Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
za okres od 01.01 2016 do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Kaborno 14,10-030 Purda

Oddział Fundacji: Kłęby 1 B,74-201 Warnice.
Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

Nr KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Cele statutowe fundacji między innymi

 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
 2. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa. i podnoszenie poziomu życia społeczeństwa

a zwłaszcza w zakresie:

 1. ochrony zdrowia,
 2. reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej dla ludzi starszych, chorych lub wszystkich ,którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji losowej od nich niezależnej.
 4. działalności charytatywno-opiekuńczej
 5. opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na rzecz społeczności w miastach i na wsi.
 6. wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.
 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów lub aktywny udział w organizowanych przez inne organizacje;
 2. współtworzenie warunków przeciwdziałania patologiom społecznym;

organizowanie różnych form pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym;

 1. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 2. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży;
 3. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy;
 4. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;
 5. realizowanie celów statutowych poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
 6. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
 7. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
 8. stałą współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji;
 9. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
 10. działalność informacyjną w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy
 11. przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

 

Skład Zarządu w okresie 1.01.2016 do 31.12.2016 r.:

 

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

mgr Tomasz Pastuszek – Członek, ul. Iwaszkiewicza 6/3, 10-089 Olsztyn

 

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2016 a szczególnie:

– opracował sprawozdanie za rok 2015.

– opracował plan pracy Zarządu na rok 2016

– organizował i monitorował działalność Fundacji przez cały rok 2016.

Najważniejsze zadania Zarządu za rok 2016 to między innymi;

– prowadzenie Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem” w woj. warmińsko

mazurskim oraz zachodniopomorskim.

– pozyskiwanie nowych wolontariuszy szczególnie w Oddziale Fundacji.

– kontynuowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi,

nad rodzinami wymagającymi szczególnej opieki i wsparcia.

– kontynuowanie akcji „wiosna „Łatwiej Razem” i zima 2016.

– propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.

– kontynuowanie i udział wolontariuszy Fundacji w spotkaniach

propagujących wolontariat i edukację obywatelską oraz solidarność

międzypokoleniową.

– działania na rzecz rozwoju Fundacji w woj. Zachodniopomorskim

– realizację podpisanych porozumień,

– prowadzenie bibliotek samoobsługowych poprzez pozyskiwanie dla nich książek i zabieganie o organizację nowych punktów.

 1. Zarząd Fundacji odbył 10 posiedzeń i kierował działalnością Fundacji poprzez podejmowanie uchwał.

Uchwały Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem”

 za rok 2016;

 1. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 14. 01. 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na 2016 r.
 2. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 14.01.2016 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Zarządu Fundacji na 2016 r
 3. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 14.01.2016 r. w sprawie opłacenia składki dla Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, którego Fundacja jest członkiem za 2016
 4. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 14.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pozyskiwania i wydatkowania 1% .
 5. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 14.01.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego na wsparcie zakupu pojazdu.
 6. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 14.01.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z Funduszu 1% z przeznaczeniem na zakup leków i opału.
 7. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia14.01.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla penitencjariusza na wyjście z więzienia.
 8. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 14.01.2016 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. wydatkowania środków 1%.
 9. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 14.01.2016 r. w sprawie przekazania darowizny na WOŚP.
 10. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 14.01.2016 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup książki z przepisami , koniecznej do prowadzenia Fundacji.
 11. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 03.02.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% niepełnosprawnej z przeznaczeniem na rehabilitację.
 12. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 03.02.2016 w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu w szpitalu celem zabiegu.
 13. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 03.02.2016 r. w sprawie wypłacenia honorarium za prowadzenie strony internetowej Fundacji.
 14. Uchwała Zarządu Fundacji„ Łatwiej Razem ”z dnia 03.02.2016 r. w sprawie zakupu kwiatów na jubileusz w UTW w Klewkach.
 15. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 06.04.2016 r. w sprawie :przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego.
 16. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 06.04.2016 r. w sprawie: przeznaczenia z funduszu 1% środków finansowych na pokrycie kosztów rehabilitacji po wypadku.
 17. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 06.04.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej na sfinansowanie operacyjnego leczenia stomatologicznego.
 18. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 06.04 .2016r. w sprawie poniesienia kosztów z funduszu 1% ogłoszenia w Gazecie Wyborczej o 1%.
 19. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 26.05.2016 r. w sprawie wypłacenia honorarium za prowadzenie księgowości.
 20. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 26.05.2016 r. w sprawie przekazania dotacji na spotkanie charytatywne dla Klubu Amazonek.
 21. Uchwała Zarządu Fundacji „ Łatwiej Razem ”z dnia 26.05.2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego na zakup odzieży, obuwia oraz najpotrzebniejszych art. higieny osobistej.
 22. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 26.05.2016 r. w sprawie: przyznania z funduszu 1% jednorazowego wsparcia zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Kłębach.
 23. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 26.05.2016 r. w sprawie przekazania funduszy na spotkanie integracyjne dla UTW w Kętrzynie z okazji 10 lecia zgodnie z zapisem statutowym.
 24. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 26.05.2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% z przeznaczeniem na koszty wyjazdu na zabieg operacyjny.
 25. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem”z dnia 26.05.2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% na wsparcie w trudnej sytuacji losowej.
 26. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 26.05.2016 r. w sprawie przekazania pomocy finansowej dla Fundacji „Zbieramy Razem” dla dzieci na projekt „chodź pomaluj mój świat”.
 27. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 26.05.2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% z przeznaczeniem na sfinansowanie częściowe transportu medycznego na transplantację .
 28. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 06.07.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla potrzebującego z przeznaczeniem na zakup najpotrzebniejszych artykułów do życia.
 29. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 06.07.2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu telewizora.
 30. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 06.07.2016 r. w sprawie pokrycia zobowiązań oraz bieżących wydatków administracyjnych w okresie lipiec-październik 2016.
 31. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 06.07.2016 r. w sprawie wypłacenia honorarium za prowadzenie strony internetowej Fundacji.
 32. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 06.07.2016 r. w sprawie wypłacenia honorarium za prowadzenie księgowości Fundacji.
 33. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 06.07.2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej z przeznaczeniem na zakup butów ortopedycznych..
 34. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 03.08.2016 r. w sprawie dokonania opłaty za utrzymanie serwera.
 35. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 7.10.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla rodziny celem zakupu opału na zimę.
 36. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 7.10.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% z przeznaczeniem na zakup artykułów pierwszej potrzeby.
 37. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 7.10.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla rodziny celem zakupu leków i przyborów szkolnych dla dzieci.
 38. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 7.10.2016 r. w sprawie pokrycia kosztów spotkania integracyjnego wolontariuszy Fundacji oraz  słuchaczy UTW z okazji 6lecia Fundacji oraz 5 lecia UTW w Klewkach.
 39. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 7.10.2016 r. w sprawie: zaniechania z dniem 1.01.2017 r. sporządzania paczek dla penitencjariuszy ze względu na ograniczone przychody i duże wymagania osadzonych.
 40. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 7.10.2016 r. w sprawie zakupu i sporządzenia paczek świątecznych dla dzieci i rodzin ubogich.
 41. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 7.10.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań, zakup leków i pobyt w szpitalu.
 42. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 21.11.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla rodziny niepełnosprawnego z przeznaczeniem na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby.
 43. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 21.11.2016 r. w sprawie zakupu programu antywirusowego dla Fundacji.
 44. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 21.11.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pralki.
 45. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 21.11.2016 r. w sprawie pokrycia zobowiązań oraz bieżących wydatków do końca 2016.
 46. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 2.12.2016 r. w sprawie wypłacenia honorarium za prowadzenie księgowości Fundacji oraz przygotowanie rozliczenia końcowego za rok 2016.
 47. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 2.12.2016 r. w sprawie wypłacenia honorarium za prowadzenie strony internetowej oraz akcji promocyjnej wpłat 1% w roku 2017.
 48. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 2.12.2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy zniszczonego posągu dla środowiska lok.
 49. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 2.12.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla poszkodowanego z przeznaczeniem na zakup artykułów pierwszej potrzeby.
 50. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 2.12.2016r w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego na dofinansowanie rehabilitacji
 51. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 2.12.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej ,w ramach funduszu 1%.dla niepełnosprawnej z przeznaczeniem na sfinansowanie rehabilitacji.
 52. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 2.12.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla niedożywionych dzieci, kod, 31611.
 53. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 2.12.2016 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla Stowarzyszenia SOS z przeznaczeniem dla dzieci, kod akcji BN3016.
 54. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 2.12.2016 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla Fundacji Aktywizacja z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych.
 1. Swoje cele Fundacja realizowała w roku 2016 w oparciu o pracę wolontariuszy w województwie warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Symboliczne, bardzo niskie honoraria otrzymali księgowy i informatyk. Pozostałe osoby i władze świadczyły swoje usługi nieodpłatnie.

 

 1. Rada Fundacji sprawowała  pieczę nad wszystkimi działaniami.

            Skład Rady w okresie 1.01.2016  do 31.12..2016

 

dr Wacław Domaszewicz – Prezes

mgr Anna Plewka –członek

mgr Zbigniew Lemański –członek

mgr Remigiusz Dobkowski –członek

mgr Teresa Koszykowska – wiceprezes

Pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami.

Członkowie Rady Fundacji uczestniczyli we wszystkich organizowanych i

przeprowadzanych formach. Członkowie Rady Fundacji reprezentowali cele Fundacji w rożnych środowiskach.

Byli wolontariuszami i uczestnikami wszystkich imprez popularyzujących działalność i idee fundacji a także rozpoczęcia i zakończenia roku oświatowego dla wolontariuszy i dla organizacji, których fundacja inicjowała powstanie.

Wspierali Zarząd we wszystkich akcjach, które dotyczą pomocy osobom ich potrzebujących, wsparcia i edukacji.

Byli ambasadorami dobrze reprezentującymi działalność Fundacji. Potwierdzeniem jest kronika  oraz szeroka dokumentacja i strona internetowa. Organizowali spotkania na rzecz poszukiwania sponsorów i wolontariuszy oraz osób lub firm mogących wesprzeć działalność Fundacji lub bezpośrednio konkretne rodziny. Członkowie Rady włączali się w proces pozyskiwania środków.

 

Rada Fundacji odbyła 3 posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 7 uchwał. Wykaz uchwał poniżej:

 1. Uchwała Rady Fundacji z dnia 30.03 2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2016.
 2. Uchwała Rady Fundacji z dnia 30.03.2016 r w sprawie przyjęcia  sprawozdania z działalności Fundacji za okres 1.01.2015- 31.12.2015.
 3. Uchwała Rady Fundacji z dnia 30.03.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za rok 2015.
 4. Uchwała Rady Fundacji z dnia 30.03.2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 5. Uchwała Rady Fundacji z dnia 30.03.2016 w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Zarządu na rok 2016
 6. Uchwała Rady Fundacji z dnia 07.10.2016 w sprawie zmian w składzie Rady Programowej Fundacji.
 7. Uchwała Rady Fundacji z dnia 07.10.2016 w sprawie powołania nowych członków Rady Programowej.
 8. Uchwała Rady Fundacji z dnia 2.12.2016 w sprawie uchylenia Uchwały nr 10/11 z dnia 8.09.2011 r. Rady Fundacji.
 1. Rada Programowa Fundacji odbyła 2 posiedzenia:

Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji i składanie propozycji nowych form dla Fundacji oraz rozwoju Oddziału w Kłębach. Wyróżnianie osób zasłużonych dla Fundacji. Członkowie Rady Programowej uczestniczyli w działaniach Fundacji jako wolontariusze. włączali się w proces pozyskiwania środków.

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 1.01.2016 do 07.10.2016r.

dr Dorota Bartnicka– Przewodnicząca

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek

dr Janusz Cichoń  -członek

mgr Zbigniew Ciechomski – członek

dr Maria Truszkowska – członek

mgr Danuta Żurawska – członek

lic. Zofia Narkowicz – członek

dr K. Kuberska-Przekwas – członek

Alicja Bartkowiak – członek

Barbara Cały – członek

Mgr Danuta Plucińska  – członek

Mgr Irena Petryna – członek

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 07.10.2016 do 31.12.2016

dr Dorota Bartnicka– Przewodnicząca

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek

dr Janusz Cichoń -członek

mgr Zbigniew Ciechomski – członek

dr Maria Truszkowska – członek

mgr Danuta Żurawska – członek

lic. Zofia Narkowicz – członek

dr K. Kuberska-Przekwas – członek

Alicja Bartkowiak – członek

Wioletta Stelmach – członek

mgr Tadeusz Malec – członek

Iwona Kuciewicz – członek.

Uchwały Rady Programowej Fundacji za rok 2016.

 

 1. Uchwała Rady programowej z dnia 7.10.16 o przyznaniu wyróżnienia” „Przyjaciel Fundacji” za rok 2016 dla Wojciecha  Dudańca, Waldemara Cieślika ,Adeli Sokołowskiej oraz UTW w Klewkach.
 2. Uchwała Rady Programowej z dnia 7.10.16 o przyznaniu najwyższego wyróżnienia „Bukiecik za serce” dla p. Iwony Kuciewicz.
 3. Uchwała Rady Programowej z dnia 7.10.16 o wyrażeniu podziękowań    dla pp. Barbary Cały, Ireny Petryna i Danuty Plucińskiej za dotychczasową  współpracę.
 1. Opis zdarzeń w działalności Fundacji w 2016 roku

Fundacja podejmowała w roku 2016 intensywne działania na rzecz osób ubogich, zagrożonych marginalizacją oraz niepełnosprawnych. Dotarcie do tych osób umożliwiła Fundacji aktywna współpraca z organizacjami działającymi pod patronatem Fundacji: jak uniwersytety III wieku i stowarzyszenia w miejscowościach  Klewki,  Kaborno, Rudziska, Olsztyn. W pozostałych poprzez współpracę z wolontariuszami.

Zorganizowana akcja – Wiosna i Zima 2016 „Łatwiej Razem” polegała na zbiórce rzeczy dla dzieci i rodzin biednych w różnych ośrodkach: Klewki, Kaborno, Olsztyn, Rudziska, Trękusek, Biskupiec.

Wolontariusze Fundacji docierali do osób potrzebujących. Ogłaszane były apele przez cały rok na stronie internetowej Fundacji oraz wysyłane prośby do sponsorów i ludzi dobrej woli, aby przekazywali rzeczy – odzież, art. gospodarstwa domowego. Zebrano ubrania na kwotę ponad 4900 zł. Rzeczy gospodarstwa domowego na łączną kwotę po wycenie 4600 zł .Były to między innymi zmywarka, zlewozmywak, piekarnik, szafki kuchenne, naczynia gliniane i szklane, sztućce, telewizor, sztuczna choinka, fotel, pościel, koce i ręczniki, skrzynka pocztowa, donice gliniane, fotel bujany, taborety oraz pojemniki plastykowe do kuchni. Zbiórka była możliwa dzięki udostępnieniu na krótkie okresy przez wolontariuszy pomieszczeń we własnych domostwach

Szczególną uwagę zwracaliśmy na rodziny wielodzietne i dzieci. Pomoc taką otrzymały od Fundacji 54 rodziny, 145 dzieci oraz 120  indywidualnych osób będących w potrzebie w obu ośrodkach. Z okazji świąt przygotowano paczki w ilości 70 sztuk oraz dla penitencjariuszy 57 sztuk w ciągu roku.

Zebrane rzeczy Fundacja przekazała dla rodzin z województwa zachodnio pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Przez cały rok

informowano o innych formach pomocy organizowanych przez  inne organizacje pozarządowe.

Szczególnie informowano o wszystkich formach organizowanych w ramach projektów realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Sejmik ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, którego członkiem jest nasza Fundacja. Ostatnio popularyzowanym przez Fundację był projekt  dotyczący zatrudnienia młodych do 35 roku życia. Dzięki  niemu fundacja zorientowała się w problemie bezrobocia i sytuacji młodych, ich chęci starania się o poprawę własnej sytuacji życiowej.

Pewne zadania były wykonywane przez Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem” zarówno w Olsztynie jak i w Oddziale, w ramach którego działa  kilkoro wolontariuszy. Skorzystało z ich pomocy wymiernie 36 \ osób. Były to pisane pisma ,listy do osadzonych celem podtrzymania więzi  rodzinnych ,zażalenia ,prośby, negocjacje rodzinne, pomoc dzieciom w nauce.

Bardzo pomocna była tutaj też pomoc Kancelarii Prawnej „ Dutkowski and Jaworski” w Olsztynie, a szczególnie pana Jarosława Jaworskiego, radcy prawnego i członka Zarządu Fundacji.

Mniej zamożni mieszkańcy mogli dowiedzieć się gdzie szukać pomocy i jakie formy pomocy są dla nich dostępne. Prowadzi je Pani mgr Anna Plewka z Olsztyna oraz Pani mgr Elżbieta Mierczak z Mrągowa.

Bardzo dużym wsparciem byli  przez cały rok pp. Iwona Kuciewicz, mgr Teresa Koszykowska, Alicja Bartkowiak, Grażyna Perkowska .

Ważnym wydarzeniem  w życiu Fundacji było zorganizowanie po raz  6 zakończenia kolejnego roku działalności. „KABORNO 2016”  dnia 20.07.2016..Zaproszeni byli  przedstawiciele  instytucji współpracujących z Fundacją na co dzień: Uniwersytetów III Wieku w:  Klewkach, w Olsztynie ,Stowarzyszenia Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Stowarzyszenia Absolwentów WSIiE w Olsztynie, Stacji Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Klebarku Wlk. Koła Emerytów i Rencistów nr 5 w Klewkach. Oddział Fundacji w Kłębach reprezentowali  wolontariusze Jarosław ,Konrad i Artur  Stelmach. Zostały wręczone podziękowania darczyńcom Fundacji. Całość zdarzenia przedstawione w fotografii na stronie Fundacji oraz na blogu. Zebrani wyrazili podziękowania za integrację środowiska na rzecz pomocy humanitarnej dla wielu poszkodowanych przez los, niekoniecznie z ich winy a potrzebujących wsparcia. Podsumowano roczną działalność i stwierdzono że, wszystkie działania socjalne udzielane były na zasadzie bezpłatności, poufności, bezstronności, w oparciu o posiadane doświadczenie wolontariuszy. Funkcjonowała w dalszym ciągu „biblioteka samoobsługowa” a zbierane książki pochodziły od prywatnych osób. Szczególną opiekę nad nią sprawują Pani Dorota, Alicja i Teresa oraz Pan Wojciech. Biblioteka zlokalizowana jest w Olsztynie. Dla nowej przygotowywanej na Kłęby zebrano ponad 120 tytułów, ale nie została otwarta z powodu opóźnienia remontu świetlicy, w której zostanie zlokalizowana. Przypuszczalny termin otwarcia –połowa roku 2017. Przez cały rok fundator przekazuje różnorodna prasę dla osób zainteresowanych. Bardzo ważnym momentem w życiu Fundacji były obchody w dniu 7 października 2016, 6 lecia działalności Fundacji.

Odbyły się one tradycyjnie w Olsztynie i były udziałem ponad 30 gości. Wiele osób obecnych na spotkaniu podkreślało dużą pracę jaką wykonuje Fundacja, Kilka obecnych na 6 rocznicy organizacji potwierdziło dobrą współpracę i konieczność dalszego działania. Takie spotkania powodują większą integrację grupy wolontariuszy, która działa dla Fundacji.

Przedstawiciel Fundacji  uczestniczyła ponadto w Jubileuszu 10 lecia Uniwersytetu III wieku w Kętrzynie,  którego założycielem jest założyciel Fundacji oraz w jubileuszu 5 lecia Uniwersytetu w Klewkach, w konferencjach organizowanych przez Sejmik oraz inne organizacje.

 

 1. Podział środków z 1% – pomoc finansowa

Kwoty finansowe jakie Fundacja otrzymała w lipcu 2016 roku z 1%, rozpatrywała specjalna komisja społeczna powołana przez Zarząd na wniosek  fundatora pod kierunkiem A. Bartkowiak, która proponowała Zarządowi podział ich według dobrze pojętego interesu społecznego i elementarnych zasad sprawiedliwości. Zarząd Fundacji w większości przypadków poparł i zatwierdził proponowany podział środków biorąc pod uwagę wskazania komisji oraz własne stanowisko. Pomoc finansowa została głównie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w większości na podstawie dokumentacji medycznej oraz rodzinom, dzieciom, osobom starszym w trudnej losowej sytuacji życiowej. Wzięto również pod uwagę kilkanaście osób wykluczonych, odosobnionych dla których nasze wsparcie było jedyne do ich resocjalizacji i przywrócenia do normalnego w miarę życia. Regulamin rozdziału funduszy z 1% jest zatwierdzany każdego roku przez zarząd i Radę Fundacji. O zakresie pomocy informują podjęte przez Zarząd uchwały przedstawione wyżej.

 

 1. Sprawy różne

Rok 2016 był kolejnym rokiem aktywnej działalności dla członków władz Fundacji, Fundatora, wolontariuszy, którzy uczestniczyli w wielu działaniach i spotkaniach na których propagowali idee Fundacji, a przez co pozyskiwali kolejnych wolontariuszy do tej pracy.

Przede wszystkim prowadzili stałą pracę statutową Fundacji, która została przedstawiona wyżej. W ubiegłym roku do Fundacji zgłosiło swoją współpracę na stałe 7 wolontariuszy, co powiększyło liczbę naszego zespołu do 54 osób stale działających na rzecz Fundacji i jej podopiecznych Najaktywniejsi z nich znaleźli swoje miejsce na stronie Fundacji w dziale „wolontariusze i sponsorzy”, za ich zgodą. O pełnej działalności Fundacji informuje strona internetowa www.latwiejrazem.pl.

Przedstawione są na niej wszystkie główne wydarzenia nie tylko  mające miejsce w Fundacji ale we wszystkich organizacjach, którym Fundacja patronuje lub które prowadzi.

Ponadto członkowie władz fundacji są członkami wielu innych organizacji  przez co idee fundacji są popularyzowane ,przedstawiane .Fundator również jest członkiem kilku organizacji pozarządowych. Zapewnia to możliwość szerszego rozpoznania możliwości pomocy, znajomości rynku społecznego, właściwy ogląd sytuacji i  konieczności pomocy, wzajemne uzupełnianie. W pracy Fundacji ważne jest zaufanie i pomoc innych, ale to zaufanie jest najważniejsze bo nie mamy możliwości dotarcia do wszystkich i bardzo dokładnego sprawdzenia sytuacji wielu podopiecznych występujących o wsparcie.

Bardzo ważnym nowym elementem naszej działalności było wyszukiwanie indywidualnych  sponsorów dla rodzin o stałej słabej kondycji. W tym celu fundacja stara się o  rozwinięcie tej idei na stronie bloga Fundacji i  nie tylko. Pozwala to na szersze wyszukiwanie potrzebujących i kompleksowe ich załatwianie. Trwa dokładne rozpoznawanie środowiska szczególnie na terenie nowo utworzonego Oddziału Fundacji w województwie zachodnio-pomorskim. Tutaj otrzymaliśmy wsparcie w osobie pani sołtys wsi Kłęby, Parafii w Warnicy, wolontariuszy w Stargardzie. Liczymy na dobrą współpracę z Wójtem Gminy, w której jest powołany Oddział. Na terenie Olsztyna i gminy Purda szczególną pomoc udzielają p. Michał Salamucha, Krystyna Wawrzyniak. Adela Sokołowska, Iwona Kuciewicz, Alicja Bartkowiak, Grażyna Perkowska, Teresa Koszykowska, Tomasz Pastuszek. Tadeusz Malec, Wioleta Stelmach. Organizacje stałe nadal współpracują.

Fundacja obok spraw pomocowych ,cały czas nie zapomina o sprawach społecznych, wspiera środowiska lokalne. Pomaga w rozwiązywaniu problemów, Uczy demokracji. Szczególnie aktywnie działa na tym polu fundator. Niedawny temat kanalizacji wsi jako problem bardzo istotny dla mieszkańców był rozpatrywany na zorganizowanych  zebraniach i będzie miał kontynuacje. Powołanie ośrodka dla seniorów jest w chwili obecnej zadaniem nowym dla oddziału. Organizowanie spotkań kulturalnych mających na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji  to nowe zadania częściowo już realizowane, jak jasełka w Kłębach. W przygotowaniu kilka imprez i porozumień celem wzmocnienia sił oddziaływania Fundacji. Łącznie Fundacja w roku 2016 przesłała lub przekazała w różnej postaci finansowe lub rzeczowe wsparcie dla 572 osób.

 1. Informacja o uzyskanych przychodach:

Fundacja uzyskała w roku 2016  – 30.847,40

 1. Informacja o poniesionych kosztach na:
 2. realizację celów statutowych – 30.925,81
 3. wydatki:
  • amortyzacja – 0,00
  • usługi obce – 26.032,91
 4. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej;
 5. Pozostałe koszty –
 6. Dane o:
  1. liczbie osób zatrudnionych:
  2. wynagrodzenie:
  3. wynagrodzenia dla członków zarządu, innych organów i osób: nie były wypłacane;
  4. wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń – 2.250,00 – 2 osoby.
  5. udzielone pożyczki: nie były udzielane.
  6. kwota ulokowana na rachunku bankowym – 0,00
  7. wartość nabytych obligacji i wielkość objętych udziałów akcji w spółkach: fundacja nie nabyła i nie posiadała obligacji i akcji;
  8. nabyte nieruchomości: fundacja nie nabyła nieruchomości;
  9. nabytych pozostałych środków trwałych: – 00
  10. wartości aktywów i zobowiązań fundacji (według bilansu):

wartość aktywów – 7.774,13

– zobowiązania – 144,00

 1. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:
 2. Informacja o rozliczeniach podatkowych i złożonych deklaracjach podatkowych:

Fundacja nie miała zaległości podatkowych.

 1. Fundacja nie posiada udziałów i akcji w spółkach.
 2. Fundacja nie jest fundatorem innej fundacji.
 3. Nie były prowadzone badania sprawozdań finansowych.
 4. Informacja o kontroli:

W roku 2016 nie było.

Księgowość Fundacji prowadziła Alicja Bartkowiak.

Członkowie Zarządu:

 1. mgr Jarosław Jaworski
 2. mgr Tomasz Pastuszek

Olsztyn  16 luty 2017 r.