Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
za okres od 01.01 2022 do 31.12.2022 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Olsztyn, ul .Partyzantów 65/2,

Oddział Fundacji: Kłęby, 74-201 Warnice.

Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: fundacja@latwiejrazem.pl

Strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Statut Fundacji  zamieszczony na stronie Fundacji www.latwiejrazem.pl

 1. Cele statutowe Fundacji

-podejmowanie działań na rzecz wsparcia ubogich, potrzebujących niepełnosprawnych,
-stwarzanie warunków do pomocy socjalnej dla ludzi starszych, chorych, którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji losowej.  -pomoc dla  organizacji pozarządowych ,prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej i prawnego wsparcia,
-podnoszenie inicjatyw i działalności na rzecz społeczności lokalnych

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej między innymi to:

 1. współpraca z organizacjami celem propagowania idei Fundacji oraz pozyskiwania wolontariuszy,
 2. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji „Łatwiej Razem”
 3. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących w ramach 1% i innych darowizn.
 4. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkimi organizacjami dla których Fundacja jest patronatem lub założycielem.’

III.  Zarząd Fundacji.

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2022:
– opracował sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2021.
– opracował plan pracy Zarządu na rok 2022.
-opracował plan finansowo- rzeczowy na rok 2022,
-opracował regulamin wydatkowania funduszy z 1 %.

Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2022 to:
– kontynuowanie opieki nad osobami i rodzinami wymagającymi wsparcia,
– kontynuowanie akcji rozpoczętych w 2021 roku.
– propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,
– kontynuowanie spotkań propagujących wolontariat, oraz solidarność międzypokoleniową
–  realizację podpisanych porozumień

Zarząd reprezentowany był przez mecenasa Jarosława Jaworskiego.

Zarząd Fundacji odbył 7 posiedzeń i zarządzał działalnością Fundacji poprzez podejmowanie uchwał. W posiedzeniach udział brali: księgowa Fundacji, fundator, pełnomocnik Oddziału w Kłębach, członkowie Rady Fundacji oraz Rady Programowej, według potrzeb, jako zapraszani goście, z głosem doradczym.

IV. Rada Fundacji.

Skład Rady Fundacji w okresie 1.01.2022  do 31.12..2022.
dr Wacław Domaszewicz – Prezes
mgr Anna Plewka – członek
mgr Zbigniew Lemański – członek
mgr Remigiusz Dobkowski – członek
mgr Teresa Koszykowska – wiceprezes

Rada pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich władz i zdarzeń,  zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami.
Członkowie Rady Fundacji reprezentowali Fundację na zewnątrz.. Potwierdzeniem jest  dokumentacja  zamieszczana na stronie internetowej www.latwiejrazem.pl.

Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 6 uchwał.

 1. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2022 .
 2. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału Fundacji w Kłębach na rok 2022 .
 3. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2021.
 4. Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za rok 2021..
 5. Uchwała Rady Fundacji w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 6. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Zarządu dla Fundacji  w Olsztynie oraz Oddziału w Kłębach na rok 2022

Rada Fundacji pozytywnie oceniła pracę poszczególnych organów oraz ich przedstawicieli. Złożyła podziękowanie.

V. Rada Programowa.

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 1.01.2022 do 31.12.2022.
Przewodnicząca –dr Maria Truszkowska ./
Członkowie: prof. dr hab. Aleksander Łuczak; dr Janusz Cichoń, mgr Tomasz Pastuszek, mgr Ewa Szymczyk–Baran, Wioletta Stelmach, Iwona Kuciewicz, mgr Zbigniew Ciechomski, mgr Aneta Pawelczyk-Piłat. W roku 2022 Rada Programowa odbyła 4 posiedzenia.
Przedmiotem  posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji. Rada Programowa poprzez uchwałę dokonała akceptacji nagrody w Fundacji, im. prof. E. Malewskiej za rok 2021, która jest fundowana przez Fundatora Fundacji oraz zaakceptowała   wolontariuszy i sponsorów wskazanych przez Kapitułę do nagrody ”Bukiecik za serce. Ze względu na brak możliwości spotkania się całej Rady przyznanie  pozostałych  wyróżnień takich jak Przyjaciel Fundacji odłożono na wiosnę 2023.Nagrody Bukiecik za serce zostały przekazane gdzie były możliwości a pozostałe przesłane pocztą
Rada Programowa dokonała zmian w Kapitule „Bukiecika za serce” ze względu na śmierć pana dr Jana Trusewicza. W jego miejsce powołała na członka Kapituły panią mgr Teresę Koszykowską.
Rada Programowa pozytywnie ocenia prace i działalność Fundacji.

VI. Podział środków z 1% – pomoc finansowa

Kwoty finansowe jakie Fundacja otrzymała w lipcu 2022 roku w ramach  1%  oraz w postaci darowizn indywidualnych, rozdysponowywał Zarząd na wniosek fundatora oraz księgowego Fundacji oraz z przestrzeganiem regulaminu ustalonego na rok 22 oraz stosownych uchwał.

Środki pozyskane od darczyńców i sponsorów, zostały przeznaczone zgodnie z zapisami potrzebujących ,głównie na cele lecznicze ,rehabilitacyjne oraz prośbami indywidualnymi w nagłych trudnych sytuacjach  beneficjentów. O przydziale środków i ich rozdysponowywaniu informują uchwały, podejmowane każdorazowo przez Zarząd.

 

VII. Opis  działalności Fundacji w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem :w województwie warmińsko- mazurskim oraz zachodniopomorskim.

Swoje cele Fundacja realizowała w roku 2022 w oparciu o pracę wolontariuszy w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim oraz na terenie kraju ,jeśli zachodziła taka potrzeba.
Zorganizowana akcja „Łatwiej Razem” – Wiosna 2022 „Łatwiej Razem” i Zima „Łatwiej Razem” 2022 polegała na zbiórce rzeczy dla dzieci i dorosłych w punktach głównych w Olsztynie i w Kłębach. Następnie były one rozdysponowywane do następujących miejscowości: Klewki, Kaborno, Olsztyn, Warnice, Kłęby, Barnim, Trękusek, Kluczewo, Rudziska ,Szczęsne, Purda, Stary Przylep, oraz indywidualnie w kilku innych miastach w Polsce. Łącznie zebrano rzeczy na kwotę około 5000 zł. Zbiórki były możliwe dzięki udostępnieniu na  krótkie okresy przez wolontariuszy pomieszczeń we własnych domostwach, księgowego Fundacji w Olsztynie , Fundatora  w Kabornie i Pełnomocnika  w Kłębach oraz przewodniczącej UTW w Klewkach .Szczególne zbiory uzyskaliśmy w Olsztynie
Kontynuowana była współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Purdzie oraz w gminie Warnice. Łącznie obdarowaliśmy ponad 100  rodzin, w tym niektóre kilkakrotnie na terenie obu województw i nie tylko.
Pomogliśmy w inny sposób ponad 26 rodzinom poprzez przygotowanie pism urzędowych i składanie zażaleń. Bardzo ważna była tutaj trwająca cały czas pomoc Kancelarii Prawnej „Dutkowski and Jaworski” z Olsztyna.. W ramach działalności na rzecz środowisk lokalnych władze Fundacji odwiedziły, na ile pozwoliły warunki epidemiologiczne swoje zaprzyjaźnione organizacje w Klewkach, Kabornie, Olsztynie, Kłębach, Rudziskach, Purdzie.
Dzięki pracy wolontariuszy i  ich hojności , w roku ubiegłym paczki żywnościowe  przygotowane tylko przez Fundację i prywatnych wolontariuszy otrzymało ponad 176  osób.
Dzięki  współpracy w ubiegłym roku ,poprzez podpisanie umowy w ramach Programu 2021   między Oddziałem Fundacji „Łatwiej Razem” w Kłębach a Bankiem Żywności imieniem Jacka Kuronia w Szczecinie Fundacja mogła spełniać swoje zadania dla większej  ilości osób.
W ramach tej współpracy z Bankiem oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warnicy  paczki żywnościowe otrzymało ponad 800 osób na łączną kwotę ponad 44  tysięcy złotych. Były to produkty spożywcze podstawowe: mąki ,cukier ,olej, pasztety ,fasolka ,soki ,chleby groszek, kukurydza ,parowki ,sery, ciastka i warzywa .
Dobrze zostały przyjęte jabłka, które otrzymało kilkakrotnie ponad 100 osób. Wszystkie zostały dostarczone do domów osób starszych i chorych.

W roku 22 Fundacja sześciokrotnie zebrała i przekazała za pomocą jednostek samorządowych żywność oraz materiały higieniczne  dla ludności z Ukrainy.
Szczególną opieką objęte były dzieci. Fundacja zebrała w roku ubiegłym ponad 1300 różnego rodzaju zabawek. Przekazano je do kilku placówek w obu województwach.
W sposób indywidualny zaopiekowano się ponad 28 rodzinami przeznaczając dla nich pomoc kilkakrotnie w roku ..Żywność ,pampersy ,środki chemiczne i inne.
Wszyscy brali udział w pracach Fundacji w ciągu  roku w miarę możliwości .Niemniej daliśmy radę wesprzeć finansowo wiele osób indywidualnie oraz przekazaliśmy pomoc na zasadach kontaktu-chcący przekazać i potrzebujący .Lodówka ,pralka znalazły swoich nowych właścicieli. Umożliwienie kontaktu czasami ma ogromne znaczenie.
Sprzęt rehabilitacyjny zdobyty od wolontariuszy i nie tylko ,po prostu od chcących przekazać  był bardzo dobrze przyjęty. Czasami nie do zdobycia dla potrzebujących.
W ciągu roku odbyły się 4 spotkania wolontariuszy celem integracji tej grupy ale i zdobycia od nich wiadomości na temat potrzeb osób, które tez do nich się zwracały bezpośrednio. Tak było w Olsztynie i w Stargardzie..
Fundacja dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem ,jej władze i Fundator uczestniczyli lub współorganizowali kilka imprez a kaborniackie pogaduchy stały się już tradycją .Uświetniamy w ten sposób przeszłość ziem na których żyjemy i pokazujemy tę przeszłość ń.poprzez uczestnictwo w nich osób ,które ją pamiętają.Szczególne podziękowanie pani Gertrudzie Maliszewski,Renacie Sliwka ze Szczęsnego,Adeli Sokołowskiej z Kłebarka Wielkiego i Witoldzie Kuper z Kaborna za uświetnienie naszych spotkań,
Mamy szczególne wsparcie w zachodniopomorskim następujących wolontariuszy: Jarosława, Jolanty, Teresy W, Jana, Wioletty, Konrada, Artura, Bogdana, Ewy, Tadeusza, Elżbiety, Magdy, Czesława, Marcina ,Tadeusza, Natalii, Sebastiana, Dominiki, Barbary i innych związanych na stałe z Fundacją „.Łatwiej Razem”
Bardzo dobrze układa się współpraca z Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warnicy, z Urzędem Gminy i panią Wójt, z sołtysem wsi Kłęby, z Kołem Gospodyń Wiejskich Kłębowianki.
Nasza działalność jest akceptowana również przez Ośrodek Zdrowia w Warnicy, dzięki któremu możemy dotrzeć do potrzebujących materiały higieniczne i sanitarne.
Na terenie Olsztyna i gminy Purda szczególną pomoc udzielali w minionym  okresie  Alicja, Teresa K, Tomasz, Zbigniew, Piotr, sołtys wsi Kaborno, Katarzyna, Anna, Marzena, Grażyna SW, Teresa Z, Iwona, Zofia i inni wolontariusze. Bardzo dobra współpraca z Uniwersytetem III Wieku w Klewkach  pomogła w rozprowadzaniu odzieży, książek .Koło Gospodyń Wiejskich w Kabornie to nie tylko organizacja wspólnych imprez integracyjnych środowisko lokalne ale i pomoc w rozprowadzaniu pomocy dla osób potrzebujących. Uniwersytet III wieku w Purdzie jest w naszych działaniach również obecny ,.szczególnie jego przewodnicząca .Dzięki takim związkom nasza działalność przynosi konkretne rezultaty z pożytkiem dla wszystkich ,organizatorów i beneficjentów.
W roku ubiegłym do stałej współpracy pozyskaliśmy Marcina z Kłęb oraz Sebastiana i Filipa z Chociwla ,Jolantę z Olsztyna. Nasza grupa stałych wolontariuszy na których możemy liczyć codziennie  wynosi 52 osoby.
Fundacja  na rzecz powstania lub budowy Świetlicy w Kabornie. wykonała kilka rozmów i spotkań. Przesłano 2 pisma do władz powiatu i gminy. Przewidziane jest zwiększenie starań  w tym problemie .Będzie to zadanie priorytetowe .w dalszym ciągu. Są pierwsze symptomy ,że sytuacja nie jest tak całkiem nierealna.
Główne  zadanie ,jakie  stawia przed sobą Fundacja to poszerzanie liczby wolontariuszy i przyciąganie młodych.. Większość wolontariuszy jest w wieku 50 + dlatego trzeba przyznać, że chcemy aby wspomagały nas częściej osoby młodsze ,całkiem nawet nie związane na stałe z Fundacją .
Fundacja ma już swoje wypracowane miejsce w środowisku.
Przedstawiciel Fundacji uczestniczy w posiedzeniach  Warmińsko–Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie którego Fundacja jest stałym członkiem.
Stroną Fundacji opiekuje się nieodpłatnie w dalszym ciągu Firma pana Grzegorza Krzysztofika „Media STAR” ze Stargardu .  Wolontariusz  Artur Stelmach, dokumentuje naszą pracę  na stronie www.latwiejrazem.pl

 VIII. Podsumowanie.

Wszyscy wolontariusze wykonywali swoje prace i zadania nieodpłatnie.

Księgowość Fundacji w 2022  roku prowadziła Pani Alicja Bartkowiak i sporządziła bilans za rok 2021. Za działalność Oddziału odpowiadał Tadeusz Malec.  Fundacja nie zalegała z żadnymi zobowiązaniami.

Wszystkim wolontariuszom ,sponsorom i darczyńcom w imieniu Zarządu i własnym składam serdeczne podziękowanie za cały miniony rok 2022.

Za Zarząd Fundacji :

mec. Jarosław Jaworski.

30 marca 2023