Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
za okres od 01.01 2021 do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Olsztyn, ul. Partyzantów 65/2,

         Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

         Oddział Fundacji: Kłęby, 74-201 Warnice.
KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

E-Mail: fundacja@latwiejrazem.pl

Strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Statut Fundacji zamieszczony na stronie Fundacji.

 1. Cele statutowe Fundacji

Cele statutowe fundacji realizowane są między innymi poprzez:

-podejmowanie działań na rzecz wsparcia ubogich, niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do pomocy socjalnej dla ludzi starszych, chorych, którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji losowej, od nich nie zawsze   zależnej. Pomoc dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej. i prawnego wsparcia, podnoszenie inicjatyw i działalności na rzecz społeczności lokalnych, podtrzymywanie lub tworzenie podstaw tożsamości kulturowej. Są one niezmienne i starannie realizowane każdego roku od 12 lat.

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej między innymi to:

 1. współpraca z organizacjami celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania wolontariuszy,
 2. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji,
 3. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych,
 4. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkimi organizacjami dla których Fundacja jest założycielem.’

III.  Zarząd Fundacji.

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2021:

– opracował sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2020.

– opracował plan pracy Zarządu na rok 2021.

-opracował plan finansowo- rzeczowy na rok 2021,

-opracował regulamin wydatkowania funduszy z 1 %.

Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2021 to:

– kontynuowanie opieki nad osobami i rodzinami

wymagającymi wsparcia,

– kontynuowanie akcji rozpoczętych w 2020 roku.

– propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,

– kontynuowanie spotkań propagujących wolontariat, oraz solidarność

międzypokoleniową

–  realizację podpisanych porozumień

Zarząd reprezentowany był przez mecenasa Jarosława Jaworskiego.

Zarząd Fundacji odbył—- posiedzeń i zarządzał działalnością Fundacji poprzez podejmowanie uchwał. W posiedzeniach udział brali: księgowa Fundacji, fundator, pełnomocnik Oddziału w Kłębach, członkowie Rady Fundacji oraz Rady Programowej, według potrzeb, jako zapraszani goście, z głosem doradczym. W minionym roku podjęte zostały uchwały w liczbie 50.

IV. Rada Fundacji.

Skład Rady Fundacji w okresie 1.01.2021 do 31.12.2021.

dr Wacław Domaszewicz – Prezes

mgr Anna Plewka – członek

mgr Zbigniew Lemański – członek

mgr Remigiusz Dobkowski – członek

mgr Teresa Koszykowska – wiceprezes

Rada pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami.

Członkowie Rady Fundacji reprezentowali cele Fundacji, na ile pozwalała sytuacja w kraju. Potwierdzeniem jest dokumentacja zamieszczana na stronie internetowej www.latwiejrazem.pl.

Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 6   uchwał.

 1. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2021.
 2. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału Fundacji w Kłębach na rok 2021.
 3. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2020.
 4. Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za rok 2020.
 5. Uchwała Rady Fundacji w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 6. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Zarządu dla Fundacji w Olsztynie oraz Oddziału w Kłębach na rok 2021

Rada Fundacji pozytywnie oceniła pracę wszystkich działających, biorąc pod uwagę szczególne warunki epidemiologiczne w kraju.

V. Rada Programowa.

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 1.01.2021 do 31.12.2021 r./*

Przewodnicząca –dr Maria Truszkowska. /

Członkowie: prof. dr hab. Aleksander Łuczak; dr Janusz Cichoń, mgr Tomasz Pastuszek, mgr Ewa Szymczyk–Baran, Wioletta Stelmach, Iwona Kuciewicz, mgr Zbigniew Ciechomski, mgr Aneta Pawelczyk-Piłat.

Zmiany w Radzie: pani Alicja Bartkowiak i pan Tadeusz Malec podjęli działalność w Fundacji na innych stanowiskach a pani Krystyna Samson zakończyła współpracę z przyczyn osobistych. Rada Fundacji na wniosek przewodniczącej dr Marii Truszkowskiej, wyraziła zgodę na powyższe zmiany i przesłała stosowne podziękowania.

Przedmiotem 4 posiedzeń Rady Programowej było wyrażenie opinii o bieżących działaniach Fundacji. Rada Programowa poprzez uchwałę dokonała akceptacji nagrody w Fundacji, im. prof. E. Malewskiej za rok 2021, która jest fundowana przez Fundatora Fundacji oraz zaakceptowała 7 wolontariuszy i sponsorów wskazanych przez Kapitułę do nagrody” Bukiecik za serce. Ze względu na brak możliwości spotkania się całej Rady przyznanie pozostałych wyróżnień takich jak Przyjaciel Fundacji odłożono na wiosnę 2022.Nagrody Bukiecik za serce zostały przekazane, gdzie były możliwości a pozostałe przesłane pocztą.

Rada Programowa pozytywnie ocenia prace i działalność Fundacji w czasie pandemii.

VI. Podział środków z 1% – pomoc finansowa

Kwoty finansowe jakie Fundacja otrzymała w lipcu 2021 roku w ramach 1% rozdysponowywał Zarząd na wniosek fundatora oraz księgowego Fundacji, z przestrzeganiem regulaminu ustalonego na rok. 2021.Pozostałe środki pozyskanie od darczyńców i sponsorów, zostały przeznaczone zgodnie z zapisami potrzebujących, głównie na cele lecznicze, rehabilitacyjne oraz prośbami indywidualnymi w nagłych trudnych sytuacjach beneficjentów. O przydziale środków i ich rozdysponowywaniu informują uchwały, podejmowane każdorazowo przez Zarząd.

 

VII. Opis działalności Fundacji w 2021 roku w województwie warmińsko- mazurskim oraz zachodniopomorskim.

Swoje cele Fundacja realizowała w roku 2021 w oparciu o pracę wolontariuszy w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Zorganizowana akcja „Łatwiej Razem” – Wiosna 2021 „Łatwiej Razem” i Zima „Łatwiej Razem” 2021/22 polegała na zbiórce rzeczy dla dzieci i dorosłych w 2 punktach głównych – w Olsztynie i w Kłębach. Następnie były one rozdysponowywane do następujących miejscowości: Klewki, Kaborno, Olsztyn, Warnice, Kłęby, Barnim, Trękusek, Kluczewo, Rudziska oraz indywidualnie w kilku miastach w Polsce. Łącznie zebrano rzeczy na kwotę   ponad 1200 zł, Zbiórki były możliwe dzięki udostępnieniu na krótkie okresy przez wolontariuszy pomieszczeń we własnych domostwach, księgowego Fundacji w Olsztynie, Fundatora w Kabornie i Pełnomocnika w Kłębach.

Nawiązana została również ponownie współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Purdzie. Łącznie obdarowaliśmy ponad 100 rodzin, w tym niektóre kilkakrotnie na terenie obu województw.

Pomogliśmy w inny sposób ponad 16 rodzinom poprzez przygotowanie pism urzędowych i składanie zażaleń. Bardzo ważna była tutaj trwająca cały czas pomoc Kancelarii Prawnej „Dutkowski and Jaworski” z Olsztyna. W ramach działalności na rzecz środowisk lokalnych władze Fundacji odwiedziły, na ile pozwoliły warunki epidemiologiczne swoje zaprzyjaźnione organizacje w Klewkach, Kabornie, Olsztynie, Kłębach, Rudziskach,

Dzięki pracy wolontariuszy i ich hojności, w roku ubiegłym paczki żywnościowe przygotowane tylko przez Fundację i prywatnych wolontariuszy otrzymało ponad 76 osób.

Do szczególnej współpracy doszło w ubiegłym roku poprzez podpisanie umowy w ramach Programu 2020   między Oddziałem Fundacji „Łatwiej Razem” w Kłębach a Bankiem Żywności imieniem Jacka Kuronia w Szczecinie.

W ramach tej współpracy z Bankiem oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warnicy paczki żywnościowe otrzymało ponad 800 osób, na łączną kwotę ponad 44 tysięcy złotych. Były to produkty spożywcze podstawowe: mąki, cukier, olej, pasztety, fasolka, soki, chleby groszek, kukurydza, parowki, sery, ciastka i warzywa. Szczególnie dobrze zostały przyjęte jabłka, które otrzymało ponad 100 osób. Wszystkie zostały dostarczone do domów osób starszych i chorych.

W ramach organizowanych po raz pierwszy w ubiegłym roku trzech /3/ bezpłatnych kiermaszach w świetlicy wiejskiej w Kłębach i Kabornie, ponad 150 osób wybrało sobie minimum jeden przedmiot do gospodarstwa domowego. Była to nowa forma zaproponowana przez Fundatorkę, aby dotrzeć do zainteresowanych przyjściem i otrzymaniem różnych nowych rzeczy przekazanych przez Bank” Bezgotówkowe kiermasze” odbyły się trzy, ale na pewno wejdą na stałe do form działania Fundacji. Zdjęcia z tych imprez umieszczone są na stronie www.

W ramach dobrej współpracy i już tez tradycji Fundacja z okazji świąt przygotowała i przekazała 20 paczek ‘słodkich” dla samotnych, które rozdysponowała pani Wójt Gminy Warnice.

Podobnie jak w roku ubiegłym, dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Stargardzie przygotowano zbiorową paczkę książek i materiałów piśmiennych. na Mikołaja. Papier, koperty. Przekazano je na ręce władz ZK.

W 2021 roku do Fundacji zgłosiło swoją chęć współpracy kilkoro wolontariuszy i liczba stałych współpracowników zamknęła się 72 osobami.

Wszyscy brali udział w pracach Fundacji w ciągu roku w miarę możliwości. Obawa przed zakażeniem oraz chorobą w rodzinach uniemożliwiały pełną działalność. Niemniej daliśmy radę wesprzeć finansowo 45 osób indywidualnie oraz przekazaliśmy datki finansowe do kilku zbiórek organizowanych przez inne organizacje.

Mamy szczególne wsparcie w zachodniopomorskim w osobach wolontariuszy: Jarosława, Jolanty, Teresy W, Jana, Wioletty, Konrada, Artura, Bogdana, Ewy, Tadeusza, Elżbiety, Magdy, Czesława, Marcina i innych związanych z nami osób. Na terenie Olsztyna i gminy Purda szczególną pomoc udzielali w tak trudnym okresie Alicja, Teresa K, Tomasz, Zbigniew, Piotr, sołtys wsi Kaborno, Katarzyna, Anna, Marzena, Grażyna, Teresa Z, Iwona, Zofia i inni wolontariusze.

Fundacja ma na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji środowisk lokalnych. W październiku Fundator Fundacji zainicjowała powołanie społecznego Komitetu na rzecz powstania lub budowy Świetlicy w Kabornie. Wykonano kilka rozmów, spotkań. Przesłano kilka pism do władz powiatu i gminy. W 2022 roku przewidziane jest zwiększenie starań w tym problemie. Będzie to zadanie priorytetowe.

Wszystkie zadania, jakie chciałaby postawić przed sobą Fundacja trudno było organizować w roku bieżącym ze względu na konieczną ostrożność w związku z pandemią. Większość wolontariuszy jest w wieku 50 + dlatego trzeba przyznać, że w ubiegłym roku, wspomagały często nas osoby całkiem nawet nie związane na stałe z Fundacją. W tak trudnych warunkach było duże zrozumienie, ponieważ Fundacja ma już swoje wypracowane miejsce w środowisku. Potwierdzeniem dla tego faktu jest nagrodzenie przez Starostę Powiatu Pyrzyckiego dr Teresy Cz. Malec, założyciela Fundacji statuetką „Ludzie ziemi pyrzyckiej” za rok 2020, wręczoną 11listopada 2021.

Przedstawiciel Fundacji uczestniczył w posiedzeniach Warmińsko–Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, którego Fundacja jest stałym członkiem.

Stroną Fundacji opiekuje się nieodpłatnie w dalszym ciągu Firma pana Grzegorza Krzysztofika „Media STAR” ze Stargardu oraz na bieżąco wolontariusz lic. Artur Stelmach, którym Fundacja jest bardzo wdzięczna za dokumentowanie naszej pracy

Założenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kabornie w roku 2020, mimo pandemii przyniosła już wymierne efekty. Grupa 20 osób działa już na rzecz swojego środowiska. W Kole Gospodyń Wiejskich działają osoby w różnym wieku. Organizacja została uznana za bardzo udaną i potrzebną. Bardzo dobrze działa założone w 2019 roku KGW w Kłębach, utrzymywane są kontakty na dobrym poziomie. Podobnie ma się sytuacja z innymi organizacjami z którymi Fundacja ma podpisane porozumienia.

Fundacja chciała uroczyście podziękować wszystkim działaczom, taka była dotychczas tradycja, ale. niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany. Może rok 2022 będzie już lepszy i dopełnimy tego przyjemnego obowiązku, kiedy będzie normalnie.

VIII. Podsumowanie. 

Wszyscy wolontariusze wykonywali swoje prace i zadania nieodpłatnie.

Księgowość Fundacji w 2021 roku prowadziła Pani Alicja Bartkowiak i tradycyjnie sporządziła bilans za rok 2021.  Fundacja nie zalegała z żadnymi zobowiązaniami.

Za Zarząd Fundacji:

mecenas Jarosław Jaworski.

 

  31 marca 2022 r.