Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
za okres od 01.01 2019 do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

1.Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Olsztyn, ul .Partyzantów 65/2

Oddział Fundacji: Kłęby 1B, 74-201 Warnice.
Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

 

1.     Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Olsztyn, ul .Partyzantów 65/2

Oddział Fundacji: Kłęby 1B, 74-201 Warnice.
Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Cele statutowe fundacji między innymi

1.     podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich, bezrobotnych,

2.     stwarzanie warunków podnoszenia  poziomu życia społeczeństwa szczególnie w zakresie

·        pomocy społecznej dla ludzi starszych, chorych, którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji losowej od nich niezależnej,

·        działalności charytatywno-opiekuńczej,

·        opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi,

·        wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz kształtowania świadomości obywatelskiej.

 

2.     Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1.     organizowanie konferencji i seminariów lub aktywny udział w organizowanych przez inne organizacje na tematy społeczne, wolontariat,

2.     współtworzenie warunków przeciwdziałania patologiom społecznym;

organizowanie różnych form pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnych,

3.     organizowanie działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży na wsi.

4.     współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania wolontariuszy,

5.     wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji,

6.     świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych,

7.     stałą współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej,

8.     przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

 

Skład Zarządu w okresie 1.01.2019 do 28. 06.2019 r.

 

mgr Jarosław Jaworski – Członek

mgr Tomasz Pastuszek – Członek.

 

Skład Zarządu w okresie 28.06 2019 do 31.12.2019

mgr Jarosław Jaworski- członek Zarządu

 

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku2019 a szczególnie:

– opracował sprawozdanie za rok 2018,

– opracował plan pracy Zarządu na rok 2019.

-opracował plan finansowo- rzeczowy na rok 2019,

-opracował regulamin wydatkowania Funduszy z 1 %.

 

Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2019 to między innymi:

– pozyskiwanie nowych wolontariuszy szczególnie w województwie

  zachodniopomorskim,

– kontynuowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz nad

  rodzinami wymagającymi wsparcia,

– kontynuowanie akcji „wiosna 2019 i zima 2019/ 2020„Łatwiej Razem”,

– propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,

– kontynuowanie spotkań propagujących wolontariat, edukację

  obywatelską oraz solidarność międzypokoleniową,

– realizację podpisanych porozumień oraz przygotowanie nowych,

– prowadzenie „bibliotek samoobsługowych”.

 

3.     Zarząd Fundacji odbył 8 posiedzeń i zarządzał działalnością Fundacji poprzez  podejmowanie uchwał. W minionym roku podjął ich 34.

 

Uchwały Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” za rok 2019:

 

1.     Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 10.01.2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Fundacji na 2019 r.

2.      Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 10.01.2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału w Kłębach na rok 2019.

3.     Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 10.01.2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Zarządu Fundacji oraz Oddziału Fundacji  na 2019 rok.

4.     Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 10.01.2019 r. w sprawie opłacenia składki dla WMSON za 2019.

5.     Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 10.01.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pozyskiwania i wydatkowania 1% w roku 2019.

6.     Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem z dnia 10.01.2019 r. w sprawie przekazania darowizny  na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2019 roku.

7.     Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 10.01.2019 w sprawie opłacenia wizytówki Fundacji w serwisie 1% org. pl.

8.     Uchwała Zarządu Fundacji Łatwiej Razem ”z dnia:30.03. 2019.w sprawie sporządzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji za rok 2018.

9.     Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 8.05.2019 w sprawie wykreślenia Fundacji z rejestru przedsiębiorców oraz opłacenia kosztów wykreślenia Fundacji z rejestru przedsiębiorców.

10.                       Uchwała Zarządu Fundacji Łatwiej Razem” z dnia: 8.05.2019  w sprawie wniesienia opłaty za zmiany wpisu do KRS w Monitorze Sądowym.

11.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 28.06.2019  w sprawie zmiany siedziby Fundacji.

12.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 28.06 2029w sprawie podpisania umowy o wynajem pomieszczenia na siedzibę Fundacji.

13.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” dnia 28.06.2019 „ w sprawie zmiany w składzie Zarządu.”

14.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 28.06.2019 w sprawie poniesienia kosztów wykupienia podpisu elektronicznego dla księgowego Fundacji.

15.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 4.X .2019 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego O.R celem pokrycia kosztów leczenia.  

16.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 28.06.2019 w sprawie przyjęcia rocznego  sprawozdania do Ministerstwa za 2019.

17.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.X.2019 w sprawie zakupu programu antywirusowego Kaspersky.

18.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem ”z dnia 4.X.2019 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej E.B  z przeznaczeniem na zakup opału na zimę.

19.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.X.2019 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla  niepełnosprawnego G.D. z przeznaczeniem na realizację recept na leki oraz zakup środków higieny osobistej.

20.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.X.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych z funduszu 1%  dla niepełnosprawnego M.K  na realizację recept na leki.

21.                       Uchwała Zarządu Fundacji  „Łatwiej Razem” z dnia 4.X.2019 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla H.C. z uwagi na nadzwyczajną sytuację życiową..

22.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.X.2019r. w sprawie: przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej PK . z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji.

23.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.X.2019 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% w celu

opłacenia kosztów  transportu na rehabilitacje.

24.                        Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.X .2019.w sprawie opłacenia rejestracji domeny” Łatwiej Razem.”

25.                       Uchwała Zarządu Fundacji „ Łatwiej Razem” z dnia 4.X. 2019 . w sprawie przyznania finansów na zakup paczki żywnościowej dla   

 niepełnosprawnego w trudnej sytuacji życiowej z okazji świąt

26.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.XI.  .2019. w sprawie pokrycia kosztów zakupu wsadu do paczek dla osadzonych w ZK. w Stargardzie.

27.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.XI. .2019. w sprawie opłacenia recept na materiały do pielęgnacji chorego po oparzeniach.

28.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.XI. .2019. w sprawie: przyznania środków  finansowych z 1% dla niepełnosprawnego JD na zakup leków.  

29.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.XI.2019 z funduszu 1%   w sprawie: przyznania pomocy finansowej dla niepełnosprawnego P.G  na pokrycie kosztów  rehabilitacji.

30.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.XI.2019  w sprawie darowizny z funduszu 1% dla Fundacji – pomoc dla dzieci  Nigru.

31.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.XI..2019r. w sprawie wystąpienia do Rady Programowej Fundacji  celem przyznania  wyróżnień „Bukiecik za serce ”,Przyjaciel Fundacji oraz akceptacji  nagrody im. prof. E. Malewskiej .

32.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.XI .2019 w sprawie przyznania darowizny z funduszy 1%  dla Polskiej Fundacji dla Afryki .

33.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.XI .2019. w sprawie: przyznania funduszy na zakup wsadu do  paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia.

34.                       Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 4.XI.2019. w sprawie darowizny na rzecz dzieci, w ramach funduszu 1%- pomoc dla Sudanu Południowego.

      

4.  Swoje cele Fundacja realizowała w roku 2019 w oparciu o pracę wolontariuszy w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

 

5.  Rada Fundacji sprawowała  pieczę nad wszystkimi działaniami.

       .   Skład Rady  w okresie 1.01.2019  do 31.12..2019.

dr Wacław Domaszewicz – Prezes

mgr Anna Plewka –członek

mgr Zbigniew Lemański – członek

mgr Remigiusz Dobkowski – członek

mgr Teresa Koszykowska – wiceprezes

Rada pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami.

Skład Rady pozostał niezmienny. Członkowie Rady Fundacji reprezentowali cele Fundacji w różnych środowiskach.

Byli wolontariuszami na imprezach oraz uczestnikami wszystkich imprez popularyzujących działalność i idee fundacji a także rozpoczęcia i zakończenia roku oświatowego dla wolontariuszy i dla organizacji z którymi Fundacja ma podpisane porozumienia .Potwierdzeniem jest  dokumentacja  zamieszczana na stronie  internetowej  www.latwiejrazem.pl.

Prowadzona jest kronika. Kilkoro członków władz  umieszcza relacje z naszej działalności na różnych forach  społecznościowych dokumentując w ten sposób również swoje zaangażowanie. Organizowano spotkania na  których starano się  pozyskiwać sponsorów oraz wolontariuszy.

 

Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 9 uchwał. Wykaz uchwał poniżej:

 

1.     Uchwała Rady Fundacji z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2019 .

2.      Uchwała Rady Fundacji z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału Fundacji w Kłębach na rok 2019 .

3.     Uchwała Rady Fundacji z dnia 28.03.2019 r  w sprawie przyjęcia  sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2019.

4.       Uchwała Rady Fundacji z dnia28.03.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za rok 2018..

5.       Uchwała Rady Fundacji z dnia 28.03.2019 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

6.       Uchwała Rady Fundacji z dnia28.03.2019 w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Zarządu dla Fundacji w Kabornie oraz Oddziału w Kłębach na rok 2019.

7.       Uchwała Rady Fundacji z dnia 28.06.2019 w sprawie zmian w składzie Rady Programowej, powołanie nowego członka.

8.       Uchwała Rady Fundacji z dnia28.06.2019 w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji.

9.       Uchwała Rady Fundacji z dnia 28.06.2019 w sprawie wyrażenia akceptacji zmian w statucie Fundacji zaproponowanych przez Fundatora.

 

6.     Rada Programowa Fundacji odbyła 4 posiedzenia.

Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji i składanie propozycji nowych form. Monitorowanie rozwoju Oddziału w Kłębach  i wspieranie go. Wyróżnianie osób zasłużonych dla Fundacji. Akceptacja innych nagród przyznawanych w Fundacji ,takich jak nagroda  im. prof. .E. Malewskiej, która jest fundowana przez Fundatora Fundacji. Inicjowanie organizacji  ważnych imprez ,np.: Forum Społecznego na temat „Łączymy Pokolenia”.  

 

 

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 1.01.2019 do31.12.2019 r.

      Przewodnicząca – ekon. Zofia Narkowicz  /od 1.01.2019 – 26.03.2019./*

Przewodnicząca –dr Maria Truszkowska /od 28.03 2019 do 31.12.2019/

 

Członkowie: prof. dr hab. .Aleksander Łuczak ,dr Janusz Cichoń, mgr Tomasz Pastuszek, mgr Ewa Szymczyk–Baran, Krystyna Samson Wioletta-Stelmach, mgr Tadeusz Malec, Iwona Kuciewicz, mgr Zbigniew Ciechomski, Alicja Bartkowiak, mgr Aneta Pawelczyk-Piłat.

                            

 

Uchwały Rady Programowej w okresie 1.01.2019 do 31.12. 2019.

W minionym okresie Rada podjęła 5 uchwał:

.

1.     Uchwała Rady Programowej z dnia 28.03. w sprawie zmian w

Radzie i wyborze przewodniczącej Rady  Programowej Fundacji.

2.     Uchwała Rady Programowej z dnia 28.06.19 o przyjęciu nowego

           członka do RP.

3.     Uchwała Rady Programowej z dnia 15.11.19 o przyznaniu

        najwyższego wyróżnienia „Bukiecik za serce”.    .

4.     Uchwała Rady Programowej z dnia 15.11.19.  w sprawie  akceptacji przyznania nagrody finansowej im .prof.  Eugenii Malewskiej za rok 2019.

5.     Uchwała Rady Programowej z dnia 15.11.19 w sprawie przyznania wyróżnienia „Przyjaciel Fundacji”

 

7.     Opis  działalności Fundacji w 2019 roku w województwie warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.

Fundacja podejmowała w roku 2019 bardzo intensywne działania na rzecz osób ubogich, samotnych oraz niepełnosprawnych. Dotarcie do tych osób umożliwiła Fundacji aktywna współpraca z organizacjami działającymi pod patronatem Fundacji: jak Uniwersytety III wieku i stowarzyszenie ZEIR w miejscowościach Klewki, Kaborno, Purda, Olsztyn, Kłęby. W pozostałych poprzez pracę wolontariuszy. Zorganizowana akcja „Łatwiej Razem” – Wiosna 2019 „Łatwiej Razem” i Zima „Łatwiej Razem” 2019/20 polegała na zbiórce rzeczy dla dzieci i dorosłych  w 2 punktach głównych – w Olsztynie i w Kłębach. Następnie były one rozdysponowywane do następujących miejscowości: Klewki, Kaborno, Olsztyn, Warnice, Kłęby, Stary Przylep,  Nowy Przylep ,Koszewo, Stargard, Lisowo, Barnim, Warnice, Trękusek, Biskupiec ,Kluczewo, Nowe Worowo, Wygoda, Rykowiec, Stryjewo, Rudziska oraz indywidualnie w kilku miastach w Polsce. Łącznie na kwotę 4360 zł,

Wolontariusze Fundacji bardzo często sami docierali do osób potrzebujących. Ogłaszane były apele przez cały rok na stronie internetowej Fundacji . Wysyłano prośby do sponsorów i ludzi dobrej woli.

Bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy od pani Magdy Wojtkun  i pana Czesława Araszkiewicza ze Stargardu.. Zbiórki były możliwe dzięki udostępnieniu na krótkie okresy przez wolontariuszy pomieszczeń we własnych domostwach, księgowego Fundacji w Olsztynie oraz Fundatora w Kabornie i Pełnomocnika  w Kłębach. Otrzymane dary starano się rozprowadzić do potrzebujących rodzin w terminach bardzo krótkich Kilkakrotnie wysłano za pośrednictwem Firmy Star Kurier w Stargardzie  do zainteresowanych Wbrew wyrażaniu często opinii, że teraz już nie ma potrzeby zbierać podobnych rzeczy to stwierdzamy, że są biedne rodziny   z bardzo małymi rentami lub zasiłkami, że potrzebne im jest wszystko. W  ubiegłym roku obdarowaliśmy ponad 120 takich rodzin, w tym niektóre kilkakrotnie. Pomogliśmy w inny sposób ponad 35 rodzinom poprzez przygotowanie pism urzędowych, organizowanie rozmowy z psychologiem, terapeutą rodzinnym, mediatorem, pisanie listów  do osadzonych od rodzin, składanie zażaleń.  Fundacja działała na rzecz rodzin z województwa zachodnio pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Przez cały rok informowano o innych formach pomocy organizowanych przez inne zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe. Bardzo ważna była tutaj pomoc Kancelarii Prawnej „Dutkowski and Jaworski” z Olsztyna, radcy prawnego JB oraz  A. Pawelczyk – Piłat oraz stała pomoc dr Teresy Cz. Malec, Jarosława  Stelmacha, Wioletty Łuczak-Stelmach , mgr Tadeusza Malca oraz wolontariuszy Artura i Konrada .pana Piotra Ogonowskiego oraz pani Alicji Bartkowia

Jedną z form, które są prze nas kontynuowane były spotkania wolontariuszy.

S potkania te powodują większą integrację wszystkich, którzy działają dla innych w ramach Fundacji. Zorganizowano po raz 9. „KABORNO 2019. Byli przedstawiciele instytucji współpracujących z Fundacją na co dzień: Uniwersytetów III Wieku w: Klewkach, w Olsztynie, w Purdzie, Stacji Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Klebarku Wielkim, Koła Emerytów i Rencistów nr 5 w Klewkach. Oddział Fundacji w Kłębach reprezentowali  wolontariusze Jarosław, Wioleta, oraz Pełnomocnik Oddziału. Tradycyjnie zostały wręczone podziękowania darczyńcom Fundacji. Zebrani wyrazili podziękowania za działalność na rzecz pomocy humanitarnej dla wielu poszkodowanych przez los, niekoniecznie z ich winy a potrzebujących wsparcia. W podsumowaniu stwierdzono, że wszystkie  działania socjalne udzielane były na zasadzie bezpłatności, poufności, bezstronności, w oparciu o posiadane doświadczenie wolontariuszy.

Funkcjonowała w dalszym ciągu „Biblioteka Samoobsługowa” w Olsztynie.. Zbierane książki pochodzą od wolontariuszy. Szczególną opiekę nad nią sprawują mgr Teresa  Koszykowska i p. Wojciech Dudaniec. Bardzo jesteśmy wdzięczni p. Anieli z Warnicy, która prowadząc swój zakład, przyjmuje prasę i przekazuje chętnym. Do świetlicy w Kłębach prasę przekazywał Pełnomocnik Oddziału według zainteresowania osób. W ramach działalności na rzecz środowisk lokalnych władze Fundacji odwiedzały swoje zaprzyjaźnione organizacje. Wspomagali inicjatywy oddolne na rzecz powstania kolejnych. Organizowano zebrania środowisk lokalnych, prowadzono rozmowy z władzami samorządowymi w sprawie poprawy warunków dostępu mieszkańców do dóbr kultury w 2 wsiach. Pomagano w organizacji zdarzeń kulturalnych  na prośbę 4 wsi.

W ramach współpracy z grupą teatralną  w Stargardzie zorganizowano występy Teatru A To My  dla dorosłych z Kłęb i Wójcina  ze sztuką „Szeherezada ..

Przygotowano  paczki  żywnościowe dla  najsłabiej sytuowanych mieszkańców w Gminie Warnice .Przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach zostały one rozwiezione do domów dla osób, które nie miały same możliwości ich odbioru. .Paczki te zostały ufundowane przez wolontariuszy Fundacji .a ich przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu u Pani Wójt ,przy ich przekazywaniu .Zabawki w dniu 6 grudnia były również rozdawane dzieciom w kilku instytucjach gminy gdzie działa Oddział.

Dzięki pracy wolontariuszy łącznie w roku ubiegłym z okazji świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia  paczki żywnościowe i upominki w postaci słodyczy i zabawek, otrzymało ponad 80 dorosłych oraz 164 dzieci w Koszewie, Starym Przylepie, w Warnicy, Klewkach, Stargardzie, Kabornie.

Podobnie jak w roku poprzednim, dla skazanych, którzy nie mają żadnego kontaktu z rodzinami lub bliskimi, w Zakładzie Karnym w Stargardzie przygotowano 30 paczek okolicznościowych. Papier, koperty, znaczki, długopisy, karty świąteczne, ołówki, krzyżówki i inne gadżety. Przekazano je na ręce władz ZK. Sprawiły one miłą niespodziankę dla wykluczonych bo mogli napisać do rodzin i poprosić o kontakt lub pamięć, a świadczą o tym podziękowania.

Tradycyjnie już w  miejscowości Klewki w ramach współpracy z Uniwersytetem III wieku w Klewkach, Sołtysem Piotrem i Radą Sołecką, sołectwa Kaborno zorganizowano warsztaty dla dzieci/przygotowywanie ozdob choinkowych przez dzieci na ich domową choinkę/przeprowadzone przez mgr A. Pawelczyk–Piłat oraz spotkanie z Mikołajem. W trakcie imprezy dzieci też dostały paczki ufundowane przez Radę sołecką oraz UTW z Klewek. Fundacja przygotowała 25 paczek w postaci zabawek i słodyczy.

Dzięki takim spotkaniom  następuje integracja społeczności lokalnej ,realizacja hasła ”wszystkie dzieci są nasze” a  jednocześnie rozpoznaje się potrzeby i problemy społeczne w danym środowisku. Ułatwia to Fundacji w następstwie, wspólnie z wolontariuszami rozpoznawanie konieczności pomocy dla rodzin potrzebujących.

Pani  mgr Aneta Pawelczyk – Piłat, przygotowywała i przeprowadzała spotkania z dziećmi w przedszkolach w Olsztynie na temat zdrowego odżywiania. Takie spotkania podnoszą świadomość dzieci od najmłodszych lat a także mobilizują ich rodziców do właściwej opieki nad dziećmi. Profilaktyka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponadto w imieniu Fundacji uczestniczyła w 8 audycjach Radia Olsztyn oraz TVP propagując obok głównych tematów również  idee Fundacji.

Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli aktywnie w zebraniach na wsiach dotyczących problemów środowiskowych .Aktywnie uczestniczyli w zbiórce a następnie przekazali 35 fantów /w tym komórkę/ na loterie na dożynki w Kłębach. Przekazano basen z całym wyposażeniem dla dzieci sołectwa w Kabornie oraz sprzęt sportowy.

Utrzymywane są tablice informacyjne. W Kole Gospodyń Wiejskich w Kłębach oraz UTW w Klewkach, obecni są przedstawiciele Fundacji a podstawą do zaangażowania są zawarte porozumienia z Fundacją zamieszczone na stronie www.latwiejrazem.pl.

W ramach upowszechniania idei wolontariatu, członek naszej Rady  Programowej Fundacji prowadzi młodzieżowe koło wolontariatu w szkole podstawowej.

Chodzi o pozyskanie do takiej działalności odpowiednio przygotowanych wolontariuszy sprawdzonych w działaniu, którzy będą umieli przekazać nie tylko wiedzę ale i swoje doświadczenie.

 

8.     Podział środków z 1% – pomoc finansowa

Kwoty finansowe jakie Fundacja otrzymała w lipcu 2019 roku z 1%, akceptowała komisja społeczna powołana przez Zarząd na wniosek fundatora pod kierunkiem księgowego Fundacji. A. Bartkowiak i komisja proponowała, podział zebranych funduszy według dobrze pojętego interesu społecznego i elementarnych zasad sprawiedliwości. Zarząd Fundacji w większości przypadków poparł i zatwierdził proponowany podział środków biorąc pod uwagę wskazania komisji oraz własne stanowisko. Pomoc finansowa została głównie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w większości na podstawie dokumentacji medycznej oraz rodzinom, dzieciom, osobom starszym w trudnej lub losowej sytuacji życiowej. Brano również pod uwagę kilkanaście osób wykluczonych, odosobnionych dla których nasze wsparcie było jedyne do ich resocjalizacji i przywrócenia do normalnego w miarę życia.

 

9.     Sprawy różne

Rok 2019 był kolejnym rokiem aktywnej działalności dla członków władz Fundacji, Fundatora, wolontariuszy, którzy uczestniczyli w wielu działaniach i spotkaniach na których propagowali idee Fundacji, a przez co pozyskiwali kolejnych chętnych  do działania na rzecz drugich potrzebujących

Przede wszystkim prowadzili stałą pracę statutową Fundacji, która została przedstawiona wyżej. W ubiegłym roku do Fundacji zgłosiło swoją chęć współpracy na stałe 15 wolontariuszy i liczba stałych współpracowników zamknęła się 62. O pełnej działalności Fundacji informuje strona internetowa www.latwiejrazem.pl. Przedstawione są na niej wszystkie główne wydarzenia nie tylko mające miejsce w Fundacji ale we wszystkich organizacjach, którym Fundacja patronuje lub które prowadzi. Ponadto członkowie władz fundacji są członkami wielu innych organizacji  przez co idee fundacji są popularyzowane. Fundator również jest członkiem 3 organizacji pozarządowych.

W pracy Fundacji ważne jest zaufanie i pomoc innych, ale to zaufanie jest najważniejsze bo nie mamy możliwości dotarcia do wszystkich i bardzo dokładnego sprawdzenia sytuacji.

 

Przez cały czas trwa dokładne rozpoznawanie środowiska. Szczególnie na terenie Oddziału Fundacji w województwie zachodniopomorskim , ale nie tylko, ponieważ prośby o wsparcie spływają z różnych miejsc w kraju. Mamy wsparcie w zachodniopomorskim w osobach wolontariuszy: Barbary, Zofii, Katarzyny, Beaty, Małgorzaty, Jarosława, Józefa, Jolanty, Wiolety, Teresy ,Teresy W, Jana, Magdy, Konrada, Tadeusza, Łukasza, Marcina, Elżbiety, Bożeny, Agnieszki i innych związanych z nami akcyjnie osób. Mamy bardzo dobrą współpracę z Wójtem Gminy Warnice, w której jest powołany Oddział Fundacji „Łatwiej Razem”, z sołtysem Kłęb. Nawiązaliśmy współpracę z Agencją Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Pyrzycach, z sołtysem Barnima, sołtysem i Radą sołecką Lisowa, Zaborska. .

     Na terenie Olsztyna i gminy Purda szczególną pomoc udzielają p. Krystyna, Adela, Iwona, Alicja, Grażyna, Teresa, Tomasz, Zbigniew, Piotr, sołtys wsi Kaborno, Edyta,  Marta, Katarzyna, Halina, Zofia, Małgorzata, Gabriela, Maria i inni wolontariusze. Organizacje, które zostały powołane przy pomocy Fundacji, stale z Nią współpracują. Fundacja obok spraw pomocowych, cały czas nie zapomina o sprawach społecznych, wspiera środowiska lokalne. Uczy demokracji. Szczególnie aktywnie działa na tym polu Fundator poprzez wygłaszanie wykładów oraz organizowanie spotkań. Fundacja ma na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji. Te  nowe zadania częściowo już  są realizowane.  W przygotowaniu kilka imprez i porozumień celem wzmocnienia sił oddziaływania Fundacji. W ubiegłym roku  wolontariusze skorzystali z bezpłatnych 9 szkoleń, celem podniesienia poziomu obsługi i pomocy beneficjentom Fundacji oraz osiągania  własnej satysfakcji z dobrze wykonanych czynności. Przedstawiciel Fundacji uczestniczy aktywnie w posiedzeniach w Warmińsko–Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. Do bardzo pouczających zdarzeń ubiegłego roku należą organizowane w dalszym ciągu, w Olsztynie Fora „Łączymy Pokolenia”. W spotkaniach popularno-naukowych uczestniczyło w ciągu roku ponad 70 osób. Bardzo istotny fakt, to połączenie autentyczne młodych i seniorów. Zapraszane są organizacje młodzieżowe oraz UTW, seniorzy z innych organizacji. Fundacja ma wsparcie naukowe profesorów i doktorów, którzy przygotowują swoje wystąpienia, zamieszczone na stronie Fundacji.” Łączymy pokolenia” uznano za temat spotkań wiodący w naszej działalności na 2020. W tym roku również Fundacja będzie obchodzić swoje 10 lecie działalności.

 

10.                        Dane ogólne.

      Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej;

1.  Zatrudnienie: nie było osób zatrudnionych.  Wszyscy wolontariusze wykonywali swoje prace i zadania nieodpłatnie.

 

2.     Fundacja nie nabyła i nie posiadała obligacji i akcji.

3.     Fundacja nie nabyła nieruchomości,

4.     Fundacja nie miała zaległości podatkowych..

5.     Fundacja nie jest fundatorem innej Fundacji.

6.     Nie były prowadzone badania sprawozdań finansowych.

 

7.     Księgowość Fundacji w 2019 roku prowadziła Pani Alicja Bartkowiak..

 

Za Zarząd:

mgr Jarosław Jaworski

 

30 marca 2020  r.