Statut Fundacji dr Teresy Czesławy Malec
„ŁATWIEJ RAZEM”

Tekst jednolity na dzień 28.06.2019 r.

§ 1

 1. Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium A Nr 11600/2010 oraz Nr 12707/2010 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) ) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Fundacja może używać nazw w skrócie: „Fundacja dr Teresy Cz. Malec” lub „Fundacja Łatwiej Razem”.
 2. Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.

§ 3

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz społeczności, a w szczególności osób i instytucji o których mowa w § 9 Statutu Fundacji.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i oddziałów w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe.
 5. Fundacja może posiadać sztandar.

§ 6

Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.

§ 7

Ministrami właściwymi ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji są Minister do spraw Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8

Celem fundacji jest w szczególności:

 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
 2. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa.
 3. wspieranie programów społecznych i gospodarczych zakładających podnoszenie poziomu życia społeczeństwa, a zwłaszcza w zakresie:
  a) ochrony zdrowia,
  b) reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
  c) pomocy społecznej
  d) działalności charytatywno-opiekuńczej, szczególnie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
  e) ograniczania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
  f) opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi;
  g) zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa lokalnego na rzecz społeczności w miastach i na wsi,
  h) wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
  i) podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz rozwijania i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyzatorskiej na rzecz osób wykluczonych, ubogich i bezrobotnych;
 2. współtworzenie programów przeciwdziałania patologiom społecznym;
 3. współtworzenie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym;
 4. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 5. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i wolontariuszy łącznie z certyfikacją;
 6. organizacja łaźni miejskich celem utrzymania higieny i podniesienia poziomu zdrowotności wśród bezdomnych i ubogich;
 7. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży
 8. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy;
 9. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;
 10. realizowanie celów statutowych poprzez członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
 11. wspieranie osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
 12. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
 13. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji;
 14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
 15. działalność informacyjna w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy;
 16. działalność organizacyjna i doradcza w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych oraz ośrodków ekonomii społecznej;
 17. nadawanie znaku „ŁATWIEJ RAZEM ” oraz przyznawanie innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

§ 9a

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:
  a)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane – 85.59.B PKD;
  b)Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z PKD;
  c)Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieklasyfikowana – 88.99.Z PKD
 2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust. 1 ma w całości charakter nieodpłatny.

§ 14

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 15

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne,
2. odsetki bankowe,
3.wykreślony
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochody z operacji finansowych

§ 16

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe.
3. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach, podejmuje Rada Fundacji, kierując się – wolą ofiarodawców oraz Fundatora.
5. Niezależnie od postanowień powyższych, w każdym roku kalendarzowym, Fundacja będzie utrzymywać majątek w wysokości nie mniejszej niż 20 % przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 17

Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu §17 pkt 1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu §17 pkt 1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakup przez Fundację towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich w rozumieniu §17 pkt 1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Rada Programowa Fundacji,
c. Zarząd Fundacji.
2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji oraz Rady Programowej Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§ 20

1. Rada Fundacji składa się od 3 do 7 członków.
2. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Prezesa Rady i Wiceprezesa.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a) śmierci
b) złożenia rezygnacji
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
6. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku utraty zaufania do danego Członka Rady.

§ 21

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, lub na wniosek Fundatora.
3. Posiedzenia prowadzi Prezes Rady lub z jego upoważnienia Wiceprezes.
4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundator, członkowie Rady Programowej i członkowie Zarządu.
5. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.
6. Funkcje członka Rady pełnione są nieodpłatnie.

§ 22

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.
3. Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.
4. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Prezes. Prezes Rady Fundacji pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji, Radą Programową Fundacji i Fundatorem.

§ 23

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
1) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
2) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
3) decydowanie o utworzeniu i likwidacji oddziałów przy akceptacji Fundatora,
4) określanie programów działania oraz wspieranie projektów przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów sprawozdawczości z wykorzystania przyznanych środków,
5) opiniowanie zmian Statutu przedstawianych przez Fundatora,
6) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji,
7) wybór biegłego rewidenta,
8) opiniowanie wniosków Fundatora w przedmiocie połączenia z inną Fundacją.
9) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji zgodnie z procedurą wskazaną w § 28,
10) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu,
11) podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu.
Rada Programowa Fundacji

§ 24

1. Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej 7 osób.
2. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji o ile Fundator nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata.
3. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych wspomagających działalność Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożenia rezygnacji bądź odwołania.
5. Odwołanie Członka Rady Programowej Fundacji następuje w wyniku:
• sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
• zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają pełnienie funkcji przez Członka Rady Programowej albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka tego organu.
6. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
7. Powołanie Członka Rady Programowej Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
8. Członkowie Rady Programowej Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej.

§ 25

Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym propagującym cele, dla których Fundacja została utworzona. W szczególności do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:
1. wyrażanie opinii o dotychczasowej działalności i składanie propozycji nowych form działania,
2. ustanawianie nagród i wyróżnień,
3. wskazywanie kandydatur osób (fizycznych i prawnych), którym Fundacja nadaje prawo używania znaku „ŁATWIEJ RAZEM”, oraz do innych nagród i wyróżnień.

§ 26

1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Rady Fundacji bądź Fundatora.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

§ 27

1. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
2. Funkcje członka Rady Programowej pełnione są nieodpłatnie.

Zarząd

§ 28

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji spośród osób zaproponowanych przez Fundatora.
3. Członkowie Zarządu pełnia swoje funkcje społecznie. Istnieje możliwość zatrudnienia urzędującego członka Zarządu.
4. Powołanie Członka Zarządu następuje na czas nieoznaczony.
5. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji
b) śmierci
c) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 8 poniżej.
6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
b) zaistnienia innych ważnych przyczyn.
7. Rada Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone obowiązki.
8. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
9. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§ 29

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
2. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
a) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania;
b) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów Fundacji.
3. Fundacja jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie. W przypadku jednoosobowego Zarządu, Fundację reprezentuje jeden członek Zarządu.

§ 30

Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji a w szczególności:
1. decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku.
2. opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
5. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§ 31

1. Do realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników.
2. Umowę z pracownikami zawiera i rozwiązuje Zarząd.

§ 32

Fundator podejmuje decyzje w sprawach:
a) zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji
b) połączenia Fundacji z inną Fundacją
c) likwidacji Fundacji.

§ 33

1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Fundatora
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

§ 34

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem nadania przez Fundatora.

Statut Fundacji dr Teresy Czesławy Malec
„ŁATWIEJ RAZEM”

Tekst jednolity na dzień 3.03.2015 r.

§ 1

1. Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium A Nr 11600/2010 oraz Nr 12707/2010 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) ) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Fundacja może używać nazw w skrócie: „Fundacja dr Teresy Cz. Malec” lub „Fundacja Łatwiej Razem”.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.

§ 3

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz społeczności, a w szczególności osób i instytucji o których mowa w § 9 Statutu Fundacji.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i oddziałów w kraju i za granicą.
4. Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe.
5. Fundacja może posiadać sztandar.

§ 6

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kaborno gmina Purda.

§ 7

Ministrami właściwymi ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji są Minister do spraw Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8

Celem fundacji jest w szczególności:

 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
 2. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa.
 3. wspieranie programów społecznych i gospodarczych zakładających podnoszenie poziomu życia społeczeństwa, a zwłaszcza w zakresie:
  a) ochrony zdrowia,
  b) reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
  c) pomocy społecznej
  d) działalności charytatywno-opiekuńczej, szczególnie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
  e) ograniczania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
  f) opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi;
  g) zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa lokalnego na rzecz społeczności w miastach i na wsi,
  h) wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
  i) podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz rozwijania i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyzatorskiej na rzecz osób wykluczonych, ubogich i bezrobotnych;
2. współtworzenie programów przeciwdziałania patologiom społecznym;
3. współtworzenie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym;
4. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
5. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i wolontariuszy łącznie z certyfikacją;
6. organizacja łaźni miejskich celem utrzymania higieny i podniesienia poziomu zdrowotności wśród bezdomnych i ubogich;
7. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży
8. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy;
9. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;
10. realizowanie celów statutowych poprzez członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
11. wspieranie osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
12. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
13. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji;
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
15. działalność informacyjna w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy;
16. działalność organizacyjna i doradcza w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych oraz ośrodków ekonomii spolecznej;
17. nadawanie znaku „ŁATWIEJ RAZEM ” oraz przyznawanie innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

§9a

Działalność Fundacji, o której mowa w §9 ma w całości charakter nieodpłatny.

§ 10

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź wspólnie z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. odpłatna działalność wydawnicza i poligraficzna (58.11.Z PKD – wydawanie książek, 58.13.Z PKD – wydawanie gazet; 58.14.Z PKD – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 58.19Z PKD – pozostała działalność wydawnicza; 18.11.Z PKD – drukowanie gazet; 18.12.Z PKD – pozostałe drukowanie; 18.13.Z PKD – działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku);
2. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie lub we własnym imieniu (68.20.Z PKD – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.32.Z PKD – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie);
3. prace badawczo-rozwojowe na zlecenie, w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych a szczególnie w zakresie pedagogiki, socjologii, badania rynku i opinii publicznej (72.30.Z PKD – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 73.20.Z PKD – badanie rynku i opinii publicznej);
4. działalność dydaktyczna, szkoleniowa oraz kursowa odpłatna lub na zlecenie (85.59.B PKD – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60.Z PKD – działalność wspomagająca edukację)
5. organizacja na zlecenie konferencji naukowych, wystaw i koncertów artystycznych, akcji promocyjnych, itp (82.30.Z PKD – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
6. prowadzenie łaźni miejskich – term i pralni – dla bezdomnych, ubogich i osób potrzebujących (96.01.Z PKD – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 96.09.Z PKD – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana);
7. organizowanie i prowadzenie przedszkoli, placówek wychowawczych i kulturalno-oświatowych i innych (85.10.Z PKD – wychowanie przedszkolne, 88.91.Z PKD – opieka dzienna nad dziećmi, 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 94.99.Z PKD – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).

§ 12

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §11 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 13

Działalność gospodarcza może być organizowana i prowadzona przez oddziały fundacji jako wyodrębnione podmioty gospodarcze.

§ 14

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 15

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne,
2. odsetki bankowe,
3.wykreślony
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochody z operacji finansowych

§ 16

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe.
3. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach, podejmuje Rada Fundacji, kierując się – wolą ofiarodawców oraz Fundatora.
5. Niezależnie od postanowień powyższych, w każdym roku kalendarzowym, Fundacja będzie utrzymywać majątek w wysokości nie mniejszej niż 20 % przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 17

Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu §17 pkt 1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu §17 pkt 1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakup przez Fundację towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich w rozumieniu §17 pkt 1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Rada Programowa Fundacji,
c. Zarząd Fundacji.
2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji oraz Rady Programowej Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§ 20

1. Rada Fundacji składa się od 3 do 7 członków.
2. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Prezesa Rady i Wiceprezesa.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a) śmierci
b) złożenia rezygnacji
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
6. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku utraty zaufania do danego Członka Rady.

§ 21

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, lub na wniosek Fundatora.
3. Posiedzenia prowadzi Prezes Rady lub z jego upoważnienia Wiceprezes.
4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundator, członkowie Rady Programowej i członkowie Zarządu.
5. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.
6. Funkcje członka Rady pełnione są nieodpłatnie.

§ 22

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.
3. Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.
4. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Prezes. Prezes Rady Fundacji pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji, Radą Programową Fundacji i Fundatorem.

§ 23

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
1) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
2) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
3) decydowanie o utworzeniu i likwidacji oddziałów przy akceptacji Fundatora,
4) określanie programów działania oraz wspieranie projektów przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów sprawozdawczości z wykorzystania przyznanych środków,
5) opiniowanie zmian Statutu przedstawianych przez Fundatora,
6) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji,
7) wybór biegłego rewidenta,
8) opiniowanie wniosków Fundatora w przedmiocie połączenia z inną Fundacją.
9) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji zgodnie z procedurą wskazaną w § 28,
10) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu,
11) podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu.
Rada Programowa Fundacji

§ 24

1. Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej 7 osób.
2. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji o ile Fundator nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata.
3. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych wspomagających działalność Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożenia rezygnacji bądź odwołania.
5. Odwołanie Członka Rady Programowej Fundacji następuje w wyniku:
• sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
• zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają pełnienie funkcji przez Członka Rady Programowej albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka tego organu.
6. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
7. Powołanie Członka Rady Programowej Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
8. Członkowie Rady Programowej Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej.

§ 25

Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym propagującym cele, dla których Fundacja została utworzona. W szczególności do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:
1. wyrażanie opinii o dotychczasowej działalności i składanie propozycji nowych form działania,
2. ustanawianie nagród i wyróżnień,
3. wskazywanie kandydatur osób (fizycznych i prawnych), którym Fundacja nadaje prawo używania znaku „ŁATWIEJ RAZEM”, oraz do innych nagród i wyróżnień.

§ 26

1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Rady Fundacji bądź Fundatora.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

§ 27

1. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
2. Funkcje członka Rady Programowej pełnione są nieodpłatnie.

Zarząd

§ 28

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji spośród osób zaproponowanych przez Fundatora.
3. Członkowie Zarządu pełnia swoje funkcje społecznie. Istnieje możliwość zatrudnienia urzędującego członka Zarządu.
4. Powołanie Członka Zarządu następuje na czas nieoznaczony.
5. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji
b) śmierci
c) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 8 poniżej.
6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
b) zaistnienia innych ważnych przyczyn.
7. Rada Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone obowiązki.
8. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
9. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§ 29

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
2. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
a) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania;
b) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów Fundacji.
3. Fundacja jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie. W przypadku jednoosobowego Zarządu, Fundację reprezentuje jeden członek Zarządu.

§ 30

Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji a w szczególności:
1. decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku.
2. opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
5. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§ 31

1. Do realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników.
2. Umowę z pracownikami zawiera i rozwiązuje Zarząd.

§ 32

Fundator podejmuje decyzje w sprawach:
a) zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji
b) połączenia Fundacji z inną Fundacją
c) likwidacji Fundacji.

§ 33

1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Fundatora
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

§ 34

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem nadania przez Fundatora.
Olsztyn, dnia 3.03.2015 r.

dr Teresa Cz. Malec
Fundator