Sprawozdanie z działalności Fundacji
dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”
za okres od 01.01 2023 do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, po.529)

Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem”

Olsztyn, ul .Partyzantów 65/2,

Oddział Fundacji: Kłęby, 74-201 Warnice.

Data wpisu do rejestru: 4.11.2010;

KSR: 0000367918

NIP 7393813257
REGON: 280558452

e-mail: fundacja@latwiejrazem.pl

Strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

Numer Rachunku: 69 1240 5598 1111 0010 3643 6072

Statut Fundacji  zamieszczony na stronie Fundacji www.latwiejrazem.pl

  1. Główne cele statutowe działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec” Łatwiej Razem „w Olsztynie .

-podejmowanie działań na rzecz wsparcia ubogich, potrzebujących niepełnosprawnych,
-stwarzanie warunków do pomocy socjalnej dla ludzi starszych, chorych, którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji losowej.  -pomoc dla  organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej lub prawnego wsparcia,
-podnoszenie inicjatyw i działalności na rzecz społeczności lokalnych.

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej między innymi to:

  1. współpraca z organizacjami pozarządowymi celem propagowania idei Fundacji „dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem ”oraz pozyskiwania wolontariuszy.
  2. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji „Łatwiej Razem”.
  3. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących w ramach 1,5 % i innych darowizn.
  4. stała współpraca z organami administracji samorządowej oraz wszystkimi organizacjami dla których Fundacja jest patronem lub założycielem.

III.  Zarząd Fundacji.

Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2023.
Opracował sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2022. Opracował plan pracy na rok 2023. Opracował plan finansowo- rzeczowy na rok 2023. Opracował regulamin wydatkowania funduszy z 1,5 %.
Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2023 to między innymi kontynuowanie opieki nad rodzinami wymagającymi wsparcia. Kontynuowanie akcji  rozpoczętych w poprzednim roku. Propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego. Kontynuowanie spotkań propagujących wolontariat. Propagowanie solidarności międzypokoleniowej. Realizacja podpisanych porozumień z wszystkimi organizacjami, UTW, KGW oraz działania na rzecz powoływania nowych.
Zarząd reprezentowany był przez mec. Jarosława Jaworskiego.
Zarząd Fundacji zarządzał działalnością Fundacji poprzez  podejmowanie uchwał. W posiedzeniach Zarządu udział brali: księgowa Fundacji, fundator, pełnomocnik Oddziału w Kłębach, członkowie Rady Fundacji oraz Rady Programowej, według potrzeb, jako zapraszani goście z głosem doradczym.

IV. Rada Fundacji.

Rada pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich władz i zdarzeń, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami.

Skład Rady Fundacji w okresie 1.01.2023  do 31.12.2023 nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

dr Wacław Domaszewicz – Prezes

mgr Teresa Koszykowska – wiceprezes

mgr Zbigniew Lemański – członek

mgr Remigiusz Dobkowski – członek

mgr Anna Plewka – członek.

Członkowie Rady Fundacji reprezentowali Fundację na zewnątrz. Potwierdzeniem jest dokumentacja zamieszczana na stronie internetowej www.latwiejrazem.pl.
Rada Fundacji odbywała posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu i podejmowała swoje decyzje w formie uchwał.
Główne między innymi to:

  1. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2023 oraz Oddziału w Kłębach.
  2. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2022.
  3. Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za rok 2022.
  4. Uchwała Rady Fundacji w sprawie wyboru biegłego rewidenta
  5. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Zarządu dla Fundacji  w Olsztynie oraz Oddziału w Kłębach na rok 2022

Rada Fundacji na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 2 grudnia 23 złożyła podziękowanie za społeczną, całkowicie charytatywną pracę  na rzecz naszych beneficjentów wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają naszą działalność finansowo i społecznie już ponad 13 lat.

V. Rada Programowa.

Rada Programowa pełniła rolę doradczą oraz inicjowała podejmowanie nowych działań, i innych sposobów działania.

Skład Rady Programowej Fundacji w okresie 1.01.2023 do 7.10.2023. Przewodnicząca –dr Maria Truszkowska
Członkowie: prof. dr hab. Aleksander Łuczak; dr Janusz Cichoń, mgr Tomasz Pastuszek, mgr Ewa Szymczyk–Baran, Wioletta Stelmach, Iwona Kuciewicz, mgr Zbigniew Ciechomski, mgr Aneta Pawelczyk-Piłat.
W dniu 7.10.23 dokonano zmiany z powodu śmierci prof. Aleksandra Łuczaka. Jednocześnie w tym dniu przyjęto decyzją Rady Fundacji na członków Rady panią mgr Renatę Śliwkę ze Szczęsnego oraz panią Magdę Wojtkun ze Stargardu
W roku 2023 Rada Programowa odbyła 4 posiedzenia.
Przedmiotem  posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji. Rada Programowa poprzez uchwałę dokonała akceptacji nagrody im. prof. E. Malewskiej za rok 2022, która jest fundowana przez Założyciela Fundacji oraz zaakceptowała   wolontariuszy i sponsorów wskazanych przez Kapitułę do nagrody ”Bukiecik za serce” oraz Przyjaciel Fundacji”
Rada Programowa dokonała zmian w Kapitule „Bukiecik za serce” ze względu na śmierć pana dr Jana Trusewicza. W jego miejsce powołała na członka Kapituły panią mgr Teresę Koszykowską. Miejsce zmarłego prof. Łuczaka w Kapitule „Przyjaciel Fundacji„ objęła dr Teresa Cz. Malec. Rada Programowa pozytywnie ocenia prace i działalność Fundacji. Zwraca uwagę na trudną pracę pozyskiwania funduszy na działalność. Proponuje aby wszyscy członkowie Rady propagowali nasze idee wśród swoich bliskich i znajomych.

VI. Podział środków z 1,5% – pomoc finansowa

Kwoty finansowe jakie Fundacja otrzymała w lipcu 2023 roku w ramach 1,5% oraz w postaci darowizn indywidualnych, rozdysponowywał Zarząd biorąc pod uwagę wnioski księgowego Fundacji oraz Fundatora i pełnomocnika Oddziału przestrzegając regulaminu ustalonego na rok 23 oraz stosownych uchwał. Środki pozyskane od darczyńców i sponsorów, zostały przeznaczone zgodnie z wnioskami potrzebujących, głównie na cele lecznicze, rehabilitacyjne oraz prośbami indywidualnymi w nagłych trudnych sytuacjach życiowych beneficjentów. O przydziale środków i ich rozdysponowywaniu informują uchwały, podejmowane każdorazowo.

VII. Opis  działalności Fundacji w 2023 roku, ze szczególnym uwzględnieniem :w województwie warmińsko- mazurskim oraz zachodniopomorskim.

Swoje cele Fundacja realizowała w roku 2023 w oparciu o pracę wolontariuszy w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim oraz na terenie kraju, jeśli zachodziła taka potrzeba.
     Zorganizowana akcja „Łatwiej Razem” – Wiosna 2023 „Łatwiej Razem” i Zima „Łatwiej Razem” 2023 polegała na zbiórce rzeczy dla dzieci i dorosłych w punktach głównych w Olsztynie i w Kłębach. Następnie były one rozdysponowywane do następujących miejscowości: Klewki, Kaborno, Olsztyn, Warnice, Kłęby, Barnim, Trękusek, Kluczewo, Rudziska, Szczęsne, Purda, Wójcin, Stargard oraz w kilku innych miejscowościach w Polsce. Łącznie zebrano rzeczy na kwotę około 8172 zł./według wyceny w sklepach odzieży /używanej /. Zbiórki były możliwe dzięki udostępnieniu na  krótkie okresy przez wolontariuszy pomieszczeń we własnych domostwach, księgowego Fundacji w Olsztynie, Fundatora w Kabornie i Pełnomocnika w Kłębach oraz przewodniczącej UTW w Klewkach. Szczególne zbiory uzyskaliśmy w Stargardzie oraz Olsztynie. Obdarowano w ten  sposób ponad 80 rodzin.
Szczególnie owocna była w roku ubiegłym zbiórka sprzętu inwalidzkiego. Uzyskaliśmy w bardzo dobrym stanie  8 wózków, 6 kompletów kul oraz 5 balkoników. Wszystkie te pomoce okazały się niepełnosprawnym bardzo potrzebne. Przekazaliśmy je do domu Spokojnej Starości w Dolicach oraz dla osób prywatnych w Obrycie i Barnimie. Otrzymaliśmy również 6 wieloczęściowych wózków dla dzieci. Po ogłoszeniu na Facebooku znalazły one bardzo szybko nowych właścicieli. W/w sprzęt wyceniony został na kwotę około 2000 zł. Rowerki dziecięce też sprawiły radość 3 dzieciom. Dodatkowo pozyskaliśmy sprzęt turystyczny i sportowy, którym zostało obdarowanych 16 osób.
Pomogliśmy 36 rodzinom poprzez przygotowanie pism urzędowych i składanie zażaleń. Bardzo ważna była tutaj trwająca cały czas pomoc Kancelarii Prawnej „Dutkowski and Jaworski” z Olsztyna.
Dzięki hojności wolontariuszy w roku ubiegłym paczki żywnościowe  przygotowane tylko przez naszych wolontariuszy otrzymało ponad 76  osób. Dziękujemy, to jest dodatkowe potwierdzenie, że naprawdę idea pomocniczości jest wam bliska.
Dzięki współpracy w ubiegłym roku, poprzez podpisanie umowy w ramach Programu 2021 między Oddziałem Fundacji „Łatwiej Razem” w Kłębach a Bankiem Żywności imieniem Jacka Kuronia w Szczecinie Fundacja mogła spełniać swoje zadania dla większej ilości osób. W ramach tej współpracy z Bankiem oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warnicach  paczki żywnościowe otrzymało ponad 350 osób na łączną kwotę ponad 14 490,72 złotych. Były to produkty spożywcze podstawowe: mąka, cukier, olej, pasztety, fasolka, soki, groszek, kukurydza, parowki, sery, ciastka i warzywa.
Bardzo zajmującą formą działalności było przygotowanie paczek z okazji Mikołaja w postaci słodyczy oraz książek i owoców. W ubiegłym roku udało się zrobić ich około 170. Zostały przekazane dla dzieci indywidualnie po wsiach przez wolontariuszy oraz przez ośrodek pomocy społecznej ,sołtysów oraz organizacje zakładane wcześniej przez Fundacje.
W 2023 roku do Fundacji zgłosiło swoją chęć współpracy kilkoro wolontariuszy i liczba stałych współpracowników zamyka się liczbą 50 osób. Jesteśmy dumni bo mamy wśród nich osoby bardzo dorosłe ale i uczniów szkoły podstawowe j  oraz w średnim wieku. Możemy mówić o współpracy międzypokoleniowe j.
Dzieci są bardzo ważne i są objęte szczególną opieką. Fundacja zebrała w roku ubiegłym szczególnie dużą  ilość różnego rodzaju zabawek książeczek Przekazano je do kilku placówek w Stargardzie oraz Chociwlu a także w Kluczewie, Kabornie, Klewkach, Kłębach. Wolontariusze Konrad i Sebastian dostarczali je  dla dzieci i  otrzymali podziękowania. Widząc potrzebę takiego działania, łącznie przekazano ich ponad 1350 oraz różnych zabawowych gadżetów, gier i książek.
W sposób indywidualny zaopiekowano się ponad 28 rodzinami przeznaczając dla nich pomoc kilkakrotnie w roku. Żywność, pampersy, środki chemiczne i inne.
Wszyscy brali udział w pracach Fundacji w ciągu  roku w miarę możliwości. Niemniej daliśmy radę wesprzeć finansowo wiele osób indywidualnie oraz przekazaliśmy pomoc na zasadach kontaktu-chcący przekazać i potrzebujący. Umożliwienie kontaktu czasami ma ogromne znaczenie. Ponadto ze szczególnym uwzględnieniem realizacji recept na leki wspieraliśmy potrzebujących kwotami finansowymi.
Sprzęt rehabilitacyjny zdobyty od chcących przekazać był bardzo dobrze przyjęty. Czasami nie do zdobycia dla potrzebujących. Wiadomość o tym gdzie i jak można ten sprzęt zdobyć ma też nieocenioną często wagę .Bardzo cenne były też w roku ubiegłym materiały higieniczne szczególnie te przekazane przez Aptekę Arkonka w Szczecinie, za co bardzo dziękujemy.
W ciągu roku odbyły się  spotkania wolontariuszy celem integracji tej grupy ale i zdobycia od nich wiadomości na temat potrzeb osób, które tez do nich się zwracały bezpośrednio. Tak było w Olsztynie i w Kłębach.
Fundacja dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem, jej władze i Fundator uczestniczyli lub  same były organizatorami spotkań lokalnych. Przywiązujemy dużą wagę do tego aby środowisko wiedziało o naszej pracy i że może na nas liczyć. Dowodem na to jest wspieranie innych organizacji czy tez udział na rzecz innych takich jak WOŚP na który nasza Fundacja wpłaca co roku datek,  Podobnie jest z takimi organizacjami jak Uniwersytety III wieku  w Klewkach ,Purdzie. czy Koło Gospodyń Wiejskich w Kabornie. Wspieramy finansami lub merytorycznie  w zależności od potrzeb i możliwości Fundacji.
Mamy szczególne wsparcie w zachodniopomorskim następujących wolontariuszy: Jarosława, Jolanty, Teresy, Konrada, Artura, Ewy, Tadeusza, Elżbiety, Magdy, Czesława, Marcina , Natalii, Sebastiana, Barbary i innych związanych na stałe z Fundacją „.Łatwiej Razem”.
Bardzo dobrze układa się współpraca z w Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Gminy w Warnicy .Dobre kontakty z Gminą Purda też przynoszą określone zyski społeczne.
Nasza działalność jest akceptowana również przez Ośrodek Zdrowia w Warnicy, dzięki któremu mogliśmy dotrzeć do potrzebujących i przekazać materiały higieniczne i sanitarne oraz możemy poinformować o swoim wsparciu potrzebujących w danej chwili pomocy.
Na terenie Olsztyna i gminy Purda szczególną pomoc udzielali w minionym  okresie wolontariusze: Alicja, Teresa K, Tomasz, Renata, Zbigniew, Piotr, sołtys wsi Kaborno, Katarzyna, Anna, Marzena, Grażyna SE, Teresa Z, Iwona, Zofia i inni wolontariusze. Bardzo dobra współpraca z Uniwersytetem III Wieku w Klewkach pomogła w rozprowadzaniu odzieży, książek. Koło Gospodyń Wiejskich w Kabornie to  organizacja  imprez integracyjnych dla środowiska lokalnego. Uniwersytet III wieku w Purdzie jest w naszych działaniach również obecny.  Pani mgr Renata Śliwka przeprowadziła w Oddziale dla mieszkańców .przedświąteczne warsztaty rękodzielnicze. Dla dorosłych i dzieci. Te wspólnie wykonane ozdoby świąteczne oraz nauka rękodzielnictwa na pewno łączą wszystkich bardziej i związują przy wspólnej sprawie.
Dzięki takim związkom nasza działalność przynosi konkretne rezultaty z pożytkiem dla wszystkich, organizatorów i beneficjentów o czym świadczy zwiększona ilość darczyńców nas wspierających w roku 2023 za co bardzo dziękujemy. Dla nas to wyraz zauważenia naszej pracy.
Główne  zadanie, jakie  stawia przed sobą Fundacja to poszerzanie liczby wolontariuszy i przyciąganie młodych. Większość wolontariuszy jest w wieku 45 – 50 + dlatego trzeba przyznać, że chcemy aby wspomagały nas częściej osoby młodsze, całkiem nawet nie związane na stałe z Fundacją. Naszym celem jest bowiem niesienie samej idei pomocniczości i wolontariatu.
Łącznie w ciągu całego roku 2023 dzięki Fundacji wsparcie i o kreśloną pomoc finansową lub rzeczową otrzymało ponad 1500 osób dorosłych i dzieci.
Naszym stałym już wydarzeniem co roku jest organizacja spotkania wolontariuszy, sponsorów, darczyńców, przedstawicieli władz samorządowych. Właśnie 2 grudnia 2023 tym razem w Oddziale w Kłębach odbyło się takie  bardzo uroczyste spotkanie. Przed uroczystością miała miejsce Msza św.w intencji wolontariuszy i wszystkich osób, które wspomagają działania Fundacji a następnie wyróżnienie i nagrodzenie wszystkich działających na rzecz beneficjentów naszej Fundacji. Uczestnicy otrzymali grafiki oraz listy gratulacyjne. Na takiej uroczystości obecne były władze Fundacji .przedstawiciele Władz Gminnych ,Banku Żywności im. Jacka Kuronia ze Szczecina.
Wszystkich ,którzy cały rok wspierają organizacje. staramy się uhonorowywać a i podziękować im za wsparcie.
Fundacja ma już swoje miejsce w środowiskach obu województw. Stroną Fundacji opiekowała  się nieodpłatnie w dalszym ciągu Firma pana Grzegorza Krzysztofika „Media STAR” ze Stargardu.  Wolontariusz  Artur Stelmach, dokumentując naszą pracę  na stronie www.latwiejrazem.pl  oddaje dużą przysługę nie tylko Fundacji ale jest też łącznikiem i przekazuje wiadomości o działalności. Dokumentuje co robimy a przez ten fakt uwierzytelnia nas u naszych potencjalnych darczyńców.

 VIII. Podsumowanie.

Wszyscy wolontariusze wykonywali swoje prace i zadania nieodpłatnie.
        Księgowość Fundacji w 2023  roku prowadziła Pani Alicja Bartkowiak i sporządziła bilans za rok 2023. Fundacja nie zalegała z żadnymi zobowiązaniami.
Wszystkim wolontariuszom, sponsorom i darczyńcom w imieniu Zarządu  składamy serdeczne podziękowanie za cały miniony rok 2023.

Za Zarząd Fundacji :
mec. Jarosław Jaworski.

Sprawozdanie zostanie przedstawione do akceptacji i zatwierdzenia Radzie Fundacji.