POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

zawarte w Kabornie 10 października 2020 roku

pomiędzy:

Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie
reprezentowaną przez:
– dr Teresę Cz. Malec – Fundatora Fundacji
zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a

Kołem Gospodyń Wiejskich w Kabornie

reprezentowanym przez:
Przewodniczącą Koła
Marzenę Konopka
zwanym w dalszym ciągu KGW

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią rozwijania współpracy na rzecz wszelkich działań zmierzających do upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.

§ 2

Strony podejmują współpracę w zakresie upowszechniania następujących problemów:

 1. rozwijania edukacji obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemu budowania społeczności lokalnej,
 2. promowania i popierania powstawania na wsi rożnego rodzaju akcji i inicjatyw społecznych,
 3. zwiększania udziału organizacji w życiu społeczności Sołectwa Kaborno,
 4. wspólnej działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji rożnych wydarzeń , patriotycznych i kulturalnych będących w zainteresowaniach obu stron,
 5. działalności charytatywno-opiekuńczej wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 6. działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i ochrony zdrowia seniorów,

§ 3

Miejscem współpracy będzie miejscowość Kaborno z uwzględnieniem Sołectwa Kaborno.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne (w tym finansowe) jeśli takie wystąpią, będą określane szczegółowo dla każdej ze stron, w formie pisemnej, zaakceptowanej przez obie strony przed każdą akcją, jeśli strony uznają to za potrzebne.

§ 5

Strony będą na bieżąco informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 6

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, na czas nieoznaczony.

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”
Fundator
dr Teresa Cz. Malec

Koło Gospodyń Wiejskich w Kabornie
Przewodnicząca

Marzena Konopka

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Kłębach 2 stycznia 2019 roku

pomiędzy:
Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Kabornie – Oddział w Kłębach
reprezentowaną przez
dr Teresę Cz. Malec – Fundatora Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Kołem Gospodyń Wiejskich „Kłębowianki”
z siedzibą w Kłębach

reprezentowanym przez:
Przewodniczącą Koła
Barbarę Nowicką
zwanym w dalszym ciągu KGW

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią rozwijania współpracy na rzecz wszelkich działań zmierzających do upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.

§ 2

Strony podejmują współpracę w zakresie upowszechniania następujących problemów:
1. rozwijania edukacji obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemu budowania społeczności lokalnej,
2. promowania i popierania powstawania na wsi różnego rodzaju akcji i inicjatyw społecznych,
3. zwiększania udziału organizacji w życiu społeczności wiejskiej Kłęb,
4. wspólnej działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji różnych wydarzeń, patriotycznych i kulturalnych będących w zainteresowaniach obu stron,
5. działalności charytatywno0opiekuńczej wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
6. działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i ochrony zdrowia seniorów,

§ 3

Miejscem współpracy będzie miejscowość Kłęby ze szczególnym uwzględnieniem świetlicy wiejskiej.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne (w tym finansowe) jeśli takie wystąpią, będą określane szczegółowo dla każdej ze stron, w formie pisemnej, zaakceptowanej przez obie strony przed każdą akcją, jeśli strony uznają to za potrzebne.

§ 5

Strony będą na bieżąco informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 6

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, na czas nieoznaczony.

 

 

 

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”
Fundator
dr Teresa Cz. Malec

Koło Gospodyń Wiejskich
„Kłębowianki”
przewodnicząca
Barbara Nowicka

Porozumienie o współpracy

zawarte w Kabornie 18 października 2018 roku

pomiędzy:

Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

z siedzibą w  Kabornie

reprezentowaną przez  Teresę Cz. Malec – Fundatora Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”

a

Sołtysem Sołectwa Kaborno Piotrem Ogonowskim

zamieszkałym we wsi Kaborno

zwanym w dalszej części Porozumienia Sołtysem.

Strony podpisują niniejsze Porozumienie celem współpracy na rzecz realizacji wspólnych zainteresowań i działań na obszarze sołectwa Kaborno (Bruchwałd, Rykowiec, Wygoda, Kaborno).

 • 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności w zakresie:

 1. działania w zakresie pomocy społecznej,
 2. charytatywno-opiekuńczej wobec osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 3. świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 4. wspólne organizowanie zdarzeń kulturalnych dla dzieci i dorosłych, w miarę swoich możliwości finansowych.

 

 • 2

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć i opierać swoje prace głównie na wolontariuszach.

 

 • 3

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć i

zobowiązują się do polubownego załatwiania problemów wynikłych w toku realizacji Porozumienia.

 

 • 4

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Fundacja dr Teresy Cz. Malec

„Łatwiej Razem”

dr Teresa Cz. Malec

Sołtys

Piotr Ogonowski

   

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Od 1 sierpnia 2012 do 30 czerwca 2019

pomiędzy:
Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
oraz Oddziałem Fundacji w Kabornie
reprezentowaną przez dr Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
„Stowarzyszeniem Stryjewo”
z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Stryjewie
reprezentowanym przez:
Jolantę Tomczak – Przewodniczącą

zwanym w dalszej części Porozumienia „Stowarzyszeniem”

1. Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione w celu upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.
2. Główną płaszczyzną współpracy będzie działalność ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby wymagające wsparcia, pomocy i indywidualnego zainteresowania.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.
Strony ustalają za zasadne ujęcie w planach swoich działań następującą tematykę:
1. ochrony zdrowia,
2. działania w zakresie pomocy społecznej,
3. charytatywno-opiekuńczą wobec niepełnosprawnych
4. współtworzenia programów rehabilitacji zdrowotnej
5. przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu
6. promocję i organizację wolontariatu
7. świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy na rzecz członków obu
organizacji.

§ 2

1. Wszystkie imprezy i działania będą otwarte, wzajemnie wspierane i organizowane.
2. Wszyscy członkowie obu organizacji mają równe prawa w organizowanych wspólnie imprezach i działaniach.

§ 3

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach jeśli będą występować, będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej, zaakceptowanej przez obie strony.

§ 5

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 1 współpracy oraz, że będą opierać swoje prace głównie na wolontariuszach.

§ 6

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 7

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

„Stowarzyszenie Stryjewo”
Przewodnicząca
Jolanta Tomczak

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
Prezes 
dr Teresa Cz. Malec

Porozumienie rozwiązane z powodu zaprzestania działalności przez Stowarzyszenie Stryjewo.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Klewkach 27 marca 2014 roku

pomiędzy:

Fundacją dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
oraz Oddziałem Fundacji w Kabornie

reprezentowaną przez  dr Teresę Cz. Malec – Fundatora

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”

a

„Stowarzyszeniem Kultury i Sportu WIGOR”

z siedzibą Klewki 15

reprezentowanym przez:

mgr Jolantę Wilgę- Prezesa

 

zwanym w dalszej części Porozumienia „Stowarzyszeniem”

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione celem upowszechniania

pozostających w  ich obszarach zainteresowań.

§1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.

Strony ustalają za zasadne ujęcie w planach swoich działań następującą tematykę:

 1. ochrony zdrowia,
 2. działania w zakresie pomocy społecznej,
 3. charytatywno-opiekuńczą wobec niepełnosprawnych
 4. współtworzenia programów rehabilitacji zdrowotnej
 5. przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu
 6. promocję i organizację wolontariatu
 7. świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy na rzecz członków obu organizacji.

§2

Główną płaszczyzną współpracy będzie działalność ze szczególnym zwróceniem

uwagi na osoby wymagające wsparcia, pomocy i indywidualnego zainteresowania.

§3

 1. Wszystkie imprezy i działania organizowane wspólnie będą otwarte i wzajemnie

wspierane.

 1. Wszyscy członkowie obu organizacji mają równe prawa w organizowanych

wspólnie imprezach i działaniach.

§4

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

§5

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach jeśli będą występować, będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej, zaakceptowanej przez obie strony.

§6

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 1 współpracy oraz, że będą opierać swoje prace głównie na wolontariuszach.

§7

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§8

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§9

Porozumienie może być wypowiedziane na pisemny wniosek jednej ze stron, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w czasie którego nastąpi uregulowanie wszystkich spraw wspólnie realizowanych. Po tym okresie żadna ze stron nie będzie wnosić wzajemnie do siebie żadnych roszczeń.

§10

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Stowarzyszenie Kultury i Sportu
WIGOR”

Prezes

mgr Jolanta Wilga

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”

Fundator

dr Teresa Cz. Malec

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Od 27 czerwca 2012

pomiędzy:
Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
oraz Oddziałem Fundacji w Kabornie
reprezentowaną przez dr Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Warmińskiej
Ul. Jana Boenigka 20/12
10-686 Olsztyn
reprezentowanym przez:
Teresę Kazimierę Skuza

zwanym w dalszej części Porozumienia Centrum Ochotników

1. Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione w celu upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.
2. Główną płaszczyzną współpracy będzie działalność ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby wymagające wsparcia, pomocy i indywidualnego zainteresowania.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.
Strony ustalają za zasadne ujęcie w planach swoich działań następującą tematykę:
1. ochrony zdrowia,
2. działania w zakresie pomocy społecznej,
3. charytatywno-opiekuńczą wobec niepełnosprawnych
4. współtworzenia programów rehabilitacji zdrowotnej
5. przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu
6. promocję i organizację wolontariatu
7. świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy na rzecz członków obu organizacji.

§ 2

1. Wszystkie imprezy i działania będą otwarte, wzajemnie wspierane i organizowane.
2. Wszyscy członkowie obu organizacji maja równe prawa w organizowanych wspólnie imprezach i działaniach.

§ 3

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach jeśli będą występować, będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 5

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 1 współpracy oraz, że będą opierać swoje prace głównie na wolontariuszach.

§ 6

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 7

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Warmińskiej
Teresa K. Skuza

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”
Prezes
dr Teresa Cz. Malec

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Klewkach 21 marca 2012 roku

pomiędzy:
Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
oraz Oddziałem Fundacji w Kabornie
reprezentowaną przez Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów
Koło nr 5 w Klewkach
reprezentowanym przez:
– Przewodnicząca Kola
Wandę Rutkowską

zwanym w dalszej części Porozumienia Kołem

1. Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione w celu upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.
2. Główną płaszczyzną współpracy będzie działalność na rzecz emerytów i rencistów zamieszkałych w Klewkach ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby wymagające wsparcia, pomocy i indywidualnego zainteresowania.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.
Strony ustalają za zasadne ujęcie w planach swoich działań następującą tematykę:
1. ochrony zdrowia,
2. działania w zakresie pomocy społecznej,
3. charytatywno-opiekuńczą wobec emerytów i rencistów,
4. współtworzenia programów rehabilitacji zdrowotnej emerytów i rencistów,
5. świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy na rzecz członków obu organizacji.

§ 2

1. Wszystkie imprezy i działania będą otwarte, wzajemnie wspierane i organizowane.
2. Wszyscy członkowie obu organizacji maja równe prawa w organizowanych wspólnie imprezach i działaniach.

§ 3

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach jeśli będą występować, będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 5

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 1 i 2 współpracy oraz, że będą opierać swoje prace głównie na wolontariuszach.

§ 6

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 7

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”
Prezes
dr Teresa Cz. Malec

Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 5
Przewodnicząca Koła
Wanda Rutkowska

DEKLARACJA WOLI PRZYSTĄPIENIA
DO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO SEJMIKU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Olsztyn, 20 luty 2012 roku

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie 20 luty 2012 roku

pomiędzy:
Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
oraz Oddziałem Fundacji w Kabornie
reprezentowaną przez Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza
Stacja Pomocy Humanitarnej „Lazarus”
z siedzibą w Klebarku Wielkim
reprezentowaną przez:
– mgr Grażynę Załęską

zwanym w dalszej części Porozumienia Stacją „Lazarus”

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią nawiązania współpracy na rzecz wszelkich działań zmierzających do upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań oraz na obszarze wsi Gminy Purda.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.
Strony ustalają za zasadne ujęcie w planach swoich działań następującą tematykę:
1. ochrony zdrowia,
2. działania w zakresie pomocy społecznej,
3. charytatywno-opiekuńczą wobec osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
4. wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej,
5. współtworzenia programów rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych,
6. świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

§ 2

Strony prowadzić będą współpracę w ramach realizacji niniejszego Porozumienia.
Ze strony Fundacji bieżącą współpracę w ramach realizacji niniejszego będzie sprawował Oddział Fundacji w Kabornie, Kaborno 14.

§ 3

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach jeśli będą występować, będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 5

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 3 współpracy oraz, że będą opierać swoje prace głównie na wolontariuszach.

§ 6

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 7

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”
Prezes
dr Teresa Cz. Malec

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej
Im. Św. Łazarza
Prezes
Mgr Grażyna Załęska

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie 9 czerwca 2011 roku

pomiędzy:
Fundacją „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
reprezentowaną przez:
– dr Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji
zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Biurem Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Stronnictwa Ludowego
z siedzibą w Olsztynie, ul. Kajki 4A,
reprezentowanym przez:
– mgr Zbigniewa Ciechomskiego – Wiceprezesa i Dyrektora Biura ZW PSL
zwanym w dalszej części „Biurem ZW PSL”

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią rozwijania współpracy na rzecz wszelkich działań zmierzających do upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.

§ 2

Strony podejmują współpracę w zakresie upowszechniania następujących problemów:
1. rozwijania edukacji obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemu budowania społeczeństwa obywatelskiego,
2. promowania powstawania na wsiach różnych organizacji społecznych,
3. zwiększania udziału organizacji pozarządowych w życiu społeczności wiejskich,
4. wspólnej działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji rożnych zdarzeń politycznych, patriotycznych i kulturalnych będących w zainteresowaniach obu stron,
5. działalności charytatywno-opiekuńczej wobec osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i potrzebujących poprzez wspólne prowadzenie poradni prawno-terapeutycznych,
6. działania w zakresie opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży na wsi;

§ 3

Biuro ZW PSL udostępniać będzie swoje sale wykładowe na w/w działania o charakterze niekomercyjnym organizowane przez Fundację oraz wyznaczone miejsca na reklamę.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne (w tym finansowe) jeśli takie wystąpią, będą określane szczegółowo dla każdej z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 5

Strony będą na bieżąco informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 6

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 7

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, na czas nieoznaczony.

Fundacja „Łatwiej Razem”
Prezes
dr Teresa Cz. Malec

Biuro Zarządu Wojewódzkiego PSL
Wiceprezes i Dyrektor Biura
mgr Zbigniew Ciechomski

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie 20 stycznia 2011 roku

pomiędzy:
Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
reprezentowaną przez:
– dr Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Gminną Biblioteką Publiczna
z siedzibą w Purdzie,
reprezentowaną przez:
– mgr Marię Kordek – Dyrektora Biblioteki

zwanym w dalszej części Porozumienia „Biblioteką”

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią nawiązania współpracy na rzecz wszelkich działań zmierzających do upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe założenie pod patronatem Fundacji Uniwersytetu III Wieku.

§ 2

Fundacja zobowiązuje się do objęcia patronatem działalności Uniwersytetu III Wieku w Purdzie poprzez działalność społeczną swoich działaczy i wolontariuszy.

§ 3

W ramach zajęć Uniwersytetu III Wieku w Purdzie strony ustalają za zasadne ujecie w planach zajęć następującą tematykę:
1. ochrony zdrowia,
2. działania w zakresie pomocy społecznej,
3. charytatywno-opiekuńczą wobec osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
4. bezpieczeństwa publicznego,
5. w zakresie opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży na wsi;
6. zwiększania udziału organizacji pozarządowych w życiu społeczności wsi,
7. wspólnej działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji rożnych zdarzeń kulturalnych,
8. rozwijania edukacji obywatelskiej

§ 4

Działalność UTW określona zostanie w Regulaminie podpisanym przez obie stromy.
Strony prowadzić będą bieżącą współpracę roboczą w ramach realizacji w.w Regulaminu i niniejszego Porozumienia.

§ 5

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

§ 6

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 7

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 3 współpracy.

§ 8

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 9

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 10

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”
Prezes

dr Teresa Cz. Malec Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie
Dyrektor
mgr Maria Kordek

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie 15 maja 2011 roku

pomiędzy:

Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”

z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,

reprezentowaną przez: dr Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”

a

Stowarzyszeniem Absolwentów WSIiE TWP w Olsztynie

reprezentowanym przez: mgr Zbigniewa Lemańskiego – Prezesa oraz Wiceprezesa lic. Mariusza

Wilczyńskiego

zwanym w dalszym ciągu Porozumienia „Stowarzyszeniem”

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią nawiązania współpracy.

§ 1

 1. Strony będą podejmować działania, których celem będzie integracja społeczności lokalnych oraz studentów i absolwentów, wokół czynnego udziału w życiu społecznym.
 2. Strony prowadzić będą działania zmierzające do wspólnego składania i realizacji projektów pozyskujących środków unijnych i krajowych na ich realizację.

 

§ 2

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

 

§ 3

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

 

§4

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć i projektów.

 

§5

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

 

§6

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Od 27 czerwca 2012

pomiędzy:
Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
oraz Oddziałem Fundacji w Kabornie
reprezentowaną przez dr Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Warmińskiej
Ul. Jana Boenigka 20/12
10-686 Olsztyn
reprezentowanym przez:
Teresę Kazimierę Skuza

zwanym w dalszej części Porozumienia Centrum Ochotników

1. Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione w celu upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.
2. Główną płaszczyzną współpracy będzie działalność ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby wymagające wsparcia, pomocy i indywidualnego zainteresowania.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.
Strony ustalają za zasadne ujęcie w planach swoich działań następującą tematykę:
1. ochrony zdrowia,
2. działania w zakresie pomocy społecznej,
3. charytatywno-opiekuńczą wobec niepełnosprawnych
4. współtworzenia programów rehabilitacji zdrowotnej
5. przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu
6. promocję i organizację wolontariatu
7. świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy na rzecz członków obu organizacji.

§ 2

1. Wszystkie imprezy i działania będą otwarte, wzajemnie wspierane i organizowane.
2. Wszyscy członkowie obu organizacji maja równe prawa w organizowanych wspólnie imprezach i działaniach.

§ 3

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach jeśli będą występować, będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 5

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 1 współpracy oraz, że będą opierać swoje prace głównie na wolontariuszach.

§ 6

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 7

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Warmińskiej
Teresa K. Skuza

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”
Prezes
dr Teresa Cz. Malec

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Klewkach 21 marca 2012 roku

pomiędzy:
Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
oraz Oddziałem Fundacji w Kabornie
reprezentowaną przez Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów
Koło nr 5 w Klewkach
reprezentowanym przez:
– Przewodnicząca Kola
Wandę Rutkowską

zwanym w dalszej części Porozumienia Kołem

1. Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione w celu upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.
2. Główną płaszczyzną współpracy będzie działalność na rzecz emerytów i rencistów zamieszkałych w Klewkach ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby wymagające wsparcia, pomocy i indywidualnego zainteresowania.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.
Strony ustalają za zasadne ujęcie w planach swoich działań następującą tematykę:
1. ochrony zdrowia,
2. działania w zakresie pomocy społecznej,
3. charytatywno-opiekuńczą wobec emerytów i rencistów,
4. współtworzenia programów rehabilitacji zdrowotnej emerytów i rencistów,
5. świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy na rzecz członków obu organizacji.

§ 2

1. Wszystkie imprezy i działania będą otwarte, wzajemnie wspierane i organizowane.
2. Wszyscy członkowie obu organizacji maja równe prawa w organizowanych wspólnie imprezach i działaniach.

§ 3

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach jeśli będą występować, będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 5

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 1 i 2 współpracy oraz, że będą opierać swoje prace głównie na wolontariuszach.

§ 6

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 7

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”
Prezes
dr Teresa Cz. Malec

Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 5
Przewodnicząca Koła
Wanda Rutkowska

DEKLARACJA WOLI PRZYSTĄPIENIA
DO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO SEJMIKU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Olsztyn, 20 luty 2012 roku

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie 20 luty 2012 roku

pomiędzy:
Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
oraz Oddziałem Fundacji w Kabornie
reprezentowaną przez Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza
Stacja Pomocy Humanitarnej „Lazarus”
z siedzibą w Klebarku Wielkim
reprezentowaną przez:
– mgr Grażynę Załęską

zwanym w dalszej części Porozumienia Stacją „Lazarus”

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią nawiązania współpracy na rzecz wszelkich działań zmierzających do upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań oraz na obszarze wsi Gminy Purda.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.
Strony ustalają za zasadne ujęcie w planach swoich działań następującą tematykę:
1. ochrony zdrowia,
2. działania w zakresie pomocy społecznej,
3. charytatywno-opiekuńczą wobec osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
4. wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej,
5. współtworzenia programów rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych,
6. świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

§ 2

Strony prowadzić będą współpracę w ramach realizacji niniejszego Porozumienia.
Ze strony Fundacji bieżącą współpracę w ramach realizacji niniejszego będzie sprawował Oddział Fundacji w Kabornie, Kaborno 14.

§ 3

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach jeśli będą występować, będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 5

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 3 współpracy oraz, że będą opierać swoje prace głównie na wolontariuszach.

§ 6

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 7

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”
Prezes
dr Teresa Cz. Malec

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej
Im. Św. Łazarza
Prezes
Mgr Grażyna Załęska

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie 9 czerwca 2011 roku

pomiędzy:
Fundacją „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
reprezentowaną przez:
– dr Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji
zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Biurem Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Stronnictwa Ludowego
z siedzibą w Olsztynie, ul. Kajki 4A,
reprezentowanym przez:
– mgr Zbigniewa Ciechomskiego – Wiceprezesa i Dyrektora Biura ZW PSL
zwanym w dalszej części „Biurem ZW PSL”

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią rozwijania współpracy na rzecz wszelkich działań zmierzających do upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.

§ 2

Strony podejmują współpracę w zakresie upowszechniania następujących problemów:
1. rozwijania edukacji obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemu budowania społeczeństwa obywatelskiego,
2. promowania powstawania na wsiach różnych organizacji społecznych,
3. zwiększania udziału organizacji pozarządowych w życiu społeczności wiejskich,
4. wspólnej działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji rożnych zdarzeń politycznych, patriotycznych i kulturalnych będących w zainteresowaniach obu stron,
5. działalności charytatywno-opiekuńczej wobec osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i potrzebujących poprzez wspólne prowadzenie poradni prawno-terapeutycznych,
6. działania w zakresie opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży na wsi;

§ 3

Biuro ZW PSL udostępniać będzie swoje sale wykładowe na w/w działania o charakterze niekomercyjnym organizowane przez Fundację oraz wyznaczone miejsca na reklamę.

§ 4

Wzajemne korzyści materialne (w tym finansowe) jeśli takie wystąpią, będą określane szczegółowo dla każdej z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 5

Strony będą na bieżąco informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 6

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 7

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, na czas nieoznaczony.

Fundacja „Łatwiej Razem”
Prezes
dr Teresa Cz. Malec

Biuro Zarządu Wojewódzkiego PSL
Wiceprezes i Dyrektor Biura
mgr Zbigniew Ciechomski

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie 20 stycznia 2011 roku

pomiędzy:
Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
reprezentowaną przez:
– dr Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Gminną Biblioteką Publiczna
z siedzibą w Purdzie,
reprezentowaną przez:
– mgr Marię Kordek – Dyrektora Biblioteki

zwanym w dalszej części Porozumienia „Biblioteką”

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią nawiązania współpracy na rzecz wszelkich działań zmierzających do upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe założenie pod patronatem Fundacji Uniwersytetu III Wieku.

§ 2

Fundacja zobowiązuje się do objęcia patronatem działalności Uniwersytetu III Wieku w Purdzie poprzez działalność społeczną swoich działaczy i wolontariuszy.

§ 3

W ramach zajęć Uniwersytetu III Wieku w Purdzie strony ustalają za zasadne ujecie w planach zajęć następującą tematykę:
1. ochrony zdrowia,
2. działania w zakresie pomocy społecznej,
3. charytatywno-opiekuńczą wobec osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
4. bezpieczeństwa publicznego,
5. w zakresie opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży na wsi;
6. zwiększania udziału organizacji pozarządowych w życiu społeczności wsi,
7. wspólnej działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji rożnych zdarzeń kulturalnych,
8. rozwijania edukacji obywatelskiej

§ 4

Działalność UTW określona zostanie w Regulaminie podpisanym przez obie stromy.
Strony prowadzić będą bieżącą współpracę roboczą w ramach realizacji w.w Regulaminu i niniejszego Porozumienia.

§ 5

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

§ 6

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 7

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 3 współpracy.

§ 8

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 9

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 10

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”
Prezes

dr Teresa Cz. Malec Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie
Dyrektor
mgr Maria Kordek

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie 15 maja 2011 roku

pomiędzy:

Fundacją dr Teresy Cz. „Łatwiej Razem”

z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,

reprezentowaną przez: dr Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”

a

Stowarzyszeniem Absolwentów WSIiE TWP w Olsztynie

reprezentowanym przez: mgr Zbigniewa Lemańskiego – Prezesa oraz Wiceprezesa lic. Mariusza

Wilczyńskiego

zwanym w dalszym ciągu Porozumienia „Stowarzyszeniem”

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią nawiązania współpracy.

§ 1

 1. Strony będą podejmować działania, których celem będzie integracja społeczności lokalnych oraz studentów i absolwentów, wokół czynnego udziału w życiu społecznym.
 2. Strony prowadzić będą działania zmierzające do wspólnego składania i realizacji projektów pozyskujących środków unijnych i krajowych na ich realizację.

 

§ 2

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.

 

§ 3

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

 

§4

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć i projektów.

 

§5

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

 

§6

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Stowarzyszenie Absolwentów WSIiE TWP

 Prezes: mgr Zbigniew Lemański

 Wiceprezes: lic. Mariusz Wilczyński

Fundacja dr Teresy Cz. Malec
„Łatwiej Razem”

Prezes

 dr Teresa Cz. Malec

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Od 25 listopada 2010

pomiędzy:

Fundacją „Łatwiej Razem”
z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 4/5,
reprezentowaną przez:
– dr Teresę Cz. Malec – Prezesa Fundacji

zwaną w dalszej części Porozumienia „Fundacją”
a
Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Forum Kobiet
z siedzibą w Olsztynie, ul. Kajki 4A,
reprezentowanym przez:
– mgr Irenę Petrynę – Prezesa Stowarzyszenia

zwanym w dalszej części Porozumienia „Forum”

Strony podpisują niniejsze Porozumienie wiedzione chęcią nawiązania współpracy na rzecz wszelkich działań zmierzających do upowszechniania pozostających w ich obszarach zainteresowań.

§ 1

Strony uznają za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach określonych w statutach własnych i niniejszym Porozumieniu.

§ 2

Strony podejmują współpracę w zakresie organizacji szeroko pojętej działalności upowszechniającej:
1. problematykę ochrony zdrowia,
2. różne działania w zakresie pomocy społecznej,
3. działalność charytatywno-opiekuńczą wobec osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
4. problematykę bezpieczeństwa publicznego,
5. działania w zakresie opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi;
6. zwiększania udziału organizacji pozarządowych w życiu społeczności w miastach i na wsi,
7. wspólnej działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji rożnych zdarzeń kulturalnych,
8. rozwijania edukacji obywatelskiej

§ 3

Strony prowadzić będą bieżącą współpracę roboczą w ramach realizacji niniejszego Porozumienia.

§ 4

Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć. Formy współpracy będą ustalona odrębnie dla każdego przedsięwzięcia.

§ 5

Wzajemne korzyści materialne, w tym finansowe i niematerialne, wynikające ze współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach będą określane szczegółowo dla każdego z nich w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 6

Strony zobowiązują się do działania z należytą dbałością na rzecz określonej w § 2 współpracy.

§ 7

Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

§ 8

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 9

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Fundacja „Łatwiej Razem”
Prezes
dr Teresa Cz. Malec

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet
Prezes
mgr Irena Petryna