Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Czesławy Malec „Łatwiej Razem”
za okres od 07.10.2010 do 31.12.2010 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie

Fundacja dr Teresy Czesławy Malec „Łatwiej Razem”

Ul. Iwaszkiewicza 4/5 10-089 Olsztyn
Data wpisu do rejestru: 7.10.2010;

nr KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: prezes@latwiejrazem.pl

strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Zarząd:

dr Teresa Czesława Malec – Prezes, ul. Iwaszkiewicza 4/5; 10-089 Olsztyn

mgr Marcin Malec – Członek, ul. Woronicza 76/87; 02-640 Warszawa

mgr Jarosław Jaworski – Członek, ul. Partyzantów 65/2, 10-402 Olsztyn

 

Cele statutowe fundacji:

 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
 2. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa.
 3. wspieranie programów społecznych i gospodarczych zakładających podnoszenie poziomu życia społeczeństwa
 4. pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i unijnych na rzecz realizacji celów fundacji

a zwłaszcza w zakresie:

 1. ochrony zdrowia,
 2. reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej
 4. działalności charytatywno-opiekuńczej, szczególnie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 5. ograniczania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
 6. opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi;
 7. zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa lokalnego na rzecz społeczności w miastach i na wsi.
 8. wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyzatorskiej na rzecz osób wykluczonych, ubogich i bezrobotnych;
 2. współtworzenie programów przeciwdziałania patologiom społecznym;
 3. współtworzenie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym;
 4. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 5. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i wolontariuszy łącznie z certyfikacją;
 6. organizacja łaźni miejskich celem utrzymania higieny i
  podniesienia poziomu zdrowotności wśród bezdomnych i ubogich;
 7. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży
 8. pisanie projektów w celu pozyskiwania dotacji na organizację festynów, koncertów, wystaw, propagujących cele fundacji. ;
 9. organizowanie rożnego typu akcji charytatywnych, zbiórek, imprez masowych celem pozyskiwania rzeczy materialnych oraz funduszy dla instytucji bezpośredniej opieki nad bezdomnymi i ubogimi;
 10. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy;
 11. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;
 12. realizowanie celów statutowych że poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
 13. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
 14. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
 15. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji;
 16. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
 17. działalność informacyjna w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy;
 18. działalność organizacyjna i doradcza w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych;
 19. aplikowanie do funduszy i środków krajowych i unijnych na rzecz realizacji celów fundacji;
 20. nadawanie znaku „ŁATWIEJ RAZEM ” oraz przyznawanie innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

Opis zdarzeń w działalności Fundacji w 2010 roku

W dniu 5.11.2010 r. w Restauracji Staromiejska wręczono członkom władz Fundacji nominacje. Na tym również spotkaniu przyjęty został program działania Fundacji na najbliższy okres do 31.12.2010 r. a w tym:

– organizacja Forum Społecznego i Wolontariatu,

– organizacja i przeprowadzenie akcji „Zima 2010”,

– zebranie i przeszkolenie osób chętnych do działalności na rzecz fundacji,

– przygotowanie do udziału w Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariuszy oraz aukcji obrazów, sukien i innych gadżetów,

– nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami w celu wspólnej realizacji założeń statutowych.

Ważnym punktem działalności Fundacji było założenie strony internetowej Fundacji /WWW.latwiejrazem.pl/

Od momentu jej powstania, wszystkie działania Fundacji są na niej zamieszczane i dokumentowane.

W dniu 25.11.2010 r. odbyło się I Forum z cyklu „Edukacja bez granic” pt. WOLONTARIAT-TRADYCJA, HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ.

W pierwszej części Forum referat podstawowy wygłosiła prof. dr hab. Marzena Zaorska

Pani Profesor przygotowała referat nt. „Wolontariat – istota i ukierunkowanie działań”. Kolejne referaty przygotowali: mgr Karolina Slovenko, ks. dr Artur Oględzki, dr Maria Truszkowska. W drugiej części po wysłuchaniu referatów odbyła się dyskusja, którą otworzyła prof. dr hab. Eugenia Malewska. W dyskusji  głos zabierali: dr Teresa Malec, dyrektor Irena Petryna, prof. Marzena Zaorska, dr Teresa Kosman, mgr Remigiusz Dobkowski, mgr Karolina Slovenko, dr Wacław Sklinsmont, dr Aldona Orłowska.

Dyskusję podsumowała prof. dr hab. Eugenia Malewska.

W trakcie spotkania zostało podpisane Porozumienie o współpracy z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Forum Kobiet.

W dniu 16.12.2010 r. odbyło się spotkanie z cyklu I Forum Społeczne „Łatwiej Razem”. Temat: Polityka społeczna państwa.

Referat wprowadzający wygłosił mgr Remigiusz Dobkowski, a następnie odbyła się dyskusja o polityce społecznej. W dyskusji brali udział: mgr Elżbieta Bronakowska – Dyrektor MOPS w Olsztynie, dr Teresa Malec, dr Tadeusz Pawlus, mgr Zbigniew Ciechomski – Dyrektor ZW PSL, dr Krystyna Kuberska-Przekwas, mgr Zdzisław Pałac, mgr Elżbieta Ćwiklińska- Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych UM, Aneta Pawelczyk-Piłat.

Dyskusję podsumował mgr Remigiusz Dobkowski.

Prezes Fundacji dr Teresa Cz. Malec przedstawiła relacje z akcji „Łatwiej Razem – Zima 2010”.  Ogólnie podsumowując akcja była udana i działania tego typu będą cyklicznie kontynuowane również w latach następnych.

W drugiej części spotkania odbyła się I Wigilia. Rozpoczęła się życzeniami świąteczno-noworocznymi, które złożyli: Fundator dr Teresa Cz. Malec oraz ks. dr Artur Oględzki, a następnie wszyscy uczestnicy spotkania składali je sobie na wzajem.

W dniach 8-9 grudnia Fundacja przeprowadziła zbiórkę „rzeczy” w ramach akcji „Zima – 2010” Wszystkie zebrane rzeczy: buty, ubrania, koce, pościel, zabawki, ręczniki i inne zostały przekazane 18 rodzinom w gminie Purda, a także zostały przekazane do Caritasu w Olsztynie, Domu „Arka”, Domu Opieki MOPS, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Akcja była wielką pomocą dla rodzin i osób potrzebujących w obliczu szczególnie ostrej zimy i trudnych warunków materialnych.

3. Informacja o działalności gospodarczej:

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej;

 

4. Uchwały zarządu fundacji:

UCHWAŁA nr 1 Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zorganizowania akcji o nazwie „Łatwiej Razem – Zima 2010”

UCHWAŁA nr 2 Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zorganizowania w ramach cyklu „Edukacja bez granic” 3 Forum.

UCHWAŁA nr 3 Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie współpracy z „Warmińsko-Mazurskim Forum Kobiet”.

UCHWAŁA nr 4 Zarządu Fundacji „ŁATWIEJ RAZEM” w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie wzięcia aktywnego udziału w akcji WOŚP.

Podpisano:

Prezes Zarządu

dr Teresa Cz. Malec