Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Czesławy Malec „Łatwiej Razem”
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

1.     Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Kaborno 14,10-030 Purda

Oddział Fundacji: Kłęby 1B,74-201 Warnice.
Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Cele statutowe fundacji między innymi:

1.podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich, bezrobotnych,
2.stwarzanie warunków podnoszenia  poziomu życia społeczeństwa szczególnie w zakresie
-pomocy społecznej dla ludzi starszych, chorych, którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji losowej od nich niezależnej,
-działalności charytatywno-opiekuńczej,
-opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi,
-wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz kształtowania świadomości obywatelskiej.

2.     Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.organizowanie konferencji i seminariów lub aktywny udział w organizowanych przez inne organizacje na tematy społeczne, wolontariat,
2.współtworzenie warunków przeciwdziałania patologiom społecznym; organizowanie różnych form pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnych,
3.organizowanie działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży na wsi.
4.współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania wolontariuszy,
5.wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji,
6.świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych,
7.stałą współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej,
8.przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

Skład Zarządu w okresie 1.01.2018 do 31.12.2018 r.

mgr Jarosław Jaworski – Członek

mgr Tomasz Pastuszek – Członek

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2018 a szczególnie:

– opracował sprawozdanie za rok 2017,

– opracował plan pracy Zarządu na rok 2018.

– organizował i monitorował działalność Fundacji przez cały rok 2018,

-opracował plan finansowo- rzeczowy na rok 2018,

-opracował regulamin wydatkowania Funduszy z 1 %.

Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2018 to między innymi:

– pozyskiwanie nowych wolontariuszy szczególnie w województwie

zachodniopomorskim,

– kontynuowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz nad

rodzinami wymagającymi wsparcia,

– kontynuowanie akcji „wiosna 2018 i zima 2018 „Łatwiej Razem”,

– propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,

– kontynuowanie spotkań propagujących wolontariat, edukację

obywatelską oraz solidarność międzypokoleniową,

– realizację podpisanych porozumień oraz przygotowanie nowych,

– prowadzenie „bibliotek samoobsługowych” oraz pozyskiwanie nowych.

3.     Zarząd Fundacji odbył 11 posiedzeń i zarządzał działalnością Fundacji poprzez  podejmowanie uchwał. W minionym roku podjął ich 41.

Uchwały Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” za rok 2018

1.Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Fundacji na 2018 r.
2.Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału w Kłębach na rok 2018.
3.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Zarządu Fundacji na 2018
4.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 10.01.2018 r. w sprawie opłacenia składki dla Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, którego Fundacja jest członkiem za 2018.
5.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pozyskiwania i wydatkowania 1% w roku 2018.
6.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przekazania darowizny  na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018 roku.
7.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 10.01.2018 w sprawie opłacenia wizytówki Fundacji w serwisie 1% org. z funduszu 1%.
8.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem„ z dnia 10.01.2018 w sprawie sfinansowania Forum „Łączymy pokolenia” w marcu 2018.
9.Uchwała Zarządu Fundacji Łatwiej Razem ”z dnia:9.03.2018 w sprawie przyznania środków z funduszu 1% na przygotowanie paczek wielkanocnych.
10.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia  9.03.2018 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na koszty administracyjne Fundacji.
11.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 9.03.2018 w sprawie przyznania pomocy finansowej z 1% dla niepełnosprawnego, bezrobotnego na zakup żywności .
12.Uchwała Zarządu Fundacji Łatwiej Razem” z dnia: 9.03.2018 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% na wsparcie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
13.Uchwała Zarządu Fundacji„ Łatwiej Razem ”z dnia 9.03.2018 w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok 2017.
14.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 7 .04.2018 w sprawie wystąpienia i opłacenia certyfikatu „Wiarygodna firma”.
15.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 2.05.2018 w sprawie przeznaczenia kwoty  na zakup materiałów do zorganizowania klombu we wsi Kłęby.
16.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia2.05.2018 w sprawie ubezpieczenia wolontariuszy.
17.Uchwała Zarządu Fundacji’ Łatwiej Razem” z dnia 2.05.2018 w sprawie przyznania  funduszy na wsparcie imprezy dla dzieci we wsi Kaborno z okazji Dnia Dziecka.
18.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 2.05.2018 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego celem pokrycia kosztów transportu na badania do szpitala w Otwocku.
19.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 1.06.2018 w sprawie zakupu materiałów biurowych dla Fundacji.
20.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 1.06.2018 w sprawie przyjęcia rocznego uproszczonego sprawozdania do Ministerstwa za 2017.
21.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 18.06.2018 w sprawie wyrażenia opinii zmian w Statucie Fundacji.
22.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 8.08.2018 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego S.K  z przeznaczeniem na realizację recept na leki.
23.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 8.08.2018 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla  niepełnosprawnego GD. z przeznaczeniem na realizację recept na leki oraz zakup środków higieny osobistej.
24.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 8.08.2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych z funduszu 1%  dla niepełnosprawnego JD. na realizację recept na leki.
25.Uchwała Zarządu Fundacji  „Łatwiej Razem” z dnia 8.08.2018 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1%,dla niepełnosprawnego MK. z przeznaczeniem na realizację recept na leki.
26.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 8.08.2018 r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej EB. z przeznaczeniem na realizację recept na leki.
27.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 8.08.2018 r. w sprawie utworzenia funduszu celowego na zbiórkę środków dla niepełnosprawnego AG, na zakup aparatury do oddychania.
28.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 8.08.2018 r. w sprawie opłaty za utrzymanie serwera „łatwiej razem.pl”.
29.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 13.09.2018.w sprawie wypłacenia funduszy ze zbiórki publicznej do sklepu celem zakupu aparatury od oddychania dla niepełnosprawnego beneficjenta AG.
30.Uchwała Zarządu Fundacji „ Łatwiej Razem” z dnia 13.092018 . w sprawie zawarcia umowy na wykonanie nowej strony www.Fundacji przez firmę Media Star w Stargardzie.
31.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 13.09.2018. w sprawie opłaty kosztów domeny.
32.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 15.10..2018. w sprawie wypłacenia z funduszu 1%  kwoty na” serduszko dla Zosi”
33.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia  15.10.2018. w sprawie: przyznania środków  finansowych  na pokrycie kosztów na/materiały biurowe, oraz niepodejmowaniu nowych zobowiązań i porozumień do momentu poprawy sytuacji finansowej.
34.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 15.10.2018 z funduszu 1% dla  w sprawie: przyznania pomocy finansowej .z funduszu 1%  na wsparcie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. I.K.A.
35.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 15.10.2018  w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego PD. na dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego.
36.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 15.10.2018r. w sprawie wystąpienia do Rady Programowej Fundacji  celem przyznania  wyróżnień „Bukiecik za serce „ oraz akceptacji  nagrody im. prof. E. Malewskiej .przyznawanej przez prywatnego sponsora.
37.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 9.11.2018  w sprawie pokrycia kosztów V Forum” Łączymy pokolenia „ w Olsztynie, cz.2.
38.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 9.11.2018. w sprawie: przyznania funduszy na przygotowanie paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia dla potrzebujących z funduszy 1%.
39.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 20.12..2018. w sprawie refundacji kosztów zakupu materiałów dekoracyjnych na imprezy choinkowe w Klewkach dla dzieci z sołectwa Kaborno.
40.Uchwała Zarządu Fundacji „ Łatwiej Razem ”z dnia 9.11. 2018 w sprawie przyznania środków finansowych  dla zakupu materiałów na paczki dla skazanych w ZK. Stargard.
41.Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem„ z dnia 20.12.2018.w sprawie refundacji  kosztów materiałów biurowych i pieczątki dla tworzonego Koła  Gospodyń Wiejskich w Kłębach.

4.  Swoje cele Fundacja realizowała w roku 2018 w oparciu o pracę wolontariuszy w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Honorarium za wykonanie zlecenia otrzymała tylko jedna osoba. Pozostałe osoby i władze świadczyły swoje usługi nieodpłatnie, 25 osób zostało ubezpieczonych od nieszczęśliwych  wypadków  w drodze do Fundacji i powrocie do domu.

5.  Rada Fundacji sprawowała  pieczę nad wszystkimi działaniami.

 Skład Rady  w okresie 1.01.2018  do 31.12..2018.

dr Wacław Domaszewicz – Prezes

mgr Anna Plewka –członek

mgr Zbigniew Lemański – członek

mgr Remigiusz Dobkowski – członek

mgr Teresa Koszykowska – wiceprezes

Rada pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami. Skład Rady pozostał niezmienny. Członkowie Rady Fundacji reprezentowali cele Fundacji w różnych środowiskach.

Byli wolontariuszami na imprezach oraz uczestnikami wszystkich imprez popularyzujących działalność i idee fundacji a także rozpoczęcia i zakończenia roku oświatowego dla wolontariuszy ale i dla organizacji z którymi Fundacja ma podpisane porozumienia .Byli ambasadorami dobrze reprezentującymi  naszą Fundację. Potwierdzeniem jest  dokumentacja  zamieszczana na stronie  internetowej  www.latwiejrazem.pl.

Prowadzona jest kronika. Kilkoro członków władz  umieszcza relacje z naszej działalności na różnych forach społecznościowych dokumentując w ten sposób również swoje zaangażowanie. Organizowano spotkania na  których starano się  pozyskiwać sponsorów oraz wolontariuszy.

Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu  i podjęła 10 uchwał. Wykaz uchwał poniżej:

1.Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.03.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2018 .
2.Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.03.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału Fundacji w Kłębach na rok 2018 .
3.Uchwała Rady Fundacji z dnia  9.03.2018r  w sprawie przyjęcia  sprawozdania  z działalności  Fundacji za rok 2017.
4.Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.03.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za rok 2017.
5.Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.03.2018 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
6.Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.03.2018 w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Zarządu dla Fundacji w Kabornie oraz Oddziału w Kłębach  na rok 2018.
7.Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.03.2018 w sprawie zmian w składzie Rady Programowej – odwołanie członków.
8.Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.03.2018 w sprawie zmian w składzie Rady Programowej – powołanie nowych członków.
9.Uchwała Rady Fundacji z dnia 18 .06.2018 w sprawie wyrażenia akceptacji zmian w statucie Fundacji zaproponowanych przez Fundatora.
10.Uchwała Rady fundacji z dnia 8 .08.2018 w sprawie powołania funduszu

celowego na rzecz niepełnosprawnego AG celem zakupu aparatu sł.

6.     Rada Programowa Fundacji odbyła 4 posiedzenia.

Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji i składanie propozycji nowych form. Monitorowanie rozwoju Oddziału w Kłębach  i wspieranie go. Wyróżnianie osób zasłużonych dla Fundacji. Akceptacja innych nagród przyznawanych w Fundacji ,takich jak nagroda  im. prof. .E. Malewskiej, która jest fundowana przez sponsorów. Inicjowanie organizacji  ważnych imprez ,np.: Forum Społecznego na temat „Łączymy Pokolenia”. Członkowie Rady Programowej uczestniczyli w działaniach Fundacji jako wolontariusze oraz włączali się w proces pozyskiwania zwolenników naszej działalności. W okresie 1.012018 do 9.03.2018. w skład Rady programowej wchodziły pp. Krystyna Kuberska – Przekwas, Dorota Bartnicka i Danuta Żurawska. Uchwałą z dnia 9 marca 2018 roku Rada Fundacji odwołała je ze składu, wyrażając podziękowanie za udział w tym gronie. Rada wyraziła wolę ich dalszego kontaktu z Fundacją. Rada powołała nowych członków w osobach  pp. mgr Anety Pawelczyk-Piłat, Krystyny Samson, mgr Ewy Szymczyk – Baran.

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 9.03.2018 do 31 12.2018 r.

Przewodnicząca – Zofia Narkowicz

Prof.dr.hab. Aleksander Łuczak

dr Janusz Cichoń ,mgr Zbigniew Ciechomski

dr Maria Truszkowska

mgr Ewa Szymczyk – Baran

Krystyna Samson

Alicja Bartkowiak

Wioletta Stelmach

mgr Tadeusz Malec

Iwona Kuciewicz

mgr Aneta Pawelczyk.

Uchwały Rady Programowej w okresie 1 stycznia 2018 do 31 grudnia    2018.

W minionym okresie Rada podjęła 6 uchwał.

1. Uchwała Rady Programowej z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie

powołania Rady Naukowej i Komitetu organizacyjnego IV Forum

„Łączymy pokolenia” organizowanego przez Fundację w marcu 2018.

2. Uchwała Rady Programowej  z dnia 9.03 2018 w sprawie

przyznania wyróżnienia ”Przyjaciel  Fundacji” dla Krystyny, Zenona

i Łukasza Samsonów.

3. Uchwała Rady Programowej z dnia 9 .03.2018 o zmianach

osobowych w składzie Rady dokonanych przez Radę Fundacji.

4. Uchwała Rady Programowej z dnia 9.03.2018 o powołaniu

Komitetu organizacyjnego i Rady Naukowej V Forum „Łączymy Pokolenia na m-c październik 2018.

5..Uchwała Rady Programowej z dnia 15.10. o przyznaniu

najwyższego wyróżnienia „Bukiecik za serce”  następującym osobom:

Natalii Siatkowskiej, mgr Marii Kordek, Piotrowi Ogonowskiemu oraz

mgr Grażynie Załęskiej.

6. Uchwała Rady Programowej z dnia 15.10.18 w sprawie  akceptacji przyznania nagrody finansowej im .prof.  Eugenii Malewskiej za rok 2018 dla Alicji Bartkowiak. Nagroda ta została przyznana po raz czwarty i została ufundowana  przez Fundatora .

7.     Opis  działalności Fundacji w 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.

Fundacja podejmowała w roku 2018 bardzo intensywne działania na rzecz osób ubogich, samotnych oraz niepełnosprawnych. Dotarcie do tych osób umożliwiła Fundacji aktywna współpraca z organizacjami działającymi pod patronatem Fundacji: jak uniwersytety III wieku i stowarzyszenia w miejscowościach Klewki, Kaborno, Purda, Olsztyn, Kłęby. W pozostałych poprzez pracę wolontariuszy. Zorganizowana akcja „Łatwiej Razem” – Wiosna 2018 i Zima 2018 polegała na zbiórce rzeczy dla dzieci i dorosłych  w 2 punktach głównych – w Olsztynie i w Kłębach. Następnie były one rozdysponowywane do następujących miejscowości: Klewki, Kaborno, Olsztyn, Warnice, Kłęby, Stary Przylep,  Nowy Przylep, Stargard, Lisowo, Barnim, Warnice, Trękusek, Biskupiec ,Kluczewo, Nowe Worowo ,Wygoda, Rykowiec, Stryjewo, Rudziska oraz indywidualnie w kilku miastach w Polsce.

Wolontariusze Fundacji bardzo często sami docierali do osób potrzebujących. Ogłaszane były apele przez cały rok na stronie internetowej Fundacji . Wysyłane prośby do sponsorów i ludzi dobrej woli, aby przekazywali rzeczy, odzież, art. gospodarstwa domowego. Zebrano ubrania oraz rzeczy gospodarstwa domowego na łączną kwotę po wycenie ponad 8198 zł na terenie Oddziału w Kłębach i w siedzibie w Kaborno. Bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy dzięki pracy wolontariusza Jolanty 3 krotnie z Berlina. Zbiórka była możliwa dzięki udostępnieniu na krótkie okresy przez wolontariuszy pomieszczeń we własnych domostwach, księgowego Fundacji w Olsztynie oraz Fundatora w Kabornie i Pełnomocnika  w Kłębach. Otrzymane dary starano się rozprowadzić do potrzebujących rodzin w terminach bardzo krótkich Kilkakrotnie wysłano za pośrednictwem Firmy Star Kurier w Stargardzie bezpośrednio do zainteresowanych.. Wbrew wyrażaniu często  opinii że teraz już nie ma potrzeby zbierać podobnych rzeczy to stwierdzamy że są tak biedne rodziny i to duże z bardzo małymi rentami lub zasiłkami, że potrzebne im jest wszystko. W  ubiegłym roku obdarowaliśmy ponad 45 takich rodzin w tym niektóre kilkakrotnie. Pomogliśmy w inny sposób ponad  15 rodzinom poprzez przygotowanie pism urzędowych, organizowanie rozmowy z psychologiem, terapeutą rodzinnym, mediatorem, pisanie listów  do osadzonych od rodzin, składanie zażalenia. Zebrane rzeczy Fundacja przekazała  dla rodzin z województwa zachodnio pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Przez cały rok informowano o innych formach pomocy organizowanych przez inne zaprzyjaźnione  organizacje pozarządowe. Bardzo ważna była tutaj pomoc Kancelarii Prawnej „Dutkowski and Jaworski” z Olsztyna, radcy prawnego JB oraz socjologa A. Pawelczyk – Piłat oraz stała praca dr Teresy Cz. Malec i mgr Tadeusza Malca. Mniej zamożni mieszkańcy mogli dowiedzieć się gdzie szukać pomocy i jakie formy pomocy są dla nich dostępne. Spotkania powodują większą integrację wolontariuszy, którzy działają dla innych w ramach Fundacji. Zorganizowano po raz 8. „KABORNO 2018 Organizatorem było UTW Klewki. Byli przedstawiciele instytucji współpracujących z Fundacją na co dzień: Uniwersytetów III Wieku w: Klewkach, w Olsztynie, w Purdzie ,,Stowarzyszenia Absolwentów WSIiE w Olsztynie, Stacji Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Klebarku Wlk. Koła Emerytów i Rencistów nr 5 w Klewkach. Oddział Fundacji w Kłębach reprezentowali  wolontariusze Jarosław, Wioleta, Ewa oraz Pełnomocnik Oddziału. Tradycyjnie zostały wręczone podziękowania darczyńcom Fundacji Całość zdarzenia udokumentowana  na stronie Fundacji. Zebrani wyrazili podziękowania za integrację środowiska na rzecz pomocy humanitarnej dla wielu poszkodowanych przez los, niekoniecznie z ich winy a potrzebujących wsparcia. Podsumowano roczną działalność i stwierdzono, że wszystkie  działania socjalne udzielane były na zasadzie bezpłatności, poufności, bezstronności, w oparciu o posiadane doświadczenie wolontariuszy. Funkcjonowała w dalszym ciągu „Biblioteka Samoobsługowa” w Olsztynie.. Zbierane książki pochodzą od wolontariuszy. Szczególną opiekę nad nią sprawują pp. Alicja Bartkowiak i Teresa  Koszykowska i p. Wojciech Dudaniec. Dla nowej również „samoobsługowej” od września 2018 w świetlicy we wsi Kłęby zebrano ponad 15 tytułów czasopism oraz ponad 50 egz. książek. Bardzo jesteśmy wdzięczni p. Anieli z Warnicy, która prowadząc swój zakład fryzjerski, przyjmuje prasę. i przekazuje chętnym. W ramach działalności na rzecz środowisk lokalnych władze Fundacji odwiedzały swoje zaprzyjaźnione Uniwersytety III wieku .Wspomagali inicjatywy oddolne na rzecz powstania kolejnych. Organizowano zebrania środowisk lokalnych, prowadzono rozmowy z władzami samorządowymi w sprawie poprawy warunków dostępu mieszkańców do dóbr kultury w 2 wsiach. W okresie przedświątecznym Wielkiej Nocy przygotowano dla dzieci „zajączka” Ponad 40 dzieci i dorosłych poszukiwało 150 jajeczek i czekoladowych zajączków ukrytych na placu przed kościołem w Kłębach. W ramach współpracy z Domem Kultury w Stargardzie zorganizowano występy Teatru A To My  dla dorosłych z Kłęb i Wójcina  ze sztuką „Szeherezada  a dla mieszkańców Barnima wystawiono „Jasełka„ z okazji świąt Bożego Narodzenia. Przygotowano występy Mikołaja i rozdano ponad 25 paczek ze słodyczami  na spotkaniu w Kłębach. Przygotowano i przekazano paczki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach. Dzięki pracy wolontariuszy łącznie w roku ubiegłym z okazji świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia  paczki żywnościowe otrzymało ponad 200 dorosłych. i dzieci. Dla skazanych ,którzy nie mają żadnego kontaktu z rodzinami lub bliskimi w Zakładzie Karnym w Stargardzie przygotowano 30 paczek okolicznościowych. Papier, koperty, znaczki, długopisy, ołówki, krzyżówki i inne gadżety. W miejscowości Klewki w ramach współpracy z Uniwersytetem III wieku, Sołtysem Piotrem i Radą Sołecką, sołectwa Kaborno zorganizowano warsztaty dla dzieci/przygotowywanie ozdob choinkowych przez dzieci na ich domową choinkę/przeprowadzone przez mgr A. Pawelczyk – Piłat oraz  spotkanie z Mikołajem. W trakcie imprezy dzieci też dostały paczki ufundowane przez Radę sołecką oraz UTW z Klewek. Dzięki takim spotkaniom  następuje integracja społeczności lokalnej ,realizacja hasła ”wszystkie dzieci są nasze” a  jednocześnie rozpoznaje się potrzeby i problemy społeczne w danym środowisku. Ułatwia to Fundacji ,wspólnie z wolontariuszami dostarczanie pomocy rzeczowej dla rodzin potrzebujących. W  ramach obu akcji  „wiosna 2018” i „zima 18/19  łatwiej razem  „‘ obdarowano w obu województwach ”ponad 40 rodzin. Szczególne podziękowania należą się pani Alicji ,panu Piotrowi ,pani Grażynie, panu Tadeuszowi za to, że użyczali swoich pomieszczeń oraz transportu  na zbiórkę i rozprowadzanie  rzeczy przekazywanych przez darczyńców do potrzebujących. Pani Aneta przygotowywała i przeprowadzała spotkania z dziećmi w przedszkolach w Olsztynie na temat zdrowego odżywiania. Takie spotkania podnosząc świadomość dzieci od najmłodszych lat a także mobilizując ich rodziców do właściwej opieki nad dziećmi. Profilaktyka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponadto w imieniu Fundacji uczestniczyła w 4 audycjach Radia Olsztyn oraz TVP propagując idee Fundacji. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli aktywnie w spotkaniach organizowanych przez WOMSON w Olsztynie oraz zebraniach na wsiach o tematyce czystej wody, artykułów Bio, oraz różnych problemów środowiskowych. Ustawiono tablicę informacyjną, oraz zakupiono nową w świetlicy w Kłębach. W miesiącu grudniu realizując swoje cele statutowe Fundacja założyła, zabezpieczając całość dokumentacji do momentu rejestracji 20 grudnia, Koło Gospodyń Wiejskich w Kłębach. Powstała dzięki naszym zabiegom pierwsza od 30lat organizacja we wsi, angażując 24 osoby do działań na rzecz swojej wsi. W uroczystym otwarciu brały udział stosowne władze lokalne i powiatowe. W chwili obecnej 2 przedstawicieli Fundacji należy do aktywnych członków tej organizacji a podstawą do ich angażowania jest zawarte porozumienie z Fundacją  zamieszczone na stronie www.latwiejrazem.pl.W ramach upowszechniania idei wolontariatu, członek naszej Rady Programowej Fundacji p. Ewa Szymczyk-Baran patronowała akcji uczniów Szkoły Podstawowej w Stargardzie na rzecz zbiórki funduszy dla Fundacji. W przyszłym roku Fundacja zaproponuje Szkole w ramach współpracy porozumienie o wspólnym działaniu. W bieżącym roku nie było jeszcze możliwości i zgody władz na rozszerzenie tego typu działalności. Chodzi o pozyskanie do takiej działalności odpowiednio przygotowanych wolontariuszy sprawdzonych w działaniu w Fundacji ,którzy będą umieli przekazać nie tylko wiedzę ale i doświadczenie. Fundacja chce w ramach swojego działania pozyskiwać młodzież i uczyć ich praktycznych umiejętności w działaniu jako wolontariusze.W roku 2018 Fundacja po raz pierwszy organizowała również w ramach współpracy z Radą sołecką  i panią Sołtys w Barnimie, zbiórkę pieniędzy na rzecz p. Arkadiusza. Celem zbiórki było pozyskanie funduszy na zakup  odpowiedniej rehabilitacyjnej aparatury. W akcji wzięli udział wolontariusze Oddziału w gminie Warnice ,zarówno młodzi jak i starsi. Konrad, Artur, Tadeusz, Bogdan, Jarosław, Ewa, Wioleta, Teresa przygotowali puszki, plakaty, reklamówki a następnie w czasie dożynek  w Warnicach, zbierali do puszek fundusze. Akcja powiodła się a wolontariusze zdobyli kolejne doświadczenie.

8.     Podział środków z 1% – pomoc finansowa

Kwoty finansowe jakie Fundacja otrzymała w lipcu 2018 roku z 1%, rozpatrywała specjalna komisja społeczna powołana przez Zarząd na wniosek fundatora pod kierunkiem księgowego Fundacji. A. Bartkowiak i komisja proponowała, jak każdego roku Zarządowi  podział zebranych funduszy według dobrze pojętego interesu społecznego i elementarnych zasad sprawiedliwości. Zarząd Fundacji w większości przypadków poparł i zatwierdził proponowany podział środków biorąc pod uwagę wskazania komisji oraz własne stanowisko. Pomoc finansowa została głównie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w większości na podstawie dokumentacji medycznej  oraz rodzinom, dzieciom, osobom starszym w trudnej lub losowej sytuacji życiowej. Brano również pod uwagę kilkanaście osób wykluczonych, odosobnionych dla których nasze wsparcie było jedyne do ich resocjalizacji i przywrócenia do normalnego w miarę życia. Regulamin rozdziału funduszy z 1% jest zatwierdzany każdego roku przez zarząd i Radę Fundacji. O zakresie pomocy informują podjęte przez Zarząd uchwały.

9.     Sprawy różne

Rok 2018 był kolejnym rokiem aktywnej działalności dla członków władz Fundacji, Fundatora, wolontariuszy, którzy uczestniczyli w wielu działaniach i spotkaniach na których propagowali idee Fundacji, a przez co pozyskiwali kolejnych chętnych  do działania na rzecz drugich potrzebujących. Przede wszystkim prowadzili stałą pracę statutową Fundacji, która została przedstawiona wyżej. W ubiegłym roku do Fundacji zgłosiło swoją chęć współpracy na stałe 7 wolontariuszy. O pełnej działalności Fundacji informuje strona internetowa www.latwiejrazem.pl.Przedstawione są na niej wszystkie główne wydarzenia nie tylko  mające miejsce w Fundacji ale we wszystkich organizacjach, którym Fundacja patronuje lub które prowadzi. Ponadto członkowie władz fundacji są członkami wielu innych organizacji  przez co idee fundacji są popularyzowane .Fundator również jest członkiem 2 organizacji pozarządowych. Zapewnia to możliwość szerszego rozpoznania możliwości pomocy,  znajomości rynku społecznego, właściwy ogląd sytuacji i konieczności pomocy, wzajemne uzupełnianie.

W pracy Fundacji ważne jest zaufanie i pomoc innych, ale to zaufanie jest najważniejsze bo nie mamy możliwości dotarcia do wszystkich i bardzo dokładnego sprawdzenia sytuacji wielu podopiecznych. Bardzo ważnym nowym elementem naszej działalności było wyszukiwanie indywidualnych  sponsorów dla rodzin o stałej słabej kondycji. W tym celu Fundacja stara się o rozwinięcie idei wolontariatu na stronie  Fundacji i nie tylko. Pozwala to na szersze wyszukiwanie pomocy dla potrzebujących i kompleksowe ich załatwianie .Przez cały czas trwa dokładne rozpoznawanie środowiska. Szczególnie na terenie Oddziału Fundacji w województwie zachodniopomorskim , ale nie tylko, ponieważ prośby o wsparcie spływają z różnych miejsc w kraju. Mamy wsparcie w zachodniopomorskim w osobach wolontariuszy: Barbary, Zofii, Katarzyny, Beaty, Małgorzaty, Jarosława, Józefa, Jolanty, Wiolety, Teresy ,Teresy W, Jana, Magdy, Konrada, Tadeusza, Łukasza, Marcina, Elżbiety, Bożeny, Agnieszki i innych związanych z nami akcyjnie osób. Mamy dobrą współpracę z Wójtem Gminy Warnice, w której jest powołany Oddział Fundacji „Łatwiej Razem”, z ks. Kan. Proboszczem w Gminie Warnice, z sołtysem Kłęb. Nawiązaliśmy współpracę z Agencją Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Pyrzycach ,z sołtysem Barnima, sołtysem i Radą sołecką Lisowa. Podpisano porozumienie o współpracy z nowo powstałym Kołem Gospodyń Wiejskich w Kłębach.

Na terenie Olsztyna i gminy Purda szczególną pomoc udzielają p. Krystyna,. Adela Sokołowska, Iwona,  Alicja, Grażyna, Teresa, Tomasz,. Lemański Zbigniew, Piotr Baduro, sołtys wsi Kaborno Piotr Ogonowski, Edyta Makowska, Marta, Katarzyna, Halina, Zofia, Małgorzata, Gabriela, Maria  i inni wolontariusze. Organizacje, które zostały powołane przy pomocy Fundacji, stale z Nią współpracują. Fundacja wspiera ich w kontaktach z urzędami. Fundacja udzieliła pomocy w przerejestrowaniu organizacji według nowych przepisów UTW w Klewkach. Pomoc UTW w Purdzie. Zaproponowano pomoc dla Stryjewa. Podpisano nowe porozumienie o połączeniu sił i stałej współpracy z Sołtysem i Radą Sołecką wsi Kaborno .Fundacja obok spraw pomocowych, cały czas nie zapomina o sprawach społecznych, wspiera środowiska lokalne. Pomaga w rozwiązywaniu problemów. Uczy demokracji. Szczególnie aktywnie działa na tym polu Fundator. Powołanie ośrodka dla seniorów jest dla Fundacji zadaniem priorytetowym. Zostało uwieńczone częściowo  sukcesem poprzez  zorganizowanie KGW w Kłębach i jego działanie przy pomocy Fundacji w odnowionej świetlicy .Z tej okazji Fundacja przekazała  piękny obraz  na główną  ścianę sali oraz tablicę ogłoszeniową. Dostarcza prasę i rzeczy potrzebne do doposażenia pomieszczeń. Fundacja ma na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji. Te  nowe zadania częściowo już  są realizowane.  W przygotowaniu kilka imprez i porozumień celem wzmocnienia sił oddziaływania Fundacji. W ubiegłym roku  wolontariusze skorzystali  z bezpłatnych 9  szkoleń, celem podniesienia poziomu obsługi i pomocy beneficjentom Fundacji oraz osiągania  własnej satysfakcji z dobrze wykonanych czynności. Przedstawiciel Fundacji uczestniczy aktywnie  zawsze w posiedzeniach WMSON w Olsztynie .Do bardzo udanych i pouczających zdarzeń ubiegłego roku należały organizowane w Olsztynie Fora „Łączymy Pokolenia” w marcu i październiku 2018. Miejsce – Stary Rynek – Kawiarnia Staromiejska. W obu spotkaniach popularno-naukowych uczestniczyło ponad 75 osób. Bardzo istotny fakt ,to połączenie autentyczne młodych i seniorów. Uczestniczyły organizacje młodzieżowe i studenckie oraz Uniwersytety III Wieku, seniorzy z innych organizacji. Fundacja miała wsparcie naukowe profesorów i doktorów ,którzy przygotowali swoje wystąpienia, zamieszczone na stronie Fundacji. Uznano temat spotkań jako wiodący w naszej działalności na 2019.

10.Dane ogólne.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej;

1.Zatrudnienie: nie było osób zatrudnionych.  Wszyscy wolontariusze wykonywali swoje prace i zadania nieodpłatnie.
2.Wynagrodzenia dla firm – 1 za budowę strony www.
3.Fundacja nie nabyła i nie posiadała obligacji i akcji,
4.Fundacja nie nabyła nieruchomości,
5.Fundacja nie miała zaległości podatkowych.
6.Fundacja nie posiada udziałów i akcji w spółkach.
7.Fundacja nie jest fundatorem innej Fundacji.
8.Nie były prowadzone badania sprawozdań finansowych.
9.Kontrole – częściowa  kontrola  dokumentacji przez KRS.
10.Księgowość Fundacji w 2018 roku prowadziła Pani Alicja Bartkowiak..

Członkowie Zarządu:

1.     mgr Jarosław Jaworski

2.     mgr Tomasz Pastuszek

Kaborno 28  marca 2019 r.