji na imprezę charytatywną „Ludzie Wielkiego Serca” organizowaną przez Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki w Iławie.
 14. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”z dnia 20.05.2015 r. w sprawie: przekazania dotacji na imprezę charytatywną dla MOPS w Olsztynie dla dzieci z rodzin zastępczych.
 15. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 20.05.2015 r. w sprawie: przekazania dotacji na imprezę charytatywną dla dzieci z rodzin uboższych organizowaną przez Akad. Przedszkole Korczaka.
 16. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem ”z dnia 20.05.2015 r. w sprawie: przekazania jednorazowej dotacji na Instytut Piotra Skargi w Krakowie na cele statutowe
 17. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 30.06.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego P. K, na konsultacje medyczne i leczenie.
 18. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”z dnia 27.07.2015 r. w sprawie: przedłużeniu użytkowania sprzętu i dokumentacji dla Księgowego Fundacji.
 19. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem ”z dnia 27.07.2015 r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji ds. 1%.
 20. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 3.08.2015 r. w sprawie: wypłacenia honorarium za prowadzenie księgowości Fundacji do grudnia 2015.
 21. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 29.09.2015 r. w sprawie: zmian w składzie Społecznej Komisji ds. 1%.
 22. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego M. B. z przeznaczeniem na refundacje lekarstw i wyjazdów do Warszawy na konsultacje.
 23. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej J. B. na refundacje lekarstw i konsultacje medyczne.
 24. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego G. D. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pampersów i środków czystości oraz leków.
 25. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego J. D. na zakup lekarstw.
 26. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla T.Z. na dofinansowanie zakupu lekarstw i innych niezbędnych rzeczy potrzebnych dla wykluczonych przebywających w Zakładzie Karnym.
 27. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego P. K. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów do Warszawy na konsultacje medyczne i leczenie.
 28. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego T. K. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji.
 29. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla I.T. na dofinansowanie zakupu okularów i lekarstw.
 30. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla Z. T. na dofinansowanie zakupu okularów, ciśnieniomierza i lekarstw.
 31. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla S. na dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego.
 32. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej G. I. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania diagnozy w kierunku FAS w Instytucie Terapeutycznym w Toruniu.
 33. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla L. G. na zakup monitora do komputera TV 22” LED FUNAI 22FEB7525/10 USB multi. dla dzieci z rodziny zastępczej.
 34. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnych O. i K. z rodziny zastępczej M. O. na refundację kosztów za buty i wkładki oraz dowóz dzieci na rehabilitację.
 35. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego J. M. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu oraz leków potrzebnych do rehabilitacji dziecka.
 36. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego M. G. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 opon, 4 dętek i innych akcesoriów do naprawy wózka inwalidzkiego
 37. . Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej S. G. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego wózka inwalidzkiego, elektrycznego.
 38. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej Z. Z. z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dziecka.
 39. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 2.11.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla B. N. na pokrycie kosztów zakupu: ubrań, bielizny, przyborów szkolnych dla czworga dzieci.
 40. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 2.11.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla B. N. na pokrycie kaucji za mieszkanie komunalne przyznane dla rodziny.
 41. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 2.11.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego D. J. z przeznaczeniem na koszty operacji i leczenia.
 42. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 2.11.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% „dla Stasia” SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
 43. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 2.11.2015 r. w sprawie: przeznaczenia z funduszu 1% środków finansowych na paczki dla wykluczonych .
 44. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”      z dnia 2.11.2015 r. w sprawie: sfinansowania spotkania wigilijnego.
 1. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 2.11.2015 r. w sprawie: zakupu pakietu „1% org.” w ramach funduszu 1%.
 2. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 7.12.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla J. W. na pokrycie kosztów utrzymania w trudnej sytuacji losowej.
 3. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 7.12.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla O. W. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania w trudnej sytuacji losowej.
 4. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 7.12.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla: Polski Komitet Narodowy – UNICEF
 5. Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 7.12.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla E. B. – niepełnosprawnej na pokrycie kosztów specjalistycznej rehabilitacji leczniczej.
 6. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 7.12.2015 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla A. D. na pokrycie kosztów leczenia choroby nowotworowej.
 7. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 7.12.2015 r. w sprawie: wypłacenia honorarium za sporządzenie bilansu za rok 2015
 8. Uchwała Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” z dnia 7.12.2015 r. w sprawie: wypłacenia honorarium za prowadzenie strony internetowej Fundacji.
 1. Swoje cele, Fundacja realizowała w roku 2015 w oparciu o pracę wolontariuszy w Kabornie a także poprzez swój Oddział w Kłębach.
 1. Rada Fundacji sprawowała  pieczę nad wszystkimi działaniami.

Skład Rady przedstawiał się: w okresie 1.01 do 13.01.2015

Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska – Prezes /  +  13.01 15 /

dr Wacław Domaszewicz –

mgr Anna Plewka – członek

mgr Zbigniew Lemański – członek

mgr Remigiusz Dobkowski – członek

Rada w okresie 13.01.2015. do 03.03.2015  pracowała w składzie jak niżej

mgr Anna Plewka- członek

mgr Remigiusz Dobkowski – członek

dr Wacław Domaszewicz – Członek

mgr Zbigniew Lemański – Członek

Rada Fundacji o okresie 3.03 2015 do dnia 31.12.2015  pracowała w pełnym składzie

dr Wacław Domaszewicz – Prezes

mgr Teresa  Koszykowska –wiceprezes

mgr Zbigniew  Lemański – członek

mgr Remigiusz Dobkowski – członek

mgr Anna Plewka – członek

Pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami.

Członkowie Rady Fundacji uczestniczyli we wszystkich organizowanych i

przeprowadzanych formach. Członkowie Rady Fundacji reprezentowali cele Fundacji w rożnych środowiskach.

Byli wolontariuszami na imprezach takich jak WOŚP, uczestnikami wszystkich imprez popularyzujących działalność i idee fundacji a także rozpoczęcia i zakończenia roku oświatowego dla wolontariuszy ale i dla organizacji, których  fundacja inicjowała powstanie.

Wspierali Zarząd we wszystkich akcjach, które dotyczą pomocy osobom ich potrzebujących, wsparcia i edukacji.

Byli ambasadorami dobrze reprezentującymi  naszą działalność. Potwierdzeniem jest kronika, którą fundacja prowadzi oraz szeroka dokumentacja i strona internetowa. Organizowali spotkania na rzecz poszukiwania sponsorów oraz wolontariuszy.

Rada Fundacji odbyła 5 posiedzeń zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 6 uchwał. Wykaz uchwał poniżej:

 1. Uchwała Rady Fundacji z dnia 22.01.2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2015;
 2. Uchwała Rady Fundacji z dnia 3.03.2015 w sprawie przyjęcia

„Sprawozdania z działalności Fundacji za okres 1.01.2015- 31.12.2015.

 1. Uchwała Rady Fundacji z dnia 3.03.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za rok 2014.
 2. Uchwała Rady fundacji z dnia 3.03.2015 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 3. Uchwała Rady Fundacji z dnia 3.03.2015 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zarządu na rok 2015.
 4. Uchwała Rady Fundacji z dnia 3.09.2015 o poparciu i akceptacji utworzenia przez Fundatora nowej nagrody Fundacji imieniem dr hab. Eugenii Malewskiej.-pierwszego Prezesa Rady Fundacji.
 5. Rada Programowa Fundacji odbyła 3 posiedzenia:

Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji i składanie propozycji nowych form działania. Rada Programowa zapoznała się z takimi działaniami jak: udział w Finale WOŚP w styczniu 2015 r., rozwijanie działalności Fundacji w zakresie działań Uniwersytetów III Wieku, prowadzenia zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich, udzielania pomocy finansowej potrzebującym, prowadzenia nowych form dla dzieci i osób o niskim standardzie życia. Członkowie Rady Programowej uczestniczyli w działaniach Fundacji jako wolontariusze oraz zastanawiali się nad nowymi formami pozyskiwania środków.

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 1.01.2015 do 31.12.2015r.

dr Dorota Bartnicka– Przewodnicząca

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek

dr Janusz Cichoń  -członek

mgr Zbigniew Ciechomski – członek

dr Maria Truszkowska – członek

mgr Danuta Plucińska-członek

mgr. Anna Plewka-członek

mgr Irena Petryna – członek

mgr Danuta Żurawska – członek

lic. Zofia Narkowicz – członek

Barbara Cały – członek

dr Krystyna Kuberska-Przekwas – członek

Alicja Bartkowiak – członek

Uchwały Rady Programowej Fundacji.

 1. Uchwała Rady Programowej Fundacji z dnia 3.03.2015 w sprawie powołania nowego składu kapituły nagrody Przyjaciel Fundacji i Bukiecik za Serce na lata 2015-17.
 1. Opis zdarzeń w działalności Fundacji w 2015 roku

Fundacja podejmowała w roku 2015 intensywne działania na rzecz osób ubogich, zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem oraz niepełnosprawnych. Dotarcie do tych osób umożliwiła Fundacji aktywna współpraca z organizacjami działającymi pod patronatem Fundacji: jak Uniwersytety III Wieku i Stowarzyszenia w miejscowościach – Purda, Klewki, Rudziska, Stryjewo. W  Kabornie  i w Kłębach poprzez współpracę z liczną grupą wolontariuszy

Zorganizowana akcja „Łatwiej Razem” – Wiosna 2015 i Zima 2015 polegała na zbiórce rzeczy dla osób i rodzin biednych i potrzebujących w tych miejscowościach. Wolontariusze Fundacji docierali do osób potrzebujących. – Ogłaszane były apele przez cały rok na stronie internetowej Fundacji oraz wysyłane prośby do sponsorów i ludzi dobrej woli, aby przekazywali rzeczy – odzież, art. gospodarstwa domowego – które potem Fundacja przekazywała potrzebującym. Zebrano ubrania  i rzeczy gospodarstwa domowego na łączną kwotę po wycenie 5400 (pięć tysięcy czterysta) zł . Szczególną uwagę zwracaliśmy na rodziny wielodzietne i dzieci. Pomoc taką otrzymały od Fundacji 42. rodziny w tym 18 dzieci i indywidualnych osób będących w potrzebie. Część zebranych rzeczy Fundacja przekazała dla rodzin z województwa zachodnio pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Informowano o innych formach pomocy organizowanych przez  inne organizacje pozarządowe. Szczególnie informowano o wszystkich formach organizowanych w ramach projektów unijnych przez Warmińsko-Mazurski Sejmik ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, którego członkiem jest nasza Fundacja. Główne zadania były wykonywane przez Centrum Wsparcia „Łatwiej  Razem”. Skorzystało z nich wymiernie 18 osób. Pisane pisma sądowe były czasami jedynym ratunkiem dla osób nie posiadających funduszy na biura prawne. Bardzo pomocna była tutaj też pomoc Kancelarii Prawnej Dutkowski and Jaworski w Olsztynie, a szczególnie pana Jarosława Jaworskiego, radcy prawnego i członka Zarządu Fundacji.

Porady prawne były łączone z poradami pracownika socjalnego. Mniej zamożni mieszkańcy mogli dowiedzieć się gdzie szukać pomocy i jakie formy pomocy są dla nich dostępne. Prowadziła je Pani mgr Anna Plewka, na co dzień pracownik socjalny MOPS Olsztyn.

Bardzo dużą pomocą i wsparciem była przez cały rok p. Iwona Kuciewicz, mgr Teresa Koszykowska, Alicja Bartkowiak, Tadeusz Malec, Tomasz Pastuszek, Janina Malinowska-Pastuszek, Grażyna Perkowska i inni. Bardzo ważnym momentem w życiu Fundacji były obchody w dniu 7 października 2015, pierwszego jubileuszu „5 lecia działalności Fundacji”.

Odbyły się one w Olsztynie i były udziałem ponad 50 gości. Wiele osób zaproszonych podkreślało duży dorobek jak na tak niedługi jeszcze okres działania. Obecny Prezes Warmińsko –Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ocenił wysoko naszą działalność wręczając dyplom okolicznościowy zamieszczony na stronie Fundacji. Kilka obecnych na świecie organizacji potwierdziło dobrą współpracę i konieczność dalszego działania.

Fundator uczestniczyła ponadto w Jubileuszu 10 lecia Uniwersytetu III wieku w Działdowie oraz w spotkaniu uroczystym  zakończenia roku oświatowego w UTW w Rudziskach.

Ważnym wydarzeniem w życiu Fundacji było zorganizowanie po raz 5 zakończenia kolejnego roku działalności. „KABORNO 2015” dnia 20.07.2015.  w Kabornie. Spotkali się przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z Fundacją na co dzień: Uniwersytetów III Wieku w: Purdzie, Klewkach, w Olsztynie ,Stowarzyszenia Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Stowarzyszenia Absolwentów WSIiE w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet, Stacji Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Klebarku Wlk. Koła Emerytów i Rencistów nr 5 w Klewkach. Oddział Fundacji w Kłębach reprezentował wolontariusz Jarosław Stelmach Zostały wręczone podziękowania darczyńcom Fundacji.

Zebrani wyrazili podziękowania za integrację środowiska na rzecz pomocy humanitarnej dla wielu poszkodowanych przez los, niekoniecznie z ich winy a potrzebujących wsparcia.

4 grudnia odbyła się tradycyjna, kolejna Wigilia 2015 na którą zostały zaproszone osoby stale współpracujące, zaprzyjaźnione organizacje, wolontariusze oraz sponsorzy i sympatycy Fundacji. Podsumowano roczną działalność i stwierdzono że, wszystkie działania  socjalne udzielane były na zasadzie bezpłatności, poufności, bezstronności, w oparciu o posiadane doświadczenie wolontariuszy.

Funkcjonowała „Biblioteka Samoobsługowa.

Zbierane książki pochodziły od prywatnych osób, sponsorów, instytucji, organizacji i wydawców.

Biblioteka zlokalizowana jest  przy ul. Gałczyńskiego w Olsztynie.

Dla nowej przygotowywanej na Kłęby zebrano ponad 50 tytułów.

 

 1. Podział środków z 1% – pomoc finansowa

Kwoty finansowe jakie Fundacja otrzymała w lipcu 2015 roku z 1%, rozpatrywała specjalna komisja społeczna powołana przez fundatora pod kierunkiem dr Marii Truszkowskiej oraz A. Bartkowiak, które zaproponowały Zarządowi podział ich według dobrze pojętego interesu społecznego i elementarnych zasad sprawiedliwości. Zarząd Fundacji w większości przypadków poparł i zatwierdził proponowany podział środków biorąc pod uwagę wskazania komisji oraz własne stanowisko.

Pomoc finansowa została głównie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w większości na podstawie dokumentacji medycznej oraz wsparcie konieczne rodzinom, dzieciom, osobom starszym w trudnej lub losowej sytuacji życiowej. Wzięto również pod uwagę wykluczonych, odosobnionych dla których nasze wsparcie było jedyne do ich resocjalizacji (48 osób).

Regulamin rozdziału funduszy z 1% jest zatwierdzany każdego roku przez zarząd i Radę Fundacji i jest przestrzegany. O zakresie pomocy informują podjęte przez Zarząd uchwały przedstawione wyżej.

 1. Sprawy różne.

Rok 2015 był kolejnym rokiem aktywnej działalności dla członków władz Fundacji, Fundatora, wolontariuszy, którzy uczestniczyli wielu działaniach i spotkaniach na których propagowali idee Fundacji, a przez co pozyskiwali kolejnych wolontariuszy do tej pracy.

Przede wszystkim prowadzili stałą pracę statutową Fundacji, która została przedstawiona wyżej. W ubiegłym roku do Fundacji zgłosiło swoją współpracę na stałe 9 wolontariuszy, co powiększyło liczbę naszego zespołu do 47 osób stale działających na rzecz Fundacji i jej podopiecznych w ciągu roku.

Najaktywniejsi z nich znaleźli swoje miejsce na stronie Fundacji w dziale „wolontariusze i sponsorzy”, za ich zgodą.

O pełnej działalności Fundacji informuje strona internetowa www.latwiejrazem.pl.

Przedstawione są na niej wszystkie główne wydarzenia nie tylko mające miejsce w Fundacji ale we wszystkich organizacjach, którym Fundacja patronuje lub które prowadzi.

Ponadto członkowie władz fundacji są członkami wielu innych organizacji w mieście przez co idee fundacji są szeroko popularyzowane, przedstawiane. Fundator również jest członkiem  organizacji pozarządowej Sejmiku Osób Niepełnosprawnych . Zapewnia to możliwość szerszego  rozpoznania  możliwości pomocy i znajomości rynku społecznego.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie umożliwiła właściwy ogląd sytuacji konieczności pomocy i wzajemne uzupełnianie.

Bardzo ważnym nowym elementem naszej działalności było wyszukiwanie indywidualnych opiekunów, sponsorów dla rodzin o stałej bardzo słabej kondycji. W tym celu fundacja stara się o rozwinięcie tej idei na stronie bloga Fundacji. Pozwoli to na szersze wyszukiwanie pomocy dla potrzebujących i kompleksowe ich załatwianie, W tym celu stworzono bazę sponsorów oraz listę rodzin, które fundacja obejmie opieką w pierwszej kolejności. Trwa dokładne rozpoznawanie środowiska szczególnie na terenie nowo utworzonego Oddziału Fundacji w województwie zachodnio-pomorskim.

 1. Informacja o uzyskanych przychodach:

Fundacja uzyskała w roku 2015 przychody w.g źródeł wymienionych w

 • 2 ppkt. 5 ww. Rozporządzenia – 37.186,60
 1. Informacja o poniesionych kosztach na:
 2. realizację celów statutowych – 179,36
 3. wydatki:
  • amortyzacja – 0,00
  • usługi obce – 257,11
 4. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej;
 5. Pozostałe koszty – 922,25
 1. Dane o:
  1. liczbie osób zatrudnionych: 0,00
  2. wynagrodzenie: 0,00
  3. wynagrodzenia dla członków zarządu, innych organów i osób: nie były wypłacane;
  4. wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń – 1243,00
  5. udzielone pożyczki: nie były udzielane.
  6. kwota ulokowana na rachunku bankowym – 0,00
  7. wartość nabytych obligacji i wielkość objętych udziałów akcji w spółkach: fundacja nie nabyła i nie posiadała obligacji i akcji;
  8. nabyte nieruchomości: fundacja nie nabyła nieruchomości;
  9. nabytych pozostałych środków trwałych: – 00
  10. wartości aktywów i zobowiązań fundacji (według bilansu):

wartość aktywów – 11.593,89

– zobowiązania – 333,81

 1. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe: 0.00
 2. Informacja o rozliczeniach podatkowych i złożonych deklaracjach podatkowych:

Fundacja nie miała zaległości podatkowych.

 1. Fundacja nie posiada udziałów i akcji w spółkach.
 2. Fundacja nie jest fundatorem innej fundacji.
 3. Nie były prowadzone badania sprawozdań finansowych.
 4. Informacja o kontroli:

W roku 2015 żadnej kontroli nie było.

Księgowość Fundacji prowadziła Alicja Bartkowiak.

Członkowie Zarządu:

 1. mgr Jarosław Jaworski
 2. mgr Tomasz Pastuszek

Olsztyn 30 marca 2016 r.