Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2021.

W roku 2021 Zarząd planuje:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych od osób fizycznych – 1% od podatku – jak i prawnych na działalność statutową Fundacji.
 2. Organizowanie zbiórek rzeczy dla potrzebujących.
 3. Udzielanie pomocy finansowej dla rodzin i niepełnosprawnych.
 4. Poszukiwanie wolontariuszy i sympatyków dla Fundacji.
 5. Prowadzenie strony internetowej Fundacji www.latwiejrazem.pl
 6. Organizowanie innych akcji wynikających ze statutu.
 7. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja ma podpisane „Porozumienia o współpracy”.
 8. Zakładanie nowych organizacji pozarządowych, m.inn. KGW i UTW.

Sprawy organizacyjne:

 1. Dni i godziny działalności ustalane drogą mailową
 2. Plan pracy może ulec zmianie w zależności od miejsca i możliwości fundacji oraz pandemii.

Za zarząd:

mgr Jarosław Jaworski

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Fundacji
Marzec 2021

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2020-2021 r.

mec Jaworski Jarosław

Członek Zarządu

Księgowa Fundacji „Łatwiej Razem”
ek. Alicja Bartkowiak

X lat Fundacji

Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2020

W roku 2020 Zarząd planuje:

 1. Czynienie starań o pozyskiwanie środków finansowych od osób fizycznych – 1% od podatku – jak i prawnych na działalność statutową Fundacji.
 2. Inicjowanie organizowania zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych.
 3. Koordynację całorocznej opieki nad wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji losowej, życiowej, nad niepełnosprawnymi, poprzez pomoc finansową.
 4. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy Fundacji.
 5. Prowadzenie i propagowanie celów Fundacji na stronie internetowej www.latwiejrazem.pl
 6. Organizowanie różnego rodzaju akcji wynikających ze statutu.
 7. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja ma podpisane „Porozumienia o współpracy”  na rzecz zwiększania ich udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 8. Organizację spotkań i forum o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 9. Integrowanie społeczności lokalnych poprzez udział w imprezach integracyjnych oraz zakładanie nowych organizacji pozarządowych, m.inn. KGW.


Sprawy organizacyjne:

 1. Dni i godziny oraz miejsce działalności ustalane będą drogą mailową
 2. Plan pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb społecznych, miejsca i możliwości fundacji.

Za zarząd:

mgr Jarosław Jaworski

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Fundacji
Marzec 2020

 

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2019 r.

mgr Jaworski Jarosław

Członek Zarządu

mgr Pastuszek Tomasz

Członek zarządu do czerwca 2019

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-ek. Alicja Bartkowiak

Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2019.

W roku kalendarzowym 2019 Zarząd planuje:

 1. Czynienie starań o pozyskiwanie środków finansowych zarówno od osób fizycznych – 1% od podatku – jak i prawnych na działalność Fundacji.
 2. Inicjowanie organizowania zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych – koordynacja.
 3. Koordynację całorocznej opieki nad wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji losowej, życiowej, nad dziećmi niepełnosprawnymi, poprzez pomoc finansową.
 4. Prowadzenie i utrzymywanie w aktualności strony www. Fundacji.
 5. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy poprzez uczestnictwo w spotkaniach okazjonalnych i stałą korespondencję.
 6. Propagowanie celów Fundacji na stronie internetowej.
 7. Organizowanie innego rodzaju akcji lub czynności wynikających ze statutu.
 8. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja podpisała „Porozumienia o współpracy” a także innymi organizacjami – poprzez wspólne organizowanie rożnego rodzaju debat, forum, mających na celu stałą edukacje obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania ich udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 9. Organizację spotkań i forum o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 10. Integrowanie społeczności lokalnych poprzez udział w imprezach integracyjnych oraz zakładanie nowych organizacji pozarządowych, m.inn. KGW.


Sprawy organizacyjne:

 1. Dni i godziny oraz miejsce wszystkich spotkań ustalane będą drogą mailową
 2. Plan pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb społecznych, miejsca i możliwości fundacji, które od chwili założenia są uzależnione od hojności i możliwości fundatora oraz sponsorów i darczyńców.

Członkowie Zarządu:

mgr Jarosław Jaworski
mgr Tomasz Pastuszek

 

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2017-2018 r.

mgr Pastuszek Tomasz

Członek zarządu

mgr Jaworski Jarosław

Członek Zarządu

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-ek. Alicja Bartkowiak

Plan pracy
Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2013.

W roku kalendarzowym 2013 planujemy:

 1. Organizację spotkań i innych forum o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 2. Organizowanie w ciągu roku akcji zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych: w tym „wiosna i zima 2013” oraz utrzymanie zbiórek w.g. indywidualnych potrzeb rodzin.
 3. Kontynuowanie współpracy z organizacjami, z którymi Fundacja podpisała „Porozumienia o współpracy” a także innymi organizacjami – poprzez wspólne organizowanie rożnego rodzaju debat, forum, mających na celu stałą edukacje obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania ich udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Całoroczna opieka nad wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnych, poprzez pomoc finansową i rzeczową.
 6. Pisanie projektów na organizację imprez propagujących cele fundacji.
 7. Organizacja i objęcie doradztwem przedsiębiorstw w zakresie ekonomii społecznej /spółdzielni socjalnej/lub innej formy działalności gospodarczej.
 8. Czynienie starań o pozyskiwanie środków finansowych zarówno od osób fizycznych – 1% od podatku – jak i prawnych na działalność Fundacji.
 9. Nawiązywanie kontaktów z różnego rodzaju ośrodkami naukowymi zajmującymi się problemami ubóstwa, bezrobocia i resocjalizacji oraz młodymi pracownikami nauki poprzez wspieranie ich rozwoju lub umożliwianie przeprowadzania badań i ankiet na terenie działania fundacji.
 10. Poszukiwanie możliwości prowadzenia lub organizowania warsztatów dla dzieci niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych.
 11. Dalszy rozwój Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem”.
 12. Realizacja podpisanych porozumień.
 13. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy poprzez organizowanie dla nich spotkań okazjonalnych i stałą korespondencję.
 14. Propagowanie celów fundacji na stronie internetowej i utrzymywanie jej w ciągłej aktualności.
 15. Prowadzenie kroniki Fundacji (książka oraz archiwum na stronie WWW.)
 16. Poczynienie starań o wydanie informatora o działalności Fundacji.
 17. Prowadzenie ankiety wolontariusza
 18. Przygotowanie do aktywnego wzięcia udziału w WOŚP w 2014 r.
 19. Prowadzenie innego rodzaju akcji lub czynności wynikających ze statutu.

Sprawy organizacyjne.

 1. Zgodnie ze statutem Fundacji organy fundacji Rada Fundacji i Zarząd co najmniej cztery razy w roku a Rada Programowa dwa razu w roku odbywać będą swoje posiedzenia według ustalonych na bieżące :
 2. Godziny wszystkich spotkań ustala się ze swoimi członkami drogą mailową
 3. Wszystkie posiedzenia winny być protokołowane, a jeden egzemplarz przekazany dla Zarządu.

Plan Pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb społecznych, miejsca i możliwości fundacji, które od chwili założenia są uzależnione od hojności i możliwości fundatora oraz sponsorów i darczyńców.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 21.01.2013.
Prezes Rady Fundacji
Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska

 1. Rozszerzenie i umocnienie działań na rzecz kobiet w regionie poprzez rozwijanie dalsze UTW w Klewkach i Purdzie oraz Kabornie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Fundacji w Kabornie.

Plan pracy

Zarządu Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” na rok 2012.

Fundacja, powstała 7 października 2010 r. Rok kalendarzowy 2011 był bardzo intensywny i charakteryzował się różnorodną działalnością. Do kontynuacji w roku 2012. pozostało kilka zadań ale również do wykonania kilka nowych.

W roku kalendarzowym 2012 planujemy:

 1. Kontynuowanie spotkań i forum o tematyce: wolontariatu, edukacji obywatelskiej, polityki społecznej państwa.
 2. Organizowanie dwukrotnie w ciągu roku akcji zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich i bezdomnych: „wiosna i zima 2012” oraz utrzymanie zbiórek w.g. indywidualnych potrzeb rodzin.
 3. Przygotowanie do aktywnego wzięcia udziału w WOŚP w 2013 r.
 4. Kontynuowanie współpracy z Zarządem Wojewódzkim PSL poprzez wspólne organizowanie rożnego rodzaju debat, forum, mających na celu stałą edukacje obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania ich udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Całoroczna opieka nad kilku wielodzietnymi rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej.
 6. Opieka nad dwójką dzieci niepełnosprawnych, poprzez pomoc finansową i rzeczową.
 7. Napisanie dwóch projektów na organizację imprez propagujących cele fundacji.
 8. Zorganizowanie i objęcie doradztwem przynajmniej jednego przedsiębiorstwa społecznego dla bezrobotnych/spółdzielni socjalnej/lub innej formy działalności gospodarczej.
 9. Czynienie starań o pozyskiwanie środków finansowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych na działalność Fundacji.
 10. Nawiązywanie kontaktów z różnego rodzaju ośrodkami naukowymi zajmującymi się problemami ubóstwa, bezrobocia i resocjalizacji oraz młodymi pracownikami nauki poprzez wspieranie ich rozwoju lub umożliwianie przeprowadzania badań i ankiet na terenie działania fundacji.
 11. Poszukiwanie możliwości prowadzenia lub organizowania warsztatów dla dzieci niepełnosprawnych w Biurze Fundacji przy Gałczyńskiego 1 lub na zewnątrz wymagających terapii poprzez pracę.
 12. Dalszy rozwój Centrum Wsparcia „Łatwiej Razem”.
 13. Realizacja podpisanych porozumień.
 14. Utrzymywanie i poszerzanie grona sympatyków i wolontariuszy poprzez organizowanie dla nich spotkań okazjonalnych i stałą korespondencję.
 15. Propagowanie celów fundacji na stronie internetowej i utrzymywanie jej w ciągłej aktualności.
 16. Prowadzenie kroniki Fundacji (książka oraz archiwum na stronie WWW.)
 17. Poczynienie starań o wydanie pierwszego informatora o działalności Fundacji w rocznicę dwóch lat działania.
 18. Założenie księgi sponsorów i darczyńców.
 19. Prowadzenie ankiety wolontariusza
 20. Prowadzenie innego rodzaju akcji lub czynności wynikających ze statutu.

Sprawy organizacyjne.

 1. Zgodnie ze statutem Fundacji organy fundacji odbywać będą swoje posiedzenia według ustalonych harmonogramów:
  Rada Fundacji:
  13.02.2012
  14.05. 2012
  10.09. 2012
  13.12. 2012

Rada Programowa:
23.02. 2012
21.06. 2012
6.10 2012
13.12. 2012

 1. Zarząd będzie odbywał swoje posiedzenia w każdy pierwszy poniedziałek lub piątek miesiąca.
 2. Godziny wszystkich spotkań ustala się ze swoimi członkami drogą mailową
 3. Wszystkie posiedzenia winny być protokołowane, a jeden egzemplarz przekazany dla Zarządu.

Plan Pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb społecznych, miejsca i możliwości fundacji, które od chwili założenia są uzależnione od hojności i możliwości fundatora oraz sponsorów i darczyńców.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 13.02.2012.
Prezes Rady Fundacji
Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2014, 2015, 2016 r.

Mec. Jarosław Jaworski

Członek zarządu

mgr Pastuszek Tomasz

Członek zarządu

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-ek. Alicja Bartkowiak

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2013 r.

Mec. Jarosław Jaworski

Członek zarządu

mgr Pastuszek Tomasz

Członek zarządu

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-ek. Alicja Bartkowiak

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2012 r.

dr. Teresa Cz. Malec

Prezes do 06.11.2012

Mec. Jarosław Jaworski

Członek

Mgr. Marcin Malec

Członek do 11.09.2012

mgr Pastuszek Tomasz

Członek zarządu od 11.09.2012

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-Mgr. Danuta Żurawksa

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2011 r.

dr. Teresa Cz. Malec

Prezes

Mec. Jarosław Jaworski

Członek

Mgr. Marcin Malec

Członek

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-Mgr. Danuta Żurawksa

Zarząd Fundacji dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem” w 2010 r.

dr. Teresa Cz. Malec

Prezes

Mec. Jarosław Jaworski

Członek

Mgr. Marcin Malec

Członek

Księgowy Fundacji „Łatwiej Razem”-ek. Zofia Narkowicz