Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
za okres od 01.01 2017 do 31.12.2017 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Kaborno 14,10-030 Purda

Oddział Fundacji: Kłęby 1B,74-201 Warnice.
Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Cele statutowe fundacji między innymi

 1. podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich, bezrobotnych,
 2. stwarzanie warunków podnoszenia poziomu życia społeczeństwa  szczególnie w zakresie:
 3. ochrony zdrowia,
 4. reintegracji społecznej osób niepełnosprawnych,
 5. pomocy społecznej dla ludzi starszych, chorych ,którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji losowej od nich niezależnej.
 6. działalności charytatywno-opiekuńczej
 7. opieki, nauki wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi.
 8. wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz kształtowania  świadomości obywatelskiej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie konferencji i seminariów lub aktywny udział w organizowanych przez inne organizacje na tematy społeczne, wolontariat.
 2. współtworzenie warunków przeciwdziałania patologiom społecznym; organizowanie różnych form pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym;
 1. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 2. organizowanie działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży na wsi.
 3. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania wolontariuszy.
 4. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
 5. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych.
 6. stałą współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej’
 7. przyznawanie  nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

 

Skład Zarządu w okresie 1.01.2017 do 31.12.2017 r.

 

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

mgr Tomasz Pastuszek – Członek, ul. Iwaszkiewicza 6/3, 10-089 Olsztyn

 

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2017 a szczególnie:

– opracował sprawozdanie za rok 2016.

– opracował plan pracy Zarządu na rok 2017

– organizował i monitorował działalność Fundacji przez cały rok 2017.

-opracował plan finansowo- rzeczowy na rok 2017

Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2017 to między innymi:

– pozyskiwanie nowych wolontariuszy szczególnie w województwie

zachodniopomorskim,

– kontynuowanie opieki  nad osobami niepełnosprawnymi oraz nad

rodzinami wymagającymi wsparcia,

– kontynuowanie akcji „wiosna i zima 2017 „Łatwiej Razem”,

– propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,

– kontynuowanie  spotkań  propagujących wolontariat, edukację

obywatelską oraz solidarność międzypokoleniową.

– działania na rzecz rozwoju Oddziału w Kłębach,

– realizację  podpisanych porozumień  oraz przygotowanie nowych,

– prowadzenie bibliotek  samoobsługowych oraz pozyskiwanie dla nich

książek  i zabieganie  o organizację  nowych punktów.

3. Zarząd Fundacji odbył 7/siedem/ posiedzeń i zarządzał działalnością Fundacji poprzez podejmowanie uchwał.

Uchwały Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” za rok 2017

 1. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Fundacji na 2017 r.
 2. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału w Kłębach na rok 2017.
 3. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Zarządu Fundacji na 2017
 4. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 10.01.2017 r. w sprawie opłacenia składki dla Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ,którego Fundacja jest członkiem za 2017.
 5. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pozyskiwania i wydatkowania 1% .
 6. Uchwała Zarządu Fundacji„ Łatwiej Razem z dnia 01.2017 r. w sprawie: wpłaty jednorazowego  wsparcia  na WOŚP.
 7. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 10.01.2017. r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z Funduszu 1% .z przeznaczeniem na pomoc i ochronę zdrowia dla podopiecznej Fundacji Dzieciom ”zdążyć z pomocą, ul. Łomiańska ,01-685 Warszawa..
 8. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 10.01 .2017 r. w sprawie dokonania opłaty za wizytówkę w serwisie 1 % ,org. Fundacja dr Teresy Cz. Malec „łatwiej Razem” z funduszu 1% .
 9. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia10.01.2017r. w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. wydatkowania  środków 1%.
 10. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 16.02.2017 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Oddziału Fundacji w Kłębach.
 11. Uchwała Zarządu Fundacji Łatwiej Razem ”z dnia 23.03. 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków z funduszu 1 % dla niepełnosprawnego G. na rehabilitacje .
 12. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 23.03 .2017r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej A.K. z przeznaczeniem na odbycie masażu rehabilitacyjnego w gabinecie specjalistycznym.
 13. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2017 w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego T.K. na pokrycie kosztów rehabilitacji.
 14. Uchwała Zarządu Fundacji Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2017r. w sprawie wypłacenia honorarium za prowadzenie strony internetowej Fundacji oraz księgowości.
 15. Uchwała Zarządu Fundacji„ Łatwiej Razem ”z dnia 23.03. 2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej Z. z przeznaczeniem na zakup leków.
 16. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 23.03..2017 r. w sprawie :przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% na dofinansowanie dziecka z wioski SOS ,Wioski Dziecięce w Polsce.
 17. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 23.03 .2017 r. w sprawie: przyznania środków finansowych na zakup paczek żywnościowych dla rodzin i dzieci o bardzo słabej kondycji finansowej oraz materiałów administracyjnych.
 18. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 23.03.2017r. w sprawie poniesienia kosztów z funduszu zakupu „ Pakietu media socjal” na 24 miesiące, z przeznaczeniem na reklamę działalności Fundacji.
 19. Uchwała Zarządu Fundacji’ Łatwiej Razem” z dnia 21.06.2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% na zakup leków dla niepełnosprawnego J.D.
 20. Uchwała Zarządu Fundacji„ Łatwiej Razem ”z dnia 21.06.2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego GD na zakup najpotrzebniejszych art. higieny osobistej związanych z przewlekłą chorobą.
 21. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 21.06.2017 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej T.Z. z przeznaczeniem na zakup opału i żywności.
 22. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” w sprawie zakupu Pakietu Lokalni Przewodnicy-na 60 miesięcy Web Holding LLC .reklama pozyskiwania 1% dla Fundacji.
 23. Uchwała Zarządu Fundacji Łatwiej Razem” w sprawie zakupu „Pakietu Media Socjal usługa na 60 miesięcy, PPC System .SP .z oo. Reklama pozyskiwania 1% dla Fundacji.
 24. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.09.2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla niepełnosprawnego S.K. z funduszu 1% z przeznaczeniem na zakup leków.
 25. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 04.09.2017r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla niepełnosprawnego  MK. z funduszu 1% z przeznaczeniem na zakup leków.
 1. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.09.2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej EB. na wsparcie poprzez zakup opału oraz podstawowych artykułów higienicznych.
 2. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.09.2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych z funduszu 1% na prelekcje o chorobach nowotworowych i profilaktyce dla Klubu Amazonki w Iławie.
 3. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.09.2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1%,na pokrycie kosztów utrzymania serwera strony Fundacji .nazwa. pl. Sp.z oo. Kraków.
 4. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.09.2017 r. w sprawie: przyznania środków na pokrycie kosztów utrzymania domeny Fundacji .nazwa .pl .sp.z oo Kraków.
 5. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 04.09.2017 r. w sprawie przyznania środków z funduszu 1% na zakup paczek żywnościowych z okazji świat Bożego Narodzenia dla potrzebujących.
 6. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.09.2017 r. w sprawie wypłacenia honorarium za prowadzenie strony internetowej Fundacji.
 7. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.09.2017 r. w sprawie wypłacenia honorarium za prowadzenie księgowości Fundacji.
 8. Uchwała Zarządu Fundacji„ Łatwiej Razem” z dnia 07.10.2017 r. w sprawie wypłacenia nagrody im prof. E. Malewskiej ufundowanej przez prywatnych sponsorów dla.MT.
 9. Uchwała Zarządu Fundacji Łatwiej Razem” z dnia 07.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów integracyjnego spotkania wolontariuszy i władz Fundacji z okazji 7 rocznicy powstania Fundacji.
 10. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 07.10.2017 r. w sprawie pokrycia kosztów wywołania zdjęć spotkań i akcji organizowanych przez Fundację, celem ich dokumentacji i przekazania wolontariuszom oraz dzieciom uczestniczącym w nich.
 11. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 07.10.2017 r. w sprawie zakupu i sporządzenia paczek świątecznych dla dzieci i rodzin ubogich.
 12. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 07.10 .2017 r. w sprawie: przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów administracyjnych /materiały biurowe oraz kartony, koperty, reklamówki/.
 13. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.2017 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla dzieci z Syrii.
 14. Uchwala Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1 % dla dzieci z Syrii./2
 15. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.2017r. w sprawie: pokrycia kosztów spotkania władz Fundacji i wolontariuszy z okazji Mikołaja i wigilii Bożego Narodzenia.
 16. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszy 1% dla dzieci z Filipin.
 17. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.2017r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej dla niepełno sprawnej E.B. z przeznaczeniem na zakup opału.
 18. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.2017r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej D. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu na rehabilitację.
 19. Uchwała Zarządu Fundacji Łatwiej Razem w sprawie przyznania środków finansowych dla Klubu Amazonki na profilaktykę chorób nowotworowych w Iławie.
 20. Uchwala Zarządu Fundacji Łatwiej Razem” w sprawie dokonania opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Fundacji dr Teresy Cz. Malec ‘Łatwiej Razem” KRS 367918.oraz opłaty sądowej KRS.

4. Swoje cele Fundacja realizowała w roku 2017 w oparciu o pracę wolontariuszy w województwie warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Honoraria otrzymali księgowy i informatyk. Pozostałe osoby i władze świadczyły swoje usługi nieodpłatnie.

    

5. Rada Fundacji sprawowała pieczę nad wszystkimi działaniami.

 

Skład Rady  w okresie 1.01.2017  do 31.12..2017

dr Wacław Domaszewicz – Prezes

mgr Anna Plewka –członek

mgr Zbigniew Lemański –członek

mgr Remigiusz Dobkowski –członek

mgr Teresa Koszykowska – wiceprezes

Rada pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami.

Członkowie Rady Fundacji uczestniczyli we wszystkich organizowanych i przeprowadzanych formach. Członkowie Rady Fundacji reprezentowali cele Fundacji w rożnych środowiskach.

Byli wolontariuszami na imprezach oraz uczestnikami wszystkich imprez popularyzujących działalność i idee fundacji a także rozpoczęcia i zakończenia roku oświatowego dla wolontariuszy ale i dla organizacji, których fundacja inicjowała. powstanie.

Byli ambasadorami dobrze reprezentującymi  naszą działalność. Potwierdzeniem jest kronika  oraz  dokumentacja  zamieszczana na stronie  internetowej  www.latwiejrazem.pl. Organizowali spotkania na rzecz pozyskiwania  sponsorów oraz wolontariuszy.

 

Rada Fundacji odbyła 4/cztery posiedzenia  zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 8/osiem/ uchwał. Wykaz uchwał  poniżej:

 1. Uchwała Rady Fundacji z dnia 16.02.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2017 .
 2. Uchwała Rady Fundacji z dnia  02..2017r  w sprawie przyjęcia  sprawozdania  z działalności  Fundacji za rok 2016.
 3. Uchwała Rady Fundacji z dnia 16.02..2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za rok 2016.
 4. Uchwała Rady fundacji z dnia 16.02.2017w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 5. Uchwała Rady Fundacji z dnia16.02 .2017 w sprawie przyjęcia Planu finansowo-rzeczowego Zarządu na rok 2017.
 6. Uchwała Rady Fundacji z dnia 16.02.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.
 7. Uchwała Rady Fundacji z dnia 17.02.2017 . w sprawie zmian w składzie Rady Programowej Fundacji.
 8. Uchwała Rady Fundacji z dnia 17.02.2017 w sprawie powołania nowej Przewodniczącej  Rady Programowej Fundacji.

6. Rada Programowa Fundacji odbyła 5 posiedzeń.

Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji i składanie propozycji nowych form. Wszystkie sprawy dotyczące  rozwoju Oddziału w Kłębach były w centrum zainteresowania Rady. Wyróżnianie osób zasłużonych dla Fundacji Zainicjowanie odbycia Forum Społecznego na temat „łączymy pokolenia”, którego odbycie wyznaczono na marzec 2018.

Członkowie Rady Programowej uczestniczyli w działaniach Fundacji jako wolontariusze oraz włączali się w proces  pozyskiwania  nowych wolontariuszy na rzecz działalności Fundacji.

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 1.01.2017 do 31 12.2017 r.

Przewodnicząca – Zofia Narkowicz /od 17 lutego 2017/.

prof. dr hab. Aleksander Łuczak

dr Janusz Cichoń.

mgr Zbigniew Ciechomski.

dr Maria Truszkowska .

mgr Danuta Żurawska .

dr Dorota Bartnicka / przewodnicząca do 16 .02.17/.

dr K. Kuberska-Przekwas .

Alicja Bartkowiak .

Wioletta Stelmach .

mgr Tadeusz Malec .

Iwona Kuciewicz .

Uchwały Rady Programowej Fundacji za rok 2017.

 1. Uchwała Rady programowej z dnia 7.10.16 o przyznaniu wyróżnienia”
 2. „Przyjaciel Fundacji” za rok 2017. dla dr Wacława Domaszewicza,
 3. mgr Anety Pawelczyk –Piłat, mgr Teresy Koszykowskiej, mgr Janiny Malinowskiej- Pastuszek, Wioletty Stelmach, Jarosława Stelmacha ,mgr Krzyżanowskiego,
 4. .Uchwała Rady Programowej z dnia 7.10.16 o przyznaniu najwyższego wyróżnienia „Bukiecik za serce” dla dr Doroty Bartnickiej
 5. Najwyższe wyróżnienie w Fundacji ,nagrodę im .prof  Eugenii Malewskiej za rok 2017 otrzymała dr Maria Truszkowska .Nagroda ta została przyznana po raz 3 i została ufundowana przez fundatora dr Teresę Cz. Malec  oraz lek. med. wet  Dariusza Malewskiego.

7. Opis działalności Fundacji w 2017 roku w województwie warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.

Fundacja podejmowała w roku 2017 intensywne działania na rzecz osób ubogich, zagrożonych marginalizacją oraz niepełnosprawnych. Dotarcie do tych osób umożliwiła Fundacji aktywna współpraca z organizacjami działającymi pod patronatem Fundacji: jak uniwersytety III wieku i stowarzyszenia w miejscowościach Klewki, Kaborno, Purda, Olsztyn Rudziska. W pozostałych poprzez  pracę wolontariuszy. Zorganizowana akcja „Łatwiej Razem” – Wiosna 2017 i Zima 2017  polegała na zbiórce rzeczy dla dzieci i rodzin biednych w różnych  miejscowościach  a głównie :Klewki ,Kaborno, Olsztyn, Warnice ,Kłęby, Stary Przylep, Koszewo ,Koszewko, Nowy Przylep, Stargard, Dolice, Rudziska, Wapnice, Trękusek, Biskupiec ,Kluczewo Nowe Worowo i inne.

Wolontariusze Fundacji sami  docierali do osób potrzebujących. Ogłaszane były apele przez cały rok na stronie internetowej Fundacji oraz Blogu. Wysyłane prośby do sponsorów i ludzi dobrej woli, aby przekazywali rzeczy, odzież, art. gospodarstwa domowego, które potem Fundacja przekazywała potrzebującym. Zebrano ubrania na kwotę 4284 .zł.  oraz  rzeczy gospodarstwa domowego na łączną kwotę po wycenie  5730 zł na terenie Oddziału w Kłębach i w głównej siedzibie Kaborno.. Bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy dzięki działalności wolontariuszy  z Berlina. Fundacja w zachodniopomorskim zebrała łącznie  między innymi  zmywarkę, zlewozmywaki 2  piekarniki3, naczynia gliniane ,szklane, sztućce, telewizory 3, sztuczne choinki 2, fotele 4  pościel, koce i ręczniki skrzynki pocztowe 2 ,donice gliniane ,fotel bujany ,taborety oraz pojemniki plastykowe do kuchni.  wózek  dla dziecka. .,Zbiórka była możliwa dzięki udostępnieniu na krótkie okresy przez wolontariuszy pomieszczeń we własnych domostwach , księgowego Fundacji w Olsztynie oraz Fundatora w Kabornie i w Kłębach .Otrzymane dary starano się rozprowadzić do potrzebujących  rodzin. Wbrew wyrażaniu często  opinii że teraz już nie ma potrzeby zbierać podobnych rzeczy to stwierdzamy że są tak biedne rodziny ,i to  duże z bardzo małymi rentami lub zasiłkami, że potrzebne im jest wszystko W  ubiegłym roku obdarowaliśmy ponad 47 takich rodzin. Pomogliśmy w inny sposób ponad  30  rodzinom.   poprzez/pisma urzędowe  ,rozmowy z psychologiem, terapeutą rodzinnym, mediatorem, listy do osadzonych od rodzin, zażalenia.  Zebrane rzeczy Fundacja przekazała  dla rodzin  z województwa zachodnio pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Przez cały rok informowano o innych formach pomocy organizowanych przez inne zaprzyjaźnione  organizacje pozarządowe.

Bardzo ważna była tutaj pomoc Kancelarii Prawnej „ Dutkowski & Jaworski” w Olsztynie, a szczególnie pana Jarosława  Jaworskiego, radcy prawnego i członka Zarządu Fundacji.

Mniej zamożni mieszkańcy mogli dowiedzieć się gdzie szukać pomocy i jakie formy pomocy są dla nich dostępne.

Bardzo ważnym momentem w życiu Fundacji były obchody w dniu 7 października 2017, kolejnej rocznicy powstania Fundacji.

Odbyły się one tradycyjnie w Olsztynie i były udziałem ponad 55 osób, wolontariuszy Wiele osób  obecnych na spotkaniu  podkreślało dobrą pracę jaką wykonuje Fundacja oraz konieczność jej dalszego działania, Takie spotkania powodują większą integrację wolontariuszy, którzy działają dla innych w ramach Fundacji. Zorganizowano po raz 7 zakończenie  kolejnego roku działalności. „KABORNO 2017”.tym razem w siedzibie Fundacji.

Zaproszeni byli przedstawiciele instytucji współpracujących z Fundacją na co dzień: Uniwersytetów III Wieku w: Klewkach, w Olsztynie ,w Purdzie ,,Stowarzyszenia Absolwentów WSIiE w Olsztynie, Stacji Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Klebarku Wlk. Koła Emerytów i Rencistów nr 5 w Klewkach. Stowarzyszenia O Pio w Rudziskach, Oddział Fundacji w Kłębach reprezentowali  wolontariusze Jarosław ,Konrad i Artur  oraz Pełnomocnik Tadeusz. Tradycyjnie zostały wręczone podziękowania darczyńcom Fundacji. Całość zdarzenia przedstawiona w fotografii, na stronie Fundacji oraz na blogu. Zebrani wyrazili podziękowania za integrację środowiska na rzecz pomocy humanitarnej dla wielu poszkodowanych przez los, niekoniecznie z ich winy a potrzebujących wsparcia.  Podsumowano  roczną działalność i stwierdzono że, wszystkie  działania  socjalne  udzielane były na zasadzie bezpłatności, poufności, bezstronności, w oparciu o posiadane doświadczenie wolontariuszy Fundacja podsumowuje swoją działalność bardzo pozytywnie.

Funkcjonowała w dalszym ciągu„ Biblioteka Samoobsługowa”. Zbierane książki pochodzą od Fundatora oraz wolontariuszy.  Szczególną  opiekę  nad nią sprawują p. Alicja Bartkowiak i Teresa  Koszykowska  oraz p. Wojciech Dudaniec. .Biblioteka zlokalizowana jest w Olsztynie. Dla nowej przygotowywanej na Kłęby zebrano ponad 179  tytułów, ale nie została otwarta z powodu opóźnienia remontu świetlicy ,w której zostanie zlokalizowana. Ostateczny  termin otwarcia  kwiecień 2018. Bardzo jesteśmy wdzięczni p. Anieli z Warnicy  która prowadząc swój zakład chętnie przyjmuje prasę. i przekazuje chętnym. W ramach działalności na rzecz środowisk lokalnych wolontariusze Fundacji odwiedzali swoje zaprzyjaźnione Uniwersytety III wieku .Wspomagali inicjatywy oddolne na rzecz powstania kolejnych. Zorganizowano zebranie środowisk lokalnych, prowadzono rozmowy z władzami samorządowymi w sprawie poprawy warunków dostępu mieszkańców do dóbr kultury w ponad 3 wsiach.W ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Stargardzie zorganizowano występy Teatru dziecięcego dla dzieci z Kłęb ,Wójcina i Barnimia,

Przygotowano występy Mikołaja i rozdano ponad  45 paczek

ze słodyczami  na spotkaniu. Przygotowano i przekazano paczki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicy. Dzięki pracy wolontariuszy łącznie w roku ubiegłym z okazji świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia  paczki żywnościowe otrzymało ponad 200 dorosłych. i dzieci.

8. Podział środków z 1% – pomoc finansowa

Kwoty finansowe jakie Fundacja otrzymała w lipcu 2017 roku z 1%, rozpatrywała specjalna komisja społeczna powołana przez Zarząd na wniosek  fundatora pod kierunkiem  A. Bartkowiak, która proponowała Zarządowi podział ich według dobrze pojętego interesu społecznego i elementarnych zasad sprawiedliwości. Zarząd Fundacji w większości przypadków poparł i zatwierdził proponowany podział środków biorąc pod uwagę wskazania komisji oraz własne stanowisko. Pomoc finansowa została głównie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w większości na podstawie dokumentacji medycznej  oraz rodzinom, dzieciom, osobom starszym w trudnej lub losowej sytuacji życiowej. Wzięto również pod uwagę kilkanaście osób wykluczonych, odosobnionych dla których nasze wsparcie było jedyne do ich resocjalizacji i przywrócenia do normalnego w miarę życia. Regulamin rozdziału funduszy z 1% jest zatwierdzany każdego roku przez zarząd i Radę Fundacji. O zakresie pomocy informują podjęte przez Zarząd uchwały przedstawione wyżej.

 

9. Sprawy różne

Rok 2017  był kolejnym  rokiem  aktywnej działalności dla członków władz Fundacji, Fundatora, wolontariuszy, którzy uczestniczyli w wielu działaniach i spotkaniach na których propagowali idee Fundacji, a przez co pozyskiwali kolejnych wolontariuszy do tej pracy.

Przede wszystkim prowadzili stałą pracę statutową Fundacji, która została przedstawiona wyżej. W ubiegłym roku do Fundacji zgłosiło swoją współpracę na stałe 8 wolontariuszy,.

Znaleźli oni  swoje miejsce na stronie Fundacji  link „wolontariusze i sponsorzy”, za ich zgodą.

O pełnej działalności Fundacji informuje strona internetowa www.latwiejrazem.pl.

Przedstawione są na niej wszystkie główne wydarzenia nie tylko  mające miejsce w Fundacji ale we wszystkich organizacjach ,którym Fundacja patronuje lub które prowadzi.

Ponadto członkowie władz fundacji są członkami wielu innych organizacji  przez co idee fundacji są popularyzowane.

Fundator również jest członkiem 2 organizacji pozarządowych. Zapewnia to możliwość szerszego rozpoznania możliwości pomocy , znajomości rynku społecznego, właściwy ogląd sytuacji i  konieczności pomocy , wzajemne uzupełnianie. W pracy Fundacji ważne jest zaufanie i pomoc innych, ale to zaufanie jest najważniejsze bo nie mamy możliwości dotarcia do wszystkich i bardzo dokładnego sprawdzenia sytuacji wielu podopiecznych.

Bardzo ważnym nowym elementem naszej działalności było wyszukiwanie indywidualnych  sponsorów dla rodzin o stałej słabej kondycji. W tym celu fundacja stara się o  rozwinięcie tej idei na stronie bloga Fundacji i  nie tylko. Pozwoli to na szersze wyszukiwanie pomocy dla potrzebujących i kompleksowe ich załatwianie, W tym celu tworzy się bazę sponsorów oraz listę rodzin.

Trwa dokładne rozpoznawanie środowiska szczególnie na terenie nowo utworzonego Oddziału Fundacji w województwie zachodnio-pomorskim.

Tutaj otrzymaliśmy wsparcie w osobie .pani Krystyny ze wsi Kłęby ,pana Łukasza,  ks. Proboszcza Piotra Sas Ilnickiego z Parafii w Warnicy, wolontariuszy w Stargardzie.. Liczymy na dobrą współpracę z Wójtem Gminy w której jest powołany Oddział. Na terenie Olsztyna i gminy Purda szczególną pomoc udzielają p. K. Wawrzyniak. A. Sokołowska ,I. Kuciewicz, A. Bartkowiak, G. Perkowska, T. Koszykowska,T. Pastuszek. ,Lemański Z. Piotr Baduro, sołtys wsi Kaborno Piotr Laskowski,Edyta Makowska  i inni. Organizacje stałe nadal współpracują.

Fundacja obok spraw pomocowych ,cały czas nie zapomina o sprawach społecznych, wspiera środowiska lokalne. Pomaga w rozwiązywaniu problemów ,Uczy demokracji. Szczególnie aktywnie działa na tym polu fundator. Niedawny temat kanalizacji wsi jako problem bardzo istotny dla Zmieszkańców był rozpatrywany  na zorganizowanych  zebraniach i będzie miał kontynuacje. Powołanie ośrodka dla seniorów jest w chwili obecnej zadaniem nowym dla oddziału. Organizowanie spotkań kulturalnych  mających na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji  to nowe zadania częściowo już realizowane.  W przygotowaniu kilka imprez i porozumień celem wzmocnienia sił oddziaływania Fundacji. W ubiegłym roku 5 wolontariuszy skorzystało z bezpłatnych szkoleń, celem podniesienia poziomu obsługi i pomocy beneficjentom Fundacji oraz osiągania  własnej satysfakcji z dobrze wykonanych czynności. Przedstawiciel Fundacji uczestniczy zawsze w posiedzeniach WMSON w Olsztynie oraz w Oddziale.

10.Informacja o uzyskanych przychodach:

Fundacja uzyskała w roku 2017 – 25.279,89.

11.Informacja o poniesionych kosztach na:

 • realizację celów statutowych – 30.070,14
 • wydatki:
  • amortyzacja – 0,00
  • usługi obce – 28.202,14
 • Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej;
 • Pozostałe koszty – 00

12. Dane o:

 • liczbie osób zatrudnionych: nie było
 • wynagrodzenie: nie było
 • wynagrodzenia dla członków zarządu, innych organów i osób: nie były wypłacane;
 • wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń – 1868.0 – 2 osoby.
 • udzielone pożyczki: nie były udzielane.
 • kwota ulokowana na rachunku bankowym – 0,00
 • wartość nabytych obligacji i wielkość objętych udziałów akcji w spółkach: fundacja nie nabyła i nie posiadała obligacji i akcji;
 • nabyte nieruchomości: fundacja nie nabyła nieruchomości;
 • nabytych pozostałych środków trwałych: – 00
 • wartości aktywów i zobowiązań fundacji (według bilansu):

wartość aktywów – 1.858,55

– zobowiązania – 0,00

 1. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:
 2. Informacja o rozliczeniach podatkowych i złożonych deklaracjach podatkowych :Fundacja nie miała zaległości podatkowych.
 3. Fundacja nie posiada udziałów i akcji w spółkach.
 4. Fundacja nie jest fundatorem innej fundacji.
 5. Nie były prowadzone badania sprawozdań finansowych.
 6. Informacja o kontroli:

W roku 2017    kontrola dokumentacji przez KRS, innych nie było.

Księgowość Fundacji prowadziła Alicja Bartkowiak.

Członkowie Zarządu:

 1. mgr Jarosław Jaworski
 2. mgr Tomasz Pastuszek

Kaborno 9 marca 2018 r.