Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
za okres od 01.01 2020 do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Olsztyn, ul .Partyzantów 65/2 ,

Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

Oddział Fundacji: Kłęby, 74-201 Warnice.
KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: fundacja@latwiejrazem.pl

Strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Statut Fundacji, aktualny zamieszczony jest na stronie Fundacji.

 1. Cele statutowe Fundacji

Cele statutowe fundacji realizowane są między innymi poprzez:

-podejmowanie działań na rzecz wsparcia ubogich, niepełnosprawnych,
– stwarzanie warunków do pomocy społecznej dla ludzi starszych, chorych, którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji losowej, od nich nie zawsze   zależnej czy przypadkowej,
-pomoc dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej i prawnego wsparcia,
-podnoszenie inicjatyw i działalności na rzecz społeczności lokalnych, podtrzymywanie lub tworzenie podstaw tożsamości kulturowej danego terenu.

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej między innymi to:

 1. współpraca z organizacjami celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania wolontariuszy,
 2. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji,
 3. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych,
 4. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkimi organizacjami dla których Fundacja jest założycielem.

III.  Zarząd Fundacji


Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2020:
-opracował sprawozdanie za rok 2019
-opracował plan pracy Zarządu na rok 2020.
-opracował plan finansowo-rzeczowy na rok 2020,
-opracował regulamin wydatkowania Funduszy z 1%.

Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2020 to między innymi:
– kontynuowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz nad rodzinami wymagającymi wsparcia,
– kontynuowanie akcji „wiosna 2020 i zima 2020/ 2021 Łatwiej Razem”,
– propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,
– kontynuowanie spotkań propagujących wolontariat, oraz solidarność międzypokoleniową w miarę możliwości na które pozwala pandemia,
–  realizację podpisanych porozumień oraz przygotowanie nowych.

Zarząd reprezentowany był przez mecenasa Jarosława Jaworskiego.

Zarząd Fundacji odbył 6 posiedzeń i zarządzał działalnością Fundacji poprzez podejmowanie uchwał. W posiedzeniach udział brali: księgowa Fundacji, fundator, pełnomocnik Oddziału w Kłębach, członkowie Rady Fundacji oraz Rady Programowej, według potrzeb, jako zapraszani goście, z głosem doradczym. W minionym roku podjęte zostały następujące uchwały w liczbie 45:

 1. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 15.01.2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Fundacji i Oddziału w Kłębach na rok 2020 r.
 2. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 15.01.20 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Zarządu Fundacji oraz Oddziału Fundacji na 2020 rok.
 3. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 15.01.20 r. w sprawie opłacenia składki dla WMSON za 2020.r.
 4. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 15.01.20 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pozyskiwania i wydatkowania 1% w roku 2020
 5. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 15.01.20 r. w sprawie przekazania darowizny  na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2020 roku.
 6. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 15.01.20 r. w sprawie opłaty czynszu za najem za rok 2019 pomieszczenia dla Fundacji.
 7. Uchwala Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” w sprawie przyjęcia planu pracy Centrum Wsparcia Fundacji w Olsztynie.
 8. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 15.01.20 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Centrum Wsparcia Oddziału Fundacji w Kłębach.
 9. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia: 30.03. 2020 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2019 r.
 10. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego /bilansu z działalności Fundacji za rok 2019 r.
 11. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 30.03 w sprawie wystawienia zaświadczeń dla wolontariuszy.
 12. Uchwała Zarządu Fundacji Łatwiej Razem” z dnia 27.07 20 r. w sprawie zakupu do Fundacji tuszy do drukarek.
 13. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie dokonania opłaty za utrzymanie serwera łatwiejrazem.pl
 14. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przyznania dla niepełnosprawnego P.K .pomocy finansowej z 1%.na dofinansowanie rehabilitacji.
 15. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” dnia 05.09.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej  J.D na dofinansowanie transportu na rehabilitacje.
 16. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej E.B. z przeznaczeniem na zakup opału
 17. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego M.K. celem pokrycia kosztów leczenia. 
 18. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla dzieci KW.ZFA .z funduszu 1%.
 19. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla dzieci z Wenezueli z funduszu 1%.
 20. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1%  dla SP KNF ONZ.
 21. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej na budowę studni w Czadzie.
 22. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla dzieci z Madagaskaru.
 23. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przekazania środków dla dzieci z albinizmem.
 24. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przyznania funduszu dla Polskiej Fundacji dla Afryki.
 25. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20r. w sprawie przyznania darowizny z funduszu 1% dla dzieci z Kamerunu.
 26. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 05.09.20 r. w sprawie przyznania darowizny z funduszu 1% dla Polaków w Kazachstanie.
 27. Uchwala Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 08.10.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego G.D .na realizację recepty i zakupu środków higieny osobistej.
 28. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 08.10.20 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu materiałów biurowych dla Fundacji.
 29. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 08.10.20 r. w sprawie pokrycia opłaty serwisu strony internetowej „bezpieczna domena”.
 30. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 08.10.20 r. w sprawie  przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej NG, na realizację wsparcia leczenia operacyjnego.
 31. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 08.10.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej W.K na realizację leczenia operacyjnego.
 32. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 08.10.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla niepełnosprawnego T>D. z funduszu 1% na jednorazowe wsparcie w trudnej sytuacji życiowej.
 33. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 08.10.20 r. w sprawie przyznania wsparcia finansowego z funduszu 1% dla J „dorastaj z nami” na pokrycie kosztów nauki.
 34. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 08.10.20 r. w sprawie przeznaczenia finansów na zakup programu antywirusowego Kaspersky.
 35. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r. w sprawie przyznania darowizny z funduszy 1% na zakup paczki żywnościowej z okazji świąt dla niepełnosprawnego R.P. oraz członków KGW.
 36. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r. w sprawie przyznania funduszy do zakupu roweru rehabilitacyjnego dla K.P niepełnosprawnego z funduszu 1%…
 37. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1%  dla, niepełnosprawnego Z.B., na zakup leków.
 38. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego TK z przeznaczeniem na rehabilitacje.
 39. Uchwala zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r. w sprawie przyznania darowizny z funduszu 1% jako pomoc dla dzieci z Filipin.
 40. Uchwała zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnego F.M. jako  pomoc w pozyskiwaniu komórek macierzystych.
 41. Uchwala zarządu Fundacji ”Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla Szpitala w Tworkach.
 42. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu 1% dla niepełnosprawnej SW i jej syna M. na wykup leków.
 43. Uchwała zarządu Fundacji ”Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r. w sprawie opłaty czynszu za lokal Fundacji w Olsztynie, za 2020 rok.
 44. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r. w sprawie przyznania darowizny na cele kultu religijnego – Wotum 2020.
 45. Uchwała Zarządu Fundacji „Łatwiej Razem” z dnia 04.12.20 r w sprawie refundacji za zakup materiałów biurowych dla Fundacji

  Zarząd podsumowując prace i działalność w Fundacji wolontariuszy, był pełen szacunku dla ich poświęcenia i odwagi w działalności w tak trudnych czasami i niebezpiecznych warunkach, które powodowała epidemia.

IV. Rada Fundacji.

 

 Skład Rady Fundacji w okresie 1.01.2020  do 31.12.2020.
dr Wacław Domaszewicz – Prezes
mgr Anna Plewka – członek
mgr Zbigniew Lemański – członek
mgr Remigiusz Dobkowski – członek
mgr Teresa Koszykowska – wiceprezes

Rada pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami.
Członkowie Rady Fundacji reprezentowali cele Fundacji w różnych środowiskach na ile pozwalała sytuacja pandemiczna w kraju. Potwierdzeniem jest dokumentacja zamieszczana na stronie internetowej www.latwiejrazem.pl.
Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 7 uchwał.

 1. Uchwała Rady Fundacji z dnia 15.01.2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2020.
 2. Uchwała Rady Fundacji z dnia 15.01.2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału Fundacji w Kłębach na rok 2020.
 3. Uchwała Rady Fundacji z dnia 30.03.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2019.
 4. Uchwała Rady Fundacji z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za rok 2019.
 5. Uchwała Rady Fundacji z dnia 30.03.2020 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 6. Uchwała Rady Fundacji z dnia 15.01.2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Zarządu dla Fundacji w Kabornie oraz Oddziału w Kłębach na rok 2020.
 7. Uchwała Rady Fundacji z dnia 30.03.2020 r.w sprawie zatwierdzenia Komitetu Organizacyjnego obchodów X lecia Fundacji ”Łatwiej Razem”.

 Rada Fundacji bardzo pozytywnie oceniła pracę wszystkich działających, biorąc pod uwagę szczególne w roku 2020 warunki epidemiologiczne w  kraju i panującą pandemię.

 

V. Rada Programowa.

 

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020r./*
Przewodnicząca –dr Maria Truszkowska.

 Członkowie: prof. dr hab. Aleksander Łuczak, dr Janusz Cichoń, mgr Tomasz Pastuszek, mgr Ewa Szymczyk–Baran, Krystyna Samson, Wioletta Stelmach, mgr Tadeusz Malec, Iwona Kuciewicz, mgr Zbigniew Ciechomski, Alicja Bartkowiak, mgr Aneta Pawelczyk-Piłat.
Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażenie opinii o bieżących działaniach Fundacji i przyjęcie propozycji nowych form. Rada Programowa poprzez uchwałę dokonała akceptacji nagrody w Fundacji, im. prof. E. Malewskiej za rok 2020, która jest fundowana przez Fundatora Fundacji. Ze względu na brak możliwości spotkania się całej Rady przyznanie pozostałych  wyróżnień odłożono na wiosnę 2021.
Rada Programowa pozytywnie ocenia prace i działalność Fundacji w czasie pandemii.

VI. Podział środków z 1% – pomoc finansowa

Kwoty finansowe jakie Fundacja otrzymała w lipcu 2020 roku z  1% rozdysponowywał Zarząd na wniosek fundatora oraz księgowego Fundacji. A. Bartkowiak, z przestrzeganiem regulaminu ustalonego na rok 2020. Pozostałe środki pozyskanie od darczyńców i sponsorów, zostały przeznaczone zgodnie z zapisami przekazujących, głównie na cele lecznicze, rehabilitacyjne, dla osób ubogich i niepełnosprawnych.

VII. Opis działalności Fundacji w 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.

Swoje cele Fundacja realizowała w roku 2020 w oparciu o pracę wolontariuszy w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Fundacja podejmowała w roku 2020 w miarę możliwości działania na rzecz osób ubogich, samotnych oraz niepełnosprawnych poprzez pracę wolontariuszy. Zorganizowana akcja „Łatwiej Razem” – Wiosna 2020 „Łatwiej Razem” i Zima „Łatwiej Razem” 2020/21 polegała na zbiórce rzeczy dla dzieci i dorosłych w 2 punktach głównych – w Olsztynie i w Kłębach. Następnie były one rozdysponowywane do następujących miejscowości: Klewki, Kaborno, Olsztyn, Warnice, Kłęby, Barnim, Trękusek, Kluczewo, Rudziska oraz indywidualnie w kilku miastach w Polsce. Łącznie zebrano rzeczy na kwotę 5360 zł. Zbiórki były możliwe dzięki udostępnieniu na krótkie okresy przez wolontariuszy pomieszczeń we własnych domostwach, księgowego Fundacji w Olsztynie oraz Fundatora w Kabornie i Pełnomocnika w Kłębach.
Nawiązana została również ponownie współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Purdzie. Łącznie obdarowaliśmy ponad 35  rodzin, w tym niektóre kilkakrotnie na terenie obu województw.
Pomogliśmy w inny sposób ponad 16 rodzinom poprzez przygotowanie pism urzędowych i składanie zażaleń. Bardzo ważna była tutaj trwająca cały czas pomoc Kancelarii Prawnej „Dutkowski and Jaworski” z Olsztyna. W ramach działalności na rzecz środowisk lokalnych władze Fundacji odwiedziły, na ile pozwoliły warunki epidemiologiczne swoje zaprzyjaźnione organizacje w Klewkach, Kabornie, Olsztynie, Kłębach.
Dzięki pracy wolontariuszy i  ich hojności, łącznie w roku ubiegłym paczki żywnościowe otrzymało ponad 40 osób.
Podobnie jak w roku poprzednim, dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Stargardzie przygotowano zbiorową paczkę na Mikołaja. Papier, koperty, znaczki, długopisy, karty świąteczne, ołówki, krzyżówki, mydła, szampony, myjki i inne gadżety. Przekazano je na ręce władz ZK.
Rok 2020 był rokiem nieco mniejszej działalności dla członków władz Fundacji, wolontariuszy ze względu na nadejście strasznej pandemii.
W 2020 roku do Fundacji zgłosiło swoją chęć współpracy na stałe 2 wolontariuszy i liczba stałych współpracowników zamknęła się 64 osobami.
Oczywiście nie wszyscy brali udział w pracach fundacji w ciągu roku. Obawa przed zakażeniem oraz choroba w rodzinach uniemożliwiały normalną działalność. Niemniej daliśmy radę wesprzeć finansowo 40 osób indywidualnie oraz przekazaliśmy datki finansowe dla  kilku zbiórek przez inne organizacje.
O pełnej działalności Fundacji informuje strona internetowa www.latwiejrazem.pl. Przedstawione są na niej wszystkie główne wydarzenia nie tylko mające miejsce w Fundacji ale we wszystkich organizacjach, którym Fundacja patronuje lub które prowadzi.
Mamy wsparcie w zachodniopomorskim w osobach wolontariuszy: Jarosława, Jolanty, Teresy W, Jana, Wioletty, Konrada, Artura, Tadeusza, Marcina i innych związanych z nami  osób. Na terenie Olsztyna i gminy Purda szczególną pomoc udzielali w tak trudnym okresie Alicja B, Teresa K, Tomasz, Zbigniew, Piotr sołtys wsi Kaborno, Katarzyna, Anna, Marzena i inni wolontariusze.
Fundacja ma na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji środowisk lokalnych. Te zadania trudno było organizować w roku bieżącym ze względu na konieczną ostrożność w związku z pandemią. Większość wolontariuszy jest w wieku 50 + dlatego trzeba przyznać, że w ubiegłym roku, wspomagały często nas osoby całkiem nawet nie związane na stałe z Fundacją .W tak trudnych warunkach było duże zrozumienie.
Przedstawiciel Fundacji uczestniczył w posiedzeniach Warmińsko–Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie którego Fundacja jest stałym członkiem, też według możliwości sanitarnych.
Stroną Fundacji opiekuje się w dalszym ciągu Firma pana Grzegorza Krzysztofika „MEDIA STAR” ze Stargardu oraz na bieżąco wolontariusz lic. Artur Stelmach, któremu Fundacja jest bardzo wdzięczna za dokumentowanie naszej pracy. Do najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku należy zaliczyć założenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie, mimo pandemii 8 października. Ta nowa inicjatywa Fundacji przyniosła już wymierne efekty. Grupa 20 osób działa już na rzecz swojego środowiska. W Kole Gospodyń Wiejskich działają osoby w różnym wieku. Na otwarciu byli goście z Wójtem gminy Purda na czele. Organizacja została uznana za bardzo udaną i potrzebną. Na stronie www. Fundacji zapisano cała imprezę i obecną działalność. Bardzo dobrze działa KGW w Kłębach i utrzymywane są kontakty na dobrym poziomie. Podobnie ma się z Uniwersytetami III wieku.
Fundacja chciała uroczyście obchodzić swoje 10 lecie działalności aby muc chociażby podziękować wszystkim wolontariuszom ale zrezygnowała. Niestety pandemia pokrzyżowała wszystkie nasze plany. Może rok 2021 będzie łaskawszy i dopełnimy tego przyjemnego obowiązku, kiedy ustąpi pandemia i będzie normalnie.

 VIII. Podsumowanie. 

Wszyscy wolontariusze wykonywali swoje prace i zadania nieodpłatnie.
Księgowość Fundacji w 2020 roku prowadziła Pani Alicja Bartkowiak i tradycyjnie sporządziła bilans za rok 2020. Fundacja nie zalegała z żadnymi zobowiązaniami.
Na ostatnim posiedzeniu podziękowanie za pracę woluntarystyczną złożyła Fundator dr Teresa Cz. Malec.

 Za Zarząd Fundacji:
 mecenas Jarosław Jaworski.

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Łatwiej Razem” Dr. Teresy Cz. Malec zostało zatwierdzone przez Radę Fundacji w dniu 30 marca 2021 r.